วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

E-Learning

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ปปง.

    • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5)

    • รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

    • ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการจัดการให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

    • ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมฯ ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563 ของนิติบุคคล