วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 02 ก.พ. 2566
  -
  02 ก.พ. 2566

            ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย ได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแนวทางการวางระบบกำกับดูแลข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
            ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือสแกน QR Code ในหนังสือเชิญ ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาท่านที่ 3 กรุณาส่ง E-mail มาที่ tosapon@tgia.org เพื่อทางสมาคมฯ จะได้จัดสรรและยืนยันกลับตามลำดับ (ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 120 ท่าน (first come, first serve)) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
   

 • 11 ม.ค. 2566
  -
  11 ม.ค. 2566

            ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย ได้จัดการอบรมหัวข้อ “PDPA - ROP and Data Inventory (การพัฒนาบันทึกรายการประมวลผลข้อมูล (ROP) และคลังข้อมูล (Data Inventory) เพื่อการจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูล)” ขึ้น ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 (เปลี่ยนวันอบรมใหม่) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
            1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการธรรมภิบาลข้อมูล ในการแจกแจงรายการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วงจรข้อมูล
            2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวทาง วิธีการในการกำหนดลำดับความสำคัญและขอบเขตของข้อมูล ที่จำเป็นต้องจัดทำบันทึกรายการประมวลผล (Record of processing) ผังการไหลของข้อมูล (Data flow) และคลังข้อมูล (Data Inventory) 
            3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการนำสารสนเทศข้อมูล สู่การออกแบบ มาตรการ นโยบาย และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
            ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือสแกน QR Code ในหนังสือเชิญ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง

  ► ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและรายละเอียดหลักสูตร

   

 • 23 พ.ย. 2565
  -
  24 พ.ย. 2565

            ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทดสอบเจาะระบบ วิธีการตรวจสอบ และวิธีป้องกันแก้ไขทางด้าน Web Application Security และ Mobile Application" ขึ้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
            1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเจาะระบบ
            2. เพื่อให้บุคลากรด้าน IT สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี
            3. เพื่อฝึกฝนและยกระดับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรในกลุ่มสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
            โดยกำหนดจัดการอบรมในวันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (อบรมจำนวน 2 วัน) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting
            ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องเตรียมเครื่องสำหรับทำ Lab ดังนี้
            1. Computer หรือ Laptop (Windows/Linux/MacOS) ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและติดตั้ง program ได้
            2. ติดตั้งเครื่องมือ Burp Suite โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://portswigger.net/burp/releases/professional-community-2021-12-1 เลือก Community Edition เท่านั้น ซึ่งเป็นแบบใช้งานฟรี หาก Professional จะต้องซื้อ license เพิ่มเติมเพื่อใช้งาน
            ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 3 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือ QR Code ในหนังสือเชิญ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมอบรมไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565
   

 • 04 ส.ค. 2565
  -
  04 ส.ค. 2565

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ OIC IT Audit ปี 2565” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจแนวทางการตรวจสอบ OIC IT Audit สำหรับ ปี 2565
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจแนวทางการควบคุมเพื่อรองรับ OIC IT Audit ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
  1) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
  2) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
  โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting

  ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนเพียง 500 ท่าน ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน) โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือ QR Code ในหนังสือเชิญด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมสัมมนาไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

 • 26 เม.ย. 2564
  -
  28 เม.ย. 2564

  การอบรมหลักสูตร SOC (Security Operation Centre) Operation

            ชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "SOC (Security Operation Centre) Operation” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางไซเบอร์ (SOC) รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์ฯ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุหรือตรวจสอบข้อมูลในระบบที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงช่องทางการบุกรุกหรือการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ผิดปกติได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วัชรพล วงศ์อภัย บริษัท ACIS Professional Center จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร

            การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 และอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (จำนวน 3 ครั้ง)

            บริษัทสมาชิกแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 ท่าน และสำหรับท่านที่ 3 ขึ้นไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาท

            ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/KFUrhpTrrHaUKRy27 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 

  ► ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและรายละเอียดหลักสูตร