วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

 • 28 ต.ค. 2557

  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2

   

 • 17 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ประชุมเรื่อง “การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)” เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 15 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย จัดสัมมนาเรื่อง “รอบรู้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานกับการประกันสุขภาพ” เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ