วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ประวัติ

          ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการก่อตั้ง "สมาคมประกันวินาศภัยไทย" ขึ้นนั้นได้มีบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัยอยู่แล้วหลายบริษัท โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกแห่งสาธารณชนพุทธศักราช 2471 บริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหล่านั้นจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมในกลุ่มของตน โดยกลุ่มแรก เป็นสมาคมและขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร ส่วนอีก 2 กลุ่มเป็นสมาคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2485

         ต่อมาทางราชการได้ประกาศพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเห็นสมควรให้รวม 3 สมาคมเป็นสมาคมเดียว และมอบให้นายกสมาคมทั้ง 3 ร่วมกันเป็นตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหม่ในชื่อ "สมาคมประกันวินาศภัย" ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัย  วรรธนะกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก

          ต่อมาในปี 2555 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2554-2556 ได้มีการพิจารณาร่วมกันว่าควรเปลี่ยนชื่อของสมาคมใหม่ให้มีความชัดเจนเเละรองรับกับการเข้าสู่เวทีนานาชาติด้วย เนื่องจากชื่อสมาคมประกันวินาศภัย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของสมาคมประกันวินาศภัย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า The General Insurance Association นั้นไม่ได้สื่อสารให้ทราบว่าเป็นสมาคมประกันวินาศภัยของประเทศไทย ประกอบกับในอนาคตที่ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากบริษัทสมาชิกจากการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555

               โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ สมาคมประกันวินาศภัย เป็น สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association) มีผลตั้งเเต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

               ปัจจุบันสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 60 บริษัท