วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Accident and Health Insurance Committee

 • 28 Oct 2014

  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2

   

 • 17 Oct 2014

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ประชุมเรื่อง “การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)” เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 15 Oct 2014

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย จัดสัมมนาเรื่อง “รอบรู้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานกับการประกันสุขภาพ” เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ