วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 24 ก.พ. 2563
  -
  24 ก.พ. 2563

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน ERM/ORSA โดยหนึ่งในเอกสารแนบท้ายรายงาน ERM/ORSA นั้นคือทะเบียนความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงหลัก 10 อันดับแรกที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของปีปัจจุบันตามรูปแบบที่กำหนดเป็นอย่างน้อย

  ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้ปรับปรุง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท โดยได้กำหนดจัด การประชุมชี้แจง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ชมรมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงบริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมชี้แจงดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://seminar.tgia.org/ ภายในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ

 • 21 ก.พ. 2563
  -
  22 ก.พ. 2563

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรม Young Insurers Club กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “Genius X Brain Skill for Success สมองอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาการแบ่งประเภทคน ตามหลักวิทยาศาสตร์สมอง (Neuroscience) เพื่อทะยานสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัลแห่งวงการประกันภัย อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการศึกษาสมอง วิธีคิด เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการและวางระบบเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร จากกระบวนการคิดของสมองมนุษย์ ให้กับสมาชิกชมรม Young Insurers Club และ กลุ่มผู้บริหารในระดับ Young Management โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 21 ถึง วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1ByetgBoxAIWSw32SnBdk2YNSE6yDxEr5)

  ในการนี้ ชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้
  1.สมาชิกชมรม Young Insurers Club 6,900 บาท/ท่าน
  2.ไม่ใช่สมาชิกชมรม Young Insurers Club
     2.1 สมัคร 1 ท่าน 8,900 บาท/ท่าน
     2.2 สมัคร 2 ท่าน 14,900 บาท

  โดยท่านสามารถสมัครอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/FCdve62hNMkKbgZb7 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 • 27 พ.ย. 2562
  -
  27 พ.ย. 2562

  สัมมนาหัวข้อ Impact of IFRS 17 to Non-Life Insurers

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรม Young Insurers Club เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ และการเตรียมความพร้อมจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17) ในภาคธุรกิจประกันภัย ที่จะมีบังคับใช้ในปี 2565 ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่นโยบายด้านการเงิน สำหรับกลุ่มสายงานบัญชี การเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงทุกส่วนงานอื่น ๆ ในองค์กร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารรวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายต้องมีความพร้อมและความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  ดังนั้น ชมรม Young Insurers Club จึงได้กำหนดจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ Impact of IFRS 17 to Non-Life Insurers ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง ประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เวลา 12.30 – 16.30 น. ให้กับสมาชิกชมรม Young Insurers Club และ ผู้บริหารในระดับ Young Management ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานบัญชีและการเงิน

  ในการนี้ ชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกชมรมฯ (รายชื่อตามเอกสารแนบ) เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
  - ไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน เสียค่าใช้จ่าย 200 บาท
  - ไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน เสียค่าใช้จ่าย 400 บาท
  โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณโศรดา หนูแย้ม ฝ่ายวิชาการทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1105

  - ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และรายชื่อสมาชิกชมรมฯ

 • 27 พ.ย. 2562
  -
  27 พ.ย. 2562

  ด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด

  สำนักงาน คปภ. จึงได้มีการจัดทำร่างประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25… และจัดให้มีการประชาพิจารณ์สำหรับร่างประกาศฯ ดังกล่าว โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

  ด้วยเหตุนี้ ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้กำหนดจัดการประชาพิจารณ์ภายใน (Internal Public Hearing) สำหรับร่างประกาศฯ ดังกล่าวให้กับบริษัทสมาชิก โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน คปภ. มาร่วมในการประชาพิจารณ์ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่ชมรมฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคธุรกิจ เสนอต่อ สำนักงาน คปภ. ตามกำหนดเวลาต่อไป

  ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ภายในดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการการประชาพิจารณ์ภายใน

 • 25 ต.ค. 2562
  -
  27 ต.ค. 2562

  งานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ Thailand Insurance CIO Forum 2019 “Insurance IT Readiness Checkpoint for Personal Data Protection Act and Cybersecurity Laws”

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2019) - “Insurance IT Readiness Checkpoint for Personal Data Protection Act and Cybersecurity Laws” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านสารสนเทศได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม CAPE DARA Pattay จังหวัดชลบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยที่สนใจหรือรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (พักห้องคู่)

  ทั้งนี้ กรุณาตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามายัง นายทศพล ศรีสังข์ หรือ นางสาวโศรดา หนูแย้ม ทาง E-mail: tosapon@tgia.org หรือ sorada@tgia.org ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1104, 1105

  - ดาวน์โหลดหนังสือเชิญบริษัทสมาชิกร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2019
  - ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Insurance CIO Forum 2019