วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Download Documents

 • Home
 • Download Documents

  Accident and Health Insurance Committee

 • Download

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การพิจารณารับประกันภัย กับ NHS

   31/10/2023 : 1,006.18 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ปรับพื้น ฟื้นฟู ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ มุ่งสู่ Future Normal

   22/12/2022 : 749.63 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา รู้ทัน เข้าใจ ปรับใช้ กฎหมาย PDPA

   22/09/2022 : 1.71 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)

   16/03/2021 : 4.42 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบและแนบหนังสือ อส.36/2562

   25/12/2019 : 41.47 KB Download Documents
  • Presentation ประกอบโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรุ่นที่ 2 เรื่อง ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทย แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจ โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา (12 ธันวาคม 2562)

   12/12/2019 : 3.77 MB Download Documents
  • Presentation ประกอบการสัมมนา การพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพไทยและเทศ (17 ตุลาคม 2562)

   15/11/2019 : 2.22 MB Download Documents
  • ทำความรู้จักการประกันภัยสุขภาพ โดยนายแพทย์ธรธเนศ อายานะ

   12/03/2019 : 677.78 KB Download Documents
  • สูงวัย ห่างไกลโรค

   26/02/2019 : 336.82 KB Download Documents
  • โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

   22/11/2018 : 996.46 KB Download Documents
  • Common Diseases in Health Underwriting

   17/10/2018 : 1.22 MB Download Documents
  • เอกสารการประชุมชี้แจงวิธีการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

   12/10/2018 : 4.27 MB Download Documents
  • เอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ

   20/08/2018 : 1.28 MB Download Documents
  • เอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยสุขภาพ

   20/08/2018 : 204.59 KB Download Documents
  • เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti aging)

   15/08/2018 : 605.77 KB Download Documents
  • โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ การพิจารณารับประกันภัย และการคำนวณเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (File and Use)

   10/08/2018 : 5.18 MB Download Documents
  • โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ การประกันอุบัติเหตุ

   10/08/2018 : 945.96 KB Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารสรุปสาระสำคัญ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)

   23/05/2018 : 9.09 KB Download Documents
  • การนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

   19/01/2018 : 1.07 MB Download Documents
  • ใบรับรองการประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)

   10/11/2017 : 38.72 KB Download Documents
  • Aging Society สังคมผู้สูงอายุ

   23/08/2017 : 509.29 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ หัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน สำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

   23/02/2017 : 2.49 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

   28/11/2016 : 2.16 MB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

   20/10/2016 : 1.06 MB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

   01/10/2014 : 316.85 KB Download Documents
  • AHIC Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557

   06/08/2014 : 406.97 KB Download Documents
  • สช.62/2557 เตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอรับประกันภัยอุบัติเหตุโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

   04/07/2014 : 629.54 KB Download Documents
  • สรุป คำถาม - คำตอบ การสัมมนาเรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (8/11/56)

   14/05/2014 : 147.76 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง หลักการและวิธีการจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance)

   17/04/2014 : 339.59 KB Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณากรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) (เพิ่มเติม)

   04/02/2014 : 5.91 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เรื่องศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (8/11/56)

   12/11/2013 : 2.29 MB Download Documents
  • ประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติเเละภาวะวิกฤต

   17/09/2013 : 627.58 KB Download Documents
  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

   15/08/2013 : 567.06 KB Download Documents
  • เเจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกและเอกสารเเนบท้ายฯ

   07/01/2013 : 1.58 MB Download Documents
 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มแจ้งรายนามเจ้าหน้าที่บริษัทสมาชิก

   05/02/2014 : 31.00 KB Download Documents
 • Accounting, Finance and Investment Committee

 • เอกสารต่างๆ

  • บง.27/2566 - ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)

   23/11/2023 : 215.31 KB Download Documents
  • FAQ การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

   02/08/2022 : 168.16 KB Download Documents
  • การประชุมหารือบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….

   30/03/2018 : 1.08 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice

   22/12/2017 : 189.53 KB Download Documents
  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)

   06/12/2017 : 3.49 MB Download Documents
  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) (รอบเช้าและรอบบ่าย)

   06/12/2017 : 2.89 MB Download Documents
  • เอกสารสัมมนา IFRS9

   28/03/2017 : 2.15 MB Download Documents
  • เอกสารสัมมนา ภาษีอากรที่ออกใหม่ ปี 2560

   28/03/2017 : 1.04 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประกันภัยต่อ (Reinsurance)

   07/12/2016 : 4.82 MB Download Documents
  • การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554

   28/11/2016 : 300.60 KB Download Documents
  • เอกสารสัมมนา IFRS9 (IFRS 9 และ TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม)

   06/10/2016 : 3.10 MB Download Documents
  • สรุปข้อมูลเปรียบเทียบ RBC1 และ RBC2 QIS1 และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ RBC2 QIS1

   30/06/2016 : 118.50 KB Download Documents
  • ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผล กระทบเชิงปริมาณของการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

   30/06/2016 : 443.40 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

   29/06/2016 : 153.68 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

   29/06/2016 : 97.99 KB Download Documents
  • การขอจำหน่ายบัญชีหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัย ปี 2554

   06/07/2015 : 544.20 KB Download Documents
  • แบบรายงานการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554

   17/11/2014 : 53.88 KB Download Documents
  • ร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เรื่องการแยกสัญญาประกันภัยภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRS 4)

   22/09/2014 : 174.50 KB Download Documents
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

   13/08/2014 : 1.05 MB Download Documents
  • สรุปประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199, 200, 201 เเละ 202

   14/01/2014 : 119.30 KB Download Documents
  • ความคืบหน้าของแผนบริหารจัดการ IFRS4 Phase 1 (Road map)

   19/08/2013 : 378.00 KB Download Documents
  • การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบสภาวะวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

   26/02/2013 : 59.22 KB Download Documents
  • การทำงานพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

   26/02/2013 : 99.18 KB Download Documents
 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556

   03/06/2013 : 780.56 KB Download Documents
 • คู่มือ

  • IFRS 17 Guideline - Reinsurance Treatment

   01/07/2022 : 955.21 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Accounting policy choices

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Transition Approach

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Risk Adjustment

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Discount Rate

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Contractual Service Margin & Coverage Unit_Onerous Contract

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Attributable Insurance Expenses

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Choice of Measurement Model

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Level of Aggregation

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Combination and Contract Boundary

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • IFRS 17 Guideline - Separation of Component

   03/05/2022 : 65.68 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คู่มือบัญชี เรื่อง คู่มือบัญชีสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย Non-Life Insurance Accounting Manual วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 โดย คณะวิทยากรจาก บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ณ โรงแรม บางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก

   27/11/2013 : 2.31 MB Download Documents
 • ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 207) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร

   14/05/2015 : 396.15 KB Download Documents
  • มาตรา 83/3 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 20 มี.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 362.10 KB Download Documents
  • มาตรา 78/7 ประกาศ คปภ. เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 22 มิ.ย. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

   : 275.64 KB Download Documents
  • มาตรา 78/2, 78/5 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 3 ก.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

   : 217.30 KB Download Documents
  • มาตรา 78/2, 78/5 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่อใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกาศ ณ 21 ก.ค. 51) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

   : 117.10 KB Download Documents
  • มาตรา 52 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (ประกาศ ณ 14 ก.ย. 50) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

   : 34.14 KB Download Documents
  • มาตรา 50/1 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 16 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 185.03 KB Download Documents
  • มาตรา 50/1 คำสั่งนายทะเบียนที่ 2/2552 เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศ ณ 16 ม.ค. 52) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

   : 396.19 KB Download Documents
  • มาตรา 50 ประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 29 มิ.ย. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

   : 58.28 KB Download Documents
  • มาตรา 50 ประกาศ คปภ.เรื่อง แบบรายการงบดุลเเละงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 7 ก.พ. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 76.71 KB Download Documents
  • มาตรา 49 ประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 1.11 MB Download Documents
  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 31 ก.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 948.02 KB Download Documents
  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ 27 พ.ค. 53) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

   : 62.12 KB Download Documents
  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 18 พ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 112.62 KB Download Documents
  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.พ. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 1.73 MB Download Documents
  • มาตรา 44 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ก.ย. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 228.81 KB Download Documents
  • มาตรา 37(12) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 117.63 KB Download Documents
  • มาตรา 37(7) ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตราค่าจ้าง หรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 25 ก.ย. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 46.25 KB Download Documents
  • มาตรา 37(3) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 1 มิ.ย.55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 136.38 KB Download Documents
  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 648.06 KB Download Documents
  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ.เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 22 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 886.03 KB Download Documents
  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 50.89 KB Download Documents
  • มาตรา 37(1) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 104.73 KB Download Documents
  • มาตรา 36 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 49) (ผู้ลงนาม นายการุณ กิตติสถาพร)

   : 432.93 KB Download Documents
  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 30 ก.ย. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 260.58 KB Download Documents
  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 19 พ.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 71.17 KB Download Documents
  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ.เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 53) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

   : 38.03 KB Download Documents
  • มาตรา 28 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) (ประกาศ ณ 24 ม.ค. 50) (ผู้ลงนาม นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

   : 362.78 KB Download Documents
  • มาตรา 27/5 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) (ประกาศ ณ 11 พ.ย. 54) (ผู้ลงนาม นายประเวช องอาจสิทธิกุล )

   : 239.57 KB Download Documents
  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 884.39 KB Download Documents
  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 17 ก.ย. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 70.22 KB Download Documents
  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรทรัพย์สินไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 43.44 KB Download Documents
  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ.เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 9 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 255.47 KB Download Documents
  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 717.36 KB Download Documents
  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 1.02 MB Download Documents
  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 8 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 55.74 KB Download Documents
  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 8 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 73.05 KB Download Documents
  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 16 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 410.19 KB Download Documents
  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 (ประกาศ ณ 23 มิ.ย. 57) (ผู้ลงนาม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

   : 282.20 KB Download Documents
  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 15 พ.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 580.06 KB Download Documents
  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 17 ธ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

   : 122.61 KB Download Documents
  • มาตรา 23/2 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 884.39 KB Download Documents
  • มาตรา 23/2 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 64.16 KB Download Documents
  • มาตรา 23 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 44.17 KB Download Documents
  • มาตรา 23 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2554 (ประกาศ ณ 18 พ.ย. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

   : 169.05 KB Download Documents
  • มาตรา 19 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน (ประกาศ ณ 18 พ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

   : 352.47 KB Download Documents
 • Arbitration Office

 • Download

  • สัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

   13/12/2023 : 1.49 MB Download Documents
  • คู่มือการใช้งาน eArbitration

   12/04/2018 : 525.67 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

   25/10/2016 : 5.74 MB Download Documents
  • แผ่นพับแนะนำสำนักงานอนุญาโตตุลาการ

   04/08/2015 : 701.07 KB Download Documents
 • Crop Insurance Project

 • Download

  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566

   26/06/2023 : 225.80 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 และเบี้ยประกันภัย

   04/04/2023 : 962.20 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566 และเบี้ยประกันภัย

   04/04/2023 : 959.13 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

   26/07/2022 : 558.81 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

   13/06/2022 : 203.44 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565

   13/06/2022 : 239.46 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

   16/09/2021 : 280.52 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

   16/09/2021 : 1.66 MB Download Documents
  • แอปพลิเคชันโครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2564

   15/09/2021 : 354.72 KB Download Documents
  • Q&A ไขข้อข้องใจ ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

   21/06/2021 : 414.33 KB Download Documents
  • Q&A ไขข้อข้องใจ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

   21/06/2021 : 387.62 KB Download Documents
  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

   21/06/2021 : 666.70 KB Download Documents
  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีแดง ปีการผลิต 2564

   21/06/2021 : 618.46 KB Download Documents
  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีเหลือง ปีการผลิต 2564

   21/06/2021 : 617.23 KB Download Documents
  • คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี พื้นที่สีเขียว ปีการผลิต 2564

   21/06/2021 : 603.87 KB Download Documents
  • แอปพลิเคชันดีๆ จาก ธ.ก.ส. สามารถทำประกันภัย และตรวจสอบสิทธิการทำประกันภัย ผ่านแอป BAAC INSURE

   31/05/2021 : 1.08 MB Download Documents
  • แอปพลิเคชันซื้อประกันภัยพืชผล (BAAC Insure)

   12/05/2021 : 1.93 MB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564

   11/05/2021 : 204.14 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564

   19/04/2021 : 1.33 MB Download Documents
  • เอกสารที่ใช้ในโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน “รีคัลท์” โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

   10/02/2021 : 39.08 KB Download Documents
  • เอกสารที่ใช้ในโครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

   10/02/2021 : 39.08 KB Download Documents
  • เอกสารการรายงานความเสียหาย การประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ที่ใช้ประกอบการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชัน โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

   10/02/2021 : 74.94 KB Download Documents
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหาย แจ้งง่ายแค่ปลายนิ้ว: 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

   22/09/2020 : 2.14 MB Download Documents
  • ข้าวนาปีเสียหาย แจ้งง่ายแค่ปลายนิ้ว: 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

   22/09/2020 : 1.49 MB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

   11/05/2020 : 298.53 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกร และอัตราเบี้ยประกันภัย

   11/05/2020 : 962.38 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563

   08/05/2020 : 923.43 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

   08/05/2020 : 920.22 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   27/03/2019 : 375.91 KB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   27/03/2019 : 53.17 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

   26/03/2019 : 1.87 MB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562

   26/03/2019 : 1.61 MB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   04/05/2018 : 965.27 KB Download Documents
  • Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

   03/05/2018 : 2.83 MB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

   26/04/2018 : 5.03 MB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   02/11/2017 : 708.36 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560

   30/06/2017 : 189.53 KB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

   27/07/2016 : 2.27 MB Download Documents
  • Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

   27/07/2016 : 1.81 MB Download Documents
  • โปสเตอร์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558

   13/05/2015 : 1.72 MB Download Documents
  • แผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558

   13/05/2015 : 1.93 MB Download Documents
 • Insurance Bureau System: IBS

 • Download

  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 30-03-2020) (IBS ส่งมาสมาคม)

   02/04/2020 : 1.25 MB Download Documents
  • สรุปการปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Master Table) (Update 30-03-2020)

   02/04/2020 : 163.64 KB Download Documents
  • แจ้งอัพเดท Public Key เพื่อให้บริษัทประกันภัยนำส่งตามโครงการ IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย (17-01-2562)

   17/01/2019 : 12.02 KB Download Documents
  • รายละเอียดและวิธีการการนำส่งข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ปกปิดก่อนนำส่งข้อมูล IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย

   14/09/2018 : 557.90 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 400.31 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 528.03 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 388.20 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 748.45 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 374.62 KB Download Documents
  • Conversion Spec- ปรับปรุง การประกันภัยทรัพย์สิน (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 290.18 KB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 388.29 KB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 381.57 KB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยทะเลและขนส่ง (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 305.26 KB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยภาคสมัครใจ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 549.61 KB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 10-07-2018) (IBS ส่งมาสมาคม)

   23/08/2018 : 282.87 KB Download Documents
  • แจ้งดาวน์โหลดโปรแกรมในการนำส่งข้อมูล IBS มายังสมาคมประกันวินาศภัยไทย

   06/08/2018 : 254.67 KB Download Documents
  • ตารางแสดงเขตและระดับความเสี่ยงของเขตการรับประกันภัยอัคคีภัย

   07/03/2018 : 33.33 KB Download Documents
  • คู่มือแนวทางการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการนำส่งข้อมูลตามโครงการ IBS (TROUBLE SHOOTING)

   26/01/2018 : 771.29 KB Download Documents
  • การนำส่งข้อมูล Conversion ไปยัง สำนักงาน คปภ. (Update Version 08-01-2018)

   24/01/2018 : 12.63 KB Download Documents
  • คำถาม คำตอบโครงการ IBS และเอกสารวิธีการติดตั้ง CaSecurityCom.dll

   15/01/2018 : 1.86 MB Download Documents
  • การใช้งาน Browser Chrome เพื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS

   14/01/2018 : 849.03 KB Download Documents
  • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (บริษัทประกันภัย) ตามโครงการระบบฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (IBS)

   08/01/2018 : 2.72 MB Download Documents
  • คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับระบบ IBS

   19/12/2017 : 14.82 KB Download Documents
  • คำสั่ง คปภ. ที่ 12-2560 เรื่องให้บริษัทยื่นรายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทน

   19/12/2017 : 359.58 KB Download Documents
  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MI_A01 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 29-07-2016)

   29/07/2016 : 1.95 MB Download Documents
  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template AH_A01 ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 29-07-2016)

   29/07/2016 : 2.31 MB Download Documents
  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MR_A01 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 29-07-2016)

   29/07/2016 : 1.91 MB Download Documents
  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MV_A01 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 29-07-2016)

   29/07/2016 : 2.70 MB Download Documents
  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template MC_A01 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 29-07-2016)

   29/07/2016 : 2.94 MB Download Documents
  • ปรับปรุงแก้ไข Excel Template FI_A01 ประกันอัคคีภัย (Update 29-07-2016)

   29/07/2016 : 1.97 MB Download Documents
  • Conversion Spec- ปรับปรุง การประกันภัยทรัพย์สิน (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 535.50 KB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.40 MB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 889.31 KB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยภาคสมัครใจ (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.92 MB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.08 MB Download Documents
  • Conversion Spec - ปรับปรุง การประกันภัยทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 984.24 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 2.15 MB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.32 MB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.06 MB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 649.19 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.51 MB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.24 MB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Update 28-06-2016)

   28/06/2016 : 1.06 MB Download Documents
  • CEO Focus Group Documents for IBS

   27/04/2016 : 616.69 KB Download Documents
  • หนังสือที่ สช. 74/2559 เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการทดสอบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System) ตามโครงการ Insurance Bureau System

   21/04/2016 : 384.73 KB Download Documents
  • หนังสือที่ สช. 40/2559 เรื่อง ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยร่วมทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลประกันภัย (Insurance Bureau System)

   21/04/2016 : 1.18 MB Download Documents
  • หนังสือที่ 1240/ว1 เรื่อง ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยร่วมทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

   21/04/2016 : 177.28 KB Download Documents
  • IBS Conversion Specification Document (PA)

   12/04/2016 : 677.80 KB Download Documents
  • IBS Conversion Specification Document (Motor Voluntary Insurance)

   12/04/2016 : 569.75 KB Download Documents
  • IBS Conversion Specification Document (Marine Insurance)

   12/04/2016 : 462.92 KB Download Documents
  • IBS Conversion Specification Document (Motor Compulsory Insurance)

   12/04/2016 : 299.90 KB Download Documents
  • IBS Conversion Specification Document (Property Insurance)

   12/04/2016 : 488.18 KB Download Documents
  • IBS Conversion Specification Document (Miscellaneous Insurance)

   12/04/2016 : 1.17 MB Download Documents
  • IBS Conversion Document

   05/04/2016 : 3.47 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการประชุม IBS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

   31/03/2016 : 3.30 MB Download Documents
  • เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Non-Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

   04/02/2016 : 3.29 MB Download Documents
  • เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

   03/02/2016 : 9.16 MB Download Documents
  • เอกสารรายงานสถิติ สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

   01/02/2016 : 492.08 KB Download Documents
  • เอกสารการตรวจสอบการนำส่ง สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

   01/02/2016 : 2.03 MB Download Documents
  • เอกสารโครงสร้างข้อมูล IBS สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

   01/02/2016 : 229.15 KB Download Documents
  • เอกสารอบรมระบบ IBS ของโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

   01/02/2016 : 11.92 MB Download Documents
  • เอกสารการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559

   01/02/2016 : 2.69 MB Download Documents
  • เอกสารโครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 1 ธันวาคม 2558

   27/11/2015 : 36.37 KB Download Documents
  • ประเด็นถามตอบจากการสัมมนาวันที่ 8 กันยายน 2558

   05/10/2015 : 97.31 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 8 กันยายน 2558)

   07/09/2015 : 585.61 KB Download Documents
  • Manual Install Public Key

   02/09/2015 : 926.08 KB Download Documents
  • Public Key และคู่มือการติดตั้ง CaSecurityCom

   29/07/2015 : 1.64 MB Download Documents
  • เอกสารแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัย (6 แบบ)

   29/07/2015 : 2.74 MB Download Documents
  • Presentation การประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการ IBS วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

   24/07/2015 : 9.98 MB Download Documents
  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

   07/05/2015 : 215.64 KB Download Documents
  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ดจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

   07/05/2015 : 571.63 KB Download Documents
  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยทรัพย์สินจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

   07/05/2015 : 200.31 KB Download Documents
  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยทางทะเลและขนส่งจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

   07/05/2015 : 209.19 KB Download Documents
  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

   07/05/2015 : 219.28 KB Download Documents
  • การปรับปรุงแบบรายการโครงสร้างข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

   07/05/2015 : 247.18 KB Download Documents
  • การเตรียมงานสำหรับการใช้ระบบ IBS

   07/05/2015 : 1.19 MB Download Documents
  • Presentation สัมมนาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (IBS) วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

   07/05/2015 : 1.96 MB Download Documents
  • สรุปคำถามโครงการ INSURANCE BUREAU PROJECT

   20/04/2015 : 163.06 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   08/04/2015 : 474.96 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

   08/04/2015 : 488.63 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

   08/04/2015 : 493.11 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

   08/04/2015 : 880.11 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

   08/04/2015 : 527.17 KB Download Documents
  • แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สิน

   08/04/2015 : 424.21 KB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอประกอบการประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (รวมทุกเอกสาร)

   24/02/2015 : 6.07 MB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอกระบวนการนำส่งข้อมูล

   24/02/2015 : 1.29 MB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ

   24/02/2015 : 376.85 KB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

   24/02/2015 : 902.25 KB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   24/02/2015 : 809.68 KB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

   24/02/2015 : 923.24 KB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สิน

   24/02/2015 : 924.08 KB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

   24/02/2015 : 1,021.63 KB Download Documents
  • เอกสารการนำเสนอโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

   24/02/2015 : 858.24 KB Download Documents
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)

   11/02/2015 : 16.00 KB Download Documents
  • หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)

   06/02/2015 : 153.24 KB Download Documents
 • Insurance Development and Technical Committee

 • Download

  • หนังสือ IT ที่ 1-2567

   17/05/2024 : 905.38 KB Download Documents
  • โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันวินาศภัย - Young Gen Insurance Ambassador

   25/04/2024 : 185.30 KB Download Documents
  • โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27

   10/08/2023 : 212.45 KB Download Documents
  • หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์

   09/08/2023 : 275.04 KB Download Documents
  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Challenges and Critical Success Factors for Digital Transformation โดย คุณปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

   24/01/2023 : 293.89 KB Download Documents
  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Driving Growth and Innovation through Human Capital Strategy โดย คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอินทัช

   24/01/2023 : 437.64 KB Download Documents
  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Future Business Landscape in a VUCA World โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

   24/01/2023 : 746.66 KB Download Documents
  • (เลื่อน) ประกาศผลการแข่งขันโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก มารู้จักกับประกันวินาศภัย

   15/03/2022 : 347.42 KB Download Documents
  • โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก มารู้จักกับประกันวินาศภัย

   01/11/2021 : 289.74 KB Download Documents
  • หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

   07/08/2020 : 137.90 KB Download Documents
  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

   23/01/2020 : 108.19 KB Download Documents
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

   23/01/2020 : 61.11 KB Download Documents
  • โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

   23/01/2020 : 125.60 KB Download Documents
  • แบบเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

   23/01/2020 : 83.63 KB Download Documents
  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

   23/01/2020 : 24.05 KB Download Documents
  • แบบเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

   23/01/2020 : 33.50 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 : หลักการ แนวปฎิบัติและ ประเด็นทางกฎหมาย (โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์)

   30/10/2019 : 1.39 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ Personal Data Protection, Data Security and Privacy Compliance (โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน)

   30/10/2019 : 2.92 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Machine Learning

   04/09/2019 : 3.27 MB Download Documents
  • การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA)

   10/06/2019 : 5.40 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 1st General Insurance Academic Conference - Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (11 มีนาคม 2562)

   18/03/2019 : 2.32 MB Download Documents
  • เอกสารการจัดสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17 – Insurance Contracts)

   06/06/2018 : 1.94 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Blockchain for Insurance

   20/03/2018 : 3.31 MB Download Documents
  • เอกสารการจัดประชุมชี้แจง Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

   08/02/2018 : 1.27 MB Download Documents
  • การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)

   29/01/2018 : 1,012.17 KB Download Documents
  • แบบแจ้งการแต่งตั้งหรือสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน หรือ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

   25/10/2017 : 248.98 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)

   10/10/2017 : 1.41 MB Download Documents
  • แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง version 2

   03/10/2017 : 271.46 KB Download Documents
  • ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560

   03/10/2017 : 1.80 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Future of Insurance 2020 and Beyond

   06/03/2017 : 184.37 KB Download Documents
  • ไฟล์สัมมนางาน Y.I.C. Forum “Insurance Bridge to 2020” โดยชมรม Y.I.C. - Insurance Law 2020 มองอดีต - ทำปัจจุบัน - เตรียมสู่อนาคต

   21/02/2017 : 2.05 MB Download Documents
  • ไฟล์สัมมนางาน Y.I.C. Forum “Insurance Bridge to 2020” โดยชมรม Y.I.C. - Digital Insurance Bridge to 2020 17 II 17 โดย Chuchai Vachirabanchong

   21/02/2017 : 2.97 MB Download Documents
  • Digital Technology and Insurance Industry

   26/12/2016 : 1.06 MB Download Documents
  • ตลาดประกันภัย การวิเคราะห์คู่แข่ง ตลาดแนวโน้มการแข่งขัน และแนวทางการประกอบธุรกิจประกันภัยของผู้บริหาร โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

   11/10/2016 : 6.75 MB Download Documents
  • แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัย โดย ดร. โกเมน พิบูลย์โรจน์

   03/10/2016 : 5.76 MB Download Documents
  • รายชื่อสมาชิกชมรม Y.I.C. ประจำปี 2558-2560

   27/09/2016 : 164.74 KB Download Documents
  • บทความการสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 25 “Digitalization for The Thai Insurance Industry”

   14/12/2015 : 580.72 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการเสวนา Y.I.C. Forum หัวข้อ เดินหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

   19/02/2015 : 2.56 MB Download Documents
  • สัมมนา เรื่อง KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง

   : 184.37 KB Download Documents
 • Insurance Premium Rating Bureau: IPRB

 • Download

  • โปรแกรม Financial Report - Life Easy

   15/11/2022 : 305.50 KB Download Documents
  • แบบตารางรายงานการรับประกันภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย (Covid19)

   07/07/2020 : 41.21 KB Download Documents
  • แบบตารางรายงานการรับประกันภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย (NEW)

   07/07/2020 : 42.48 KB Download Documents
  • IPRB IFRS17 Product Grouping Tool v1.2.0

   22/08/2019 : 463.81 KB Download Documents
  • IIRFA Market Update 2018 Presentation

   19/10/2018 : 3.58 MB Download Documents
  • IIRFA Newsletter - December 2017

   05/01/2018 : 423.94 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการประกันสุขภาพข้าราชการ

   07/12/2016 : 77.37 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา ฝ่าวิกฤตประกันภัยรถยนต์ เราจะไปทางไหน (วันที่ 5 กรกฎาคม 2559)

   05/07/2016 : 960.10 KB Download Documents
  • คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย: การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models)

   08/06/2016 : 2.48 MB Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 5

   25/04/2016 : 10.42 MB Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 4

   01/04/2016 : 5.78 MB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   02/03/2016 : 87.40 KB Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 3

   05/02/2016 : 2.45 MB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   01/02/2016 : 38.50 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   05/01/2016 : 38.00 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   16/12/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 2

   26/11/2015 : 1.63 MB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   05/11/2015 : 38.00 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   06/10/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 1

   02/09/2015 : 693.96 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   02/09/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   03/08/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   02/07/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   05/06/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   08/05/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   07/04/2015 : 38.50 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2014

   03/03/2015 : 91.96 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2013

   03/03/2015 : 87.47 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2012

   03/03/2015 : 96.04 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2011

   03/03/2015 : 95.51 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2010

   03/03/2015 : 82.98 KB Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2009

   03/03/2015 : 88.67 KB Download Documents
 • Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia (IIRFA)

 • Download IPRB Article

  • ความเชื่อ ความจริง และหนทางอนาคต ของการพัฒนาประกันภัยข้าวในประเทศไทย

   01/09/2018 : 825.46 KB Download Documents
  • โปรแกรมการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง แบบแยกประเภทการซ่อม พร้อมบทวิเคราะห์

   01/06/2018 : 591.71 KB Download Documents
  • ความสำคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย

   01/03/2018 : 589.65 KB Download Documents
  • ความสำคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย ตอนที่ 1

   01/12/2017 : 544.99 KB Download Documents
  • การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

   01/09/2017 : 630.66 KB Download Documents
  • การคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

   01/06/2017 : 715.80 KB Download Documents
  • การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย

   01/12/2016 : 343.88 KB Download Documents
  • ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของธุรกิจประกันภัย

   01/12/2016 : 501.21 KB Download Documents
  • ธุรกิจประกันวินาศภัยในยุค FinTech

   01/09/2016 : 370.45 KB Download Documents
  • การคิดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามการใช้จริงด้วย Telematics

   01/03/2016 : 897.57 KB Download Documents
 • Legal and Compliance Committee

 • Download

  • กก.3/2567 - ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)”

   28/02/2024 : 691.63 KB Download Documents
  • แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

   28/05/2023 : 297.27 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

   28/05/2023 : 513.15 KB Download Documents
  • การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

   01/06/2022 : 142.41 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 8

   16/12/2020 : 156.89 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 7

   09/12/2020 : 244.53 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 6

   27/11/2020 : 351.48 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 5

   27/11/2020 : 367.44 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 4

   13/11/2020 : 196.67 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 3

   10/11/2020 : 218.44 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 2

   27/10/2020 : 212.46 KB Download Documents
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 1

   15/10/2020 : 230.35 KB Download Documents
  • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

   21/07/2020 : 87.53 KB Download Documents
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   21/07/2020 : 373.89 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

   21/07/2020 : 819.49 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   24/05/2019 : 335.44 KB Download Documents
  • กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

   14/02/2019 : 6.89 MB Download Documents
  • ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

   20/12/2018 : 2.99 MB Download Documents
  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561

   22/11/2018 : 184.37 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยกับ CG Code ใหม่

   16/10/2017 : 4.92 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1

   12/10/2017 : 1.60 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

   11/10/2017 : 1.55 MB Download Documents
  • การจัดสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 (PPT)

   10/10/2017 : 658.40 KB Download Documents
  • การจัดสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 (PDF)

   10/10/2017 : 1.27 MB Download Documents
  • หน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัย

   25/05/2017 : 2.73 MB Download Documents
  • ร่างแนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

   28/04/2017 : 674.37 KB Download Documents
  • แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

   28/04/2017 : 2.81 MB Download Documents
  • ตัวอย่างสัญญาตัวแทน นายหน้า

   20/04/2017 : 587.27 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบกฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย

   04/04/2017 : 5.94 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 (PPT)

   04/11/2016 : 2.40 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 (PDF)

   04/11/2016 : 1.54 MB Download Documents
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

   06/10/2016 : 893.51 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 17 มีนาคม 2559 - ความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) (เริ่ม 1 เมษายน 2559)

   21/03/2016 : 518.83 KB Download Documents
  • สรุปคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

   24/12/2015 : 410.98 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

   15/05/2015 : 99.40 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงสำหรับการจัดการค่าสินไหมทดแทน Motor และ Non Motor เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   13/02/2015 : 543.98 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

   03/02/2015 : 9.03 MB Download Documents
  • เอกสารสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

   08/10/2014 : 2.47 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎหมาย ปปง. สำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทประกันวินาศภัย วันที่ 26 ก.พ. 2557

   27/02/2014 : 3.05 MB Download Documents
  • แบบรายงานข้อมูลประกันภัยต่อ

   20/10/2013 : 120.36 KB Download Documents
  • เอกสาร เรื่อง Global Reinsurance Guide 2014

   17/10/2013 : 1.03 MB Download Documents
  • เอกสารเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

   10/06/2013 : 202.34 KB Download Documents
  • เอกสารการสัมมนาเรื่อง โอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัยในประชาคมอาเซียน

   26/02/2013 : 1.13 MB Download Documents
 • 10 ประกาศ คำสั่ง ล่าสุด

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   28/12/2020 : 542.41 KB Download Documents
  • ประกาศ คปภ. เรื่อง การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

   28/10/2020 : 353.70 KB Download Documents
  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

   12/10/2020 : 1.20 MB Download Documents
  • ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

   28/09/2020 : 1.40 MB Download Documents
  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

   25/09/2020 : 1.10 MB Download Documents
  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

   25/09/2020 : 6.86 MB Download Documents
  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

   10/09/2020 : 1.78 MB Download Documents
  • หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

   01/09/2020 : 7.75 MB Download Documents
  • กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)

   31/08/2020 : 563.69 KB Download Documents
  • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

   28/08/2020 : 5.61 MB Download Documents
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด)

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2559

   18/04/2017 : 82.78 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

   09/10/2015 : 150.50 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

   : 81.81 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

   : 81.19 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

   : 142.61 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

   : 62.78 KB Download Documents
  • พระราชกำหนด เเก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546

   : 25.61 KB Download Documents
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

   : 853.78 KB Download Documents
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (กฎกระทรวง)

  • กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

   21/07/2020 : 198.76 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2562

   : 96.15 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

   : 95.73 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556

   : 162.00 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556

   : 59.31 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556

   : 51.32 KB Download Documents
  • Ministerial Regulation Prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence B.E. 2555 (2012)

   : 97.53 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555

   : 145.50 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

   : 49.63 KB Download Documents
  • กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

   : 49.40 KB Download Documents
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง)

  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

   02/02/2021 : 87.70 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

   28/01/2021 : 134.66 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

   28/01/2021 : 93.84 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

   28/01/2021 : 95.02 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

   28/01/2021 : 109.14 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

   28/01/2021 : 107.54 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ของนิติบุคคล

   21/07/2020 : 410.78 KB Download Documents
  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

   21/07/2020 : 98.28 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (1) และ (9)

   26/01/2016 : 431.86 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

   : 94.94 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

   : 34.42 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

   : 43.61 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า

   : 36.98 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ

   : 44.22 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ

   : 38.86 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพ

   : 37.14 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่ หรือ การใช้เทคโนโลยีใหม่

   : 36.86 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

   : 41.23 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

   : 35.12 KB Download Documents
  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

   : 36.95 KB Download Documents
  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556

   : 29.29 KB Download Documents
  • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) พ.ศ. 2556

   : 37.78 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักงานป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง เเนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าเเละนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินเเละผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) เเละ (9)

   : 134.86 KB Download Documents
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

   : 52.89 KB Download Documents
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (แนวทางปฏิบัติที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดทำ)

  • รายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) (As of 9 Apr.2024) ฟอร์มขอรหัสผ่าน Click

   09/04/2024 : 1.88 MB Download Documents
  • เปรียบข้อมูลการแสดงตนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

   : 87.50 KB Download Documents
  • แบบรายการแสดงตน

   : 93.00 KB Download Documents
  • ตารางความเสี่ยง

   : 30.50 KB Download Documents
  • ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎกระทรวงฯ

   : 353.50 KB Download Documents
  • ตัวอย่างนโยบายบริษัทประกันวินาศภัย

   : 49.00 KB Download Documents
  • การปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง.

   : 30.00 KB Download Documents
  • การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าเเละการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

   : 33.79 KB Download Documents
  • ตัวอย่างนโยบายรองต่าง ๆ

   : 216.04 KB Download Documents
  • ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ

   : 29.88 KB Download Documents
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับ ปปง. (คู่มือ)

  • ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

   27/11/2020 : 2.29 MB Download Documents
  • มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ข้อแนะนำของ FATF ฉบับปรับปรุงมิถุนายน 2562)

   27/11/2020 : 1.87 MB Download Documents
  • คู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

   29/05/2020 : 7.58 MB Download Documents
  • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

   31/10/2019 : 238.07 KB Download Documents
  • แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

   31/10/2019 : 187.63 KB Download Documents
  • แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ มาตรา 16 (9)

   27/01/2016 : 1.19 MB Download Documents
  • เเนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน

   : 3.23 MB Download Documents
  • คู่มือเเนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรายงานธุรกรรมเเละการจัดให้ลูกค้าเเสดงตน สำหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทประกันวินาศภัย

   : 2.56 MB Download Documents
  • คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับธุรกิจประกันภัย

   : 394.41 KB Download Documents
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

   : 184.44 KB Download Documents
 • รวมประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของ สำนักงาน คปภ. ที่ออกมาเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 72/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยไม่เรียบเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   28/12/2021 : 687.49 KB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 71/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   28/12/2021 : 489.82 KB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 70/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้เพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

   28/12/2021 : 567.14 KB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 69/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   28/12/2021 : 898.40 KB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 67/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

   28/12/2021 : 1.11 MB Download Documents
  • การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย

   28/12/2021 : 157.26 KB Download Documents
  • การจัดส่งรายงานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม

   17/05/2021 : 127.04 KB Download Documents
  • การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย

   02/10/2020 : 353.70 KB Download Documents
  • กำหนดแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

   28/08/2020 : 5.33 MB Download Documents
  • การเก็บเบี้ยประกันภัย

   03/07/2020 : 99.89 KB Download Documents
  • คนกลางประกันภัย

   24/04/2020 : 175.44 KB Download Documents
  • การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

   24/04/2020 : 112.35 KB Download Documents
  • การร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

   24/04/2020 : 91.48 KB Download Documents
  • วันหยุดทำการและการเปิดบริการประชาชน

   24/04/2020 : 107.01 KB Download Documents
 • การประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  • การประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   23/03/2021 : 74.94 KB Download Documents
 • ตัวอย่าง แบบ เอกสาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันวินาศภัย

  • คำถามที่พบบ่อย (FAQ) กับแนวทางปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   16/01/2023 : 199.95 KB Download Documents
  • แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   01/06/2022 : 301.51 KB Download Documents
  • ตัวอย่างร่างคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   : 21.41 KB Download Documents
  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า (รวมทั้งนายหน้าประกันวินาศภัย)

   : 28.47 KB Download Documents
  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

   : 34.15 KB Download Documents
  • ตัวอย่างร่างข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   : 29.37 KB Download Documents
  • ตัวอย่างคำรับรองสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม หนังสือรับรองการได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้เอาประกันภัย-สมาชิกสมทบ

   : 22.76 KB Download Documents
  • ตัวอย่างร่างการแจ้งเหตุละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   : 20.46 KB Download Documents
  • ตัวอย่างร่างข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

   : 30.40 KB Download Documents
  • ตัวอย่าง Checklist ที่บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   : 19.43 KB Download Documents
  • ตัวอย่างแบบความยินยอมสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

   : 17.58 KB Download Documents
  • ตัวอย่างการแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95

   : 18.22 KB Download Documents
 • Marine Insurance and Logistics Committee

 • Download

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สาระสำคัญในการพิจารณาการประกันภัยตัวเรือ

   14/12/2022 : 826.80 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การจัดการและพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   27/10/2022 : 74.94 KB Download Documents
  • โครงการและตารางอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2

   22/04/2022 : 150.82 KB Download Documents
  • ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2563

   07/08/2020 : 76.76 KB Download Documents
  • แผนงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2563

   07/08/2020 : 134.11 KB Download Documents
  • การสัมมนาเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

   09/08/2018 : 176.71 KB Download Documents
  • คปภ. 30 แจ้งผลการอนุมัติกธ.ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

   09/02/2018 : 3.84 MB Download Documents
  • ขอรับความเห็นชอบแบบข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Marine Cargo

   05/02/2018 : 107.92 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ

   07/12/2017 : 184.37 KB Download Documents
  • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010

   25/08/2017 : 7.34 MB Download Documents
  • ข้อตกลงเงื่อนไขการขนส่ง Incoterms 2010

   25/08/2017 : 5.18 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง How to underwrite for the beginner-การสำรวจความเสียหายสำหรับสินค้าเทกอง

   15/03/2017 : 5.95 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง How to underwrite for the beginner

   21/09/2016 : 4.02 MB Download Documents
  • ทล.42/2558 เรื่อง การยื่นขอรับการพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ

   18/09/2015 : 309.15 KB Download Documents
  • ข้อมูลรายนามเจ้าหน้าที่ด้านประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

   26/06/2015 : 1.82 MB Download Documents
  • (ร่าง) หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับใช้ในการประชาพิจารณ์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

   02/06/2015 : 54.00 KB Download Documents
  • (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฉบับใช้ในการประชาพิจารณ์ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

   02/06/2015 : 142.00 KB Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณา แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 1 - แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาอังกฤษ และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาไทย

   12/11/2014 : 1.17 MB Download Documents
  • ทล.35/2557 เรื่อง แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายฯ แบบ ขส.3 แบบ ขส.4 (ฉบับภาษาอังกฤษ) และ แบบ ขส.4 (ฉบับภาษาไทย)

   03/10/2014 : 1.14 MB Download Documents
  • ทล.24/2557 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบขส.1 - แบบ ขส.3)

   14/07/2014 : 3.44 MB Download Documents
  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้าย แบบ ขส.3

   22/05/2014 : 1.75 MB Download Documents
  • เอกสาร - ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา ท่าเรือสีหนุวิลล์และท่าเรือกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา

   24/03/2014 : 806.94 KB Download Documents
 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

  • เเบบฟอร์ม รายนามเจ้าหน้าที่ประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์ ประจำปี 2556-2558

   24/06/2013 : 570.50 KB Download Documents
 • Miscellaneous Insurance Committee

 • Download

  • โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด รุ่นที่ 1

   06/07/2022 : 216.07 KB Download Documents
  • เอกสารประชุมชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

   25/07/2019 : 3.59 MB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 71/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่าและกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก

   04/01/2019 : 5.23 MB Download Documents
  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

   17/10/2017 : 3.29 MB Download Documents
  • การประกันภัยสำหรับเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า

   19/07/2017 : 735.83 KB Download Documents
  • Presentation การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทางทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

   19/07/2017 : 3.60 MB Download Documents
  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าสมาชิกดาวน์โหลด

   04/05/2017 : 1.32 MB Download Documents
  • การประชุมชี้แจง กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

   28/12/2016 : 726.47 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy)

   13/07/2016 : 3.51 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการบรรยายของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กิจการควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกับการทำประกันภัย

   02/10/2015 : 833.62 KB Download Documents
  • แบบฟอร์มข้อมูลรายนามเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   10/08/2015 : 26.33 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ)

   10/04/2015 : 837.54 KB Download Documents
  • แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดฉบับมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน

   : 450.94 KB Download Documents
  • ขอสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดฉบับมาตรฐาน ให้เป็นปัจจุบัน

   : 16.88 KB Download Documents
 • Motor Insurance Committee

 • Download

  • สื่อประชาสัมพันธ์ การประกันภัยรถภาคบังคับ สำหรับรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว

   06/11/2023 : 39.08 KB Download Documents
  • แนวปฏิบัติการการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)

   03/04/2020 : 239.20 KB Download Documents
  • การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การคืนเบี้ยประกันภัยการทวงถามหนี้

   25/12/2018 : 1.20 MB Download Documents
  • คำพิพากษาฎีกา และคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์

   23/03/2018 : 284.82 KB Download Documents
  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม

   15/02/2018 : 1.96 MB Download Documents
  • การใช้บริการโปรแกรมราคามาตรฐานกลางรถยนต์_การจัดทำราคากลางรถยนต์

   15/02/2018 : 4.98 MB Download Documents
  • สาระสำคัญในการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

   22/09/2017 : 2.76 MB Download Documents
  • การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย

   24/07/2017 : 3.82 MB Download Documents
  • สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โรลอัพ) โครงการรถชนแล้วถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

   24/04/2017 : 1,010.78 KB Download Documents
  • รายชื่อบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

   23/03/2017 : 145.18 KB Download Documents
  • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรมบัญชีกลาง)

   16/09/2016 : 3.52 MB Download Documents
  • อัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ.2547 (เล่มแดง)

   16/09/2016 : 375.26 KB Download Documents
  • มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (เล่มน้ำเงิน)

   16/09/2016 : 1.40 MB Download Documents
  • ผลกระทบการปรับเพิ่มความคุ้มครองพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

   16/09/2016 : 1.60 MB Download Documents
  • ดาวน์โหลดเอกสาร ชนแล้วแยก

   05/01/2016 : 8.53 MB Download Documents
  • คู่มือการรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

   03/06/2013 : 626.46 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบ แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

   : 567.06 KB Download Documents
 • Contracts And Agreements

 • Name of the officers in Non-Life Insurance Business

 • Download

  • แบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัย

   11/09/2017 : 83.50 KB Download Documents
  • รายนามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านประกันภัย ประจำปี 2560-62

   11/09/2017 : 303.49 KB Download Documents
 • Property Insurance Committee

 • Download

  • เอกสารประกอบการชี้แจงเอกสารแนบท้าย BI For IAR และการดำเนินงานด้านประกันภัยทรัพย์สิน (16 ก.ย.2564)

   16/09/2021 : 234.39 KB Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ ทส.1.17 – 1.27) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   09/01/2020 : 2.24 MB Download Documents
  • คู่มือการใช้งาน ระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

   29/08/2018 : 4.88 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบกายชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย

   23/08/2018 : 593.16 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการอบรม การคำนวณต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน

   23/02/2018 : 850.63 KB Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองวัตถุหลอมละลาย (คุ้มครองรวมถึงตัววัตถุหลอมละลาย) (แบบ ทส.1.15) และเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความเสียหายจากวัตถุหลอมละลาย (ยกเว้นตัววัตถุหลอมละลาย) (แบบ ทส.1.16)

   16/01/2017 : 184.37 KB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 60/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

   13/10/2016 : 184.37 KB Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี) (แบบ อค.1.38)

   07/10/2016 : 1.09 MB Download Documents
  • ทส.30/2559 ขอความคิดเห็นต่อร่างกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และข้อกำหนดความคุ้มครองเฉพาะ

   08/09/2016 : 1.14 MB Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

   17/08/2016 : 184.37 KB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2558 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แนบหนังสือที่ ทส.37/2558)

   13/11/2015 : 578.21 KB Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2558 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย

   25/08/2015 : 257.51 KB Download Documents
  • แบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่ประกันภัยทรัพย์สิน

   21/07/2015 : 35.50 KB Download Documents
  • ทส.10/2558 เรื่องนำส่งเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (แบบ ทสร.001) (ฉบับภาษาอังกฤษใช้สำหรับ Contract Works Insurance Policy)

   06/05/2015 : 77.58 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการชี้แจงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย วันที่ 17 ก.พ. 2558

   19/02/2015 : 764.49 KB Download Documents
  • ทส.39/2558 แจ้งผลการพิจารณา Sanction Limitation and Exclusion Clause (แบบ ทสร.001)

   13/01/2015 : 598.62 KB Download Documents
  • ทส.28/2557 คำสั่งนายทะเบียนที่ 29/2557 อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยธรรมชาติ

   10/09/2014 : 298.53 KB Download Documents
  • ทส.3/2557 แจ้งผลการยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายภัยต่อเครื่องไฟฟ้า (อค.1.31)

   03/02/2014 : 225.67 KB Download Documents
  • ยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อค.1.31

   23/12/2013 : 357.19 KB Download Documents
  • ทส.5/2556 คำสั่งนายทะเบียนที่ 171/2555 เอกสารแนบท้ายการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนด

   08/01/2013 : 786.15 KB Download Documents
  • ทส.4/2556 แจ้งผลการยื่นขอรับความเห็นชอบ BI For Cat

   08/01/2013 : 2.31 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

   : 1.76 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการอบรมหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน เทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน จรรยาบรรณและกรณีศึกษา

   : 311.20 KB Download Documents
 • โปรแกรมและแบบฟอร์ม

  • คู่มือการใช้งานระบบแผนที่เขตรับประกันอัคคีภัยโดยวิธีถ่ายภาพ (ScanMap) เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2546 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

   16/09/2014 : 65.56 KB Download Documents
  • แบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยทรัพย์สิน

   10/02/2014 : 35.50 KB Download Documents
 • TGIA Center Activities

 • Download

  • รายงานประจำปี 2566 (เมษายน-ธันวาคม 2566)

   19/03/2024 : 38.79 KB Download Documents
  • ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 11

   14/09/2023 : 1.00 MB Download Documents
  • presentation งานแถลงข่าวภาพรวมผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 (อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 กันยายน 2565)

   17/09/2022 : 446.89 KB Download Documents
  • สป.6/2565 - ขอเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 15

   15/06/2022 : 1.93 MB Download Documents
  • TGIA COVID-19 Presentation 18.11.2564

   13/12/2021 : 1.10 MB Download Documents
  • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร

   13/12/2021 : 828.31 KB Download Documents
  • สายด่วนบริษัทประกันวินาศภัย

   26/10/2021 : 1.57 MB Download Documents
  • บริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

   25/10/2021 : 1.76 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

   06/07/2021 : 87.72 KB Download Documents
  • ความคุ้มครองและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

   06/07/2021 : 302.86 KB Download Documents
  • Presentation หัวข้อ Insurance Market Trend 2020 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา (สัมมนา ธุรกิจประกันภัย โอกาสและความท้าทาย ปี 2020 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมเอทัส ลุมพินี จัดโดย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

   22/11/2019 : 7.64 MB Download Documents
  • Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC)

   11/11/2019 : 2.89 MB Download Documents
  • Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

   08/11/2019 : 4.48 MB Download Documents
  • สัปดาห์ประกันภัย 62 (THAILAND INSURANCE EXPO 2019)

   18/09/2019 : 636.70 KB Download Documents
  • โบชัวร์ กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยในรถยนต์

   31/07/2019 : 417.79 KB Download Documents
  • Presentation เสวนาวิชาการประกันภัย เหลียวหลังแลหน้าธุรกิจประกันภัยไทย (19 กรกฎาคม 2562)

   19/07/2019 : 5.46 MB Download Documents
  • หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ

   27/06/2019 : 7.05 MB Download Documents
  • The Insurance Landscape 2019 (12-03-2019)

   12/03/2019 : 6.71 MB Download Documents
  • TGIA New Office Map

   15/02/2019 : 3.59 MB Download Documents
  • แผนที่สำนักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่

   14/02/2019 : 3.71 MB Download Documents
  • CEO Focus Group 6th/2018 - Demystifying IFRS 17 for General Insurers (Afternoon Session)

   16/11/2018 : 3.72 MB Download Documents
  • CEO Focus Group 6th/2018 - Demystifying IFRS 17 for General Insurers (Morning Session)

   16/11/2018 : 4.63 MB Download Documents
  • CEO Focus Group 6th/2018 Opening Remarks - Demystifying IFRS 17 for General Insurers เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

   14/11/2018 : 3.71 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง Thai Flood Modelling in Action เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย Guy Carpenter และ PERILS

   08/11/2018 : 170 Byte Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง Thai Flood Modelling in Action เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

   05/11/2018 : 4.00 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย Heroleads

   31/10/2018 : 2.76 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่่อง ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

   31/10/2018 : 4.82 MB Download Documents
  • ข่าว MOU การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล

   03/08/2018 : 133.85 KB Download Documents
  • Press Release - เปิดเวทีโชว์ไอเดียคลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”.

   02/08/2018 : 348.27 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (HR Transformation in The Digital Era โดย GO-UP.work)

   08/06/2018 : 4.92 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบงาน CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2018 “HR Transformation in Digital Era” วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (THAI NON-LIFE INSURANCE LANDSCAPE โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา)

   07/06/2018 : 4.47 MB Download Documents
  • Presentation ประกอบงานแถลงข่าวสมาคมประกันวินาศภัยไทย 2560-61

   30/05/2018 : 1.06 MB Download Documents
  • กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการของสโมสรสมาชิกประกันภัย ประจำปี 2561-62

   02/05/2018 : 80.85 KB Download Documents
  • Presentation ประกอบงาน CEO Focus Group (ภาคพิเศษ) เสวานากับรอมแพง จากบุพเพสันนิวาส สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 27 เมษายน 2561

   27/04/2018 : 7.26 MB Download Documents
  • Presentation ประกอบงาน CEO Breakfast and Lunch Talk 2018 วันที่ 7 มีนาคม 2561

   07/03/2018 : 3.75 MB Download Documents
  • Non-Life Insurance Landscape in Thailand (14-02-2018)

   15/02/2018 : 3.54 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการบรรยาย ในงาน InsurTech Ignite Hackathon เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

   29/01/2018 : 7.62 MB Download Documents
  • เอกสารการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

   19/12/2017 : 1.22 MB Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 4/2560-2561 เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมการปกครอง - วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   02/10/2017 : 5.63 MB Download Documents
  • สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ฉบับมาตรฐาน

   31/08/2017 : 5.90 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา Cyber Threat and Insurance โดย Mr. Gerard Roy Sharma เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

   31/07/2017 : 7.61 MB Download Documents
  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทรัพย์สิน

   28/06/2017 : 9.37 KB Download Documents
  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

   28/06/2017 : 10.42 KB Download Documents
  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   28/06/2017 : 10.61 KB Download Documents
  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

   28/06/2017 : 9.57 KB Download Documents
  • รายชื่อกรมธรรม์ประกันภัยที่ยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF) - การประกันภัยรถยนต์

   28/06/2017 : 233.96 KB Download Documents
  • ข่าวประกันภัยร่วมใจ นำจิตอาสาพร้อมรถโมบายออกขายข้าวช่วยชาวนา

   16/02/2017 : 339.37 KB Download Documents
  • ข้อควรปฏิบัติในกรณีรถยนต์ถูกน้ำท่วม

   18/01/2017 : 112.68 KB Download Documents
  • รายชื่ออู่ซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

   18/01/2017 : 259.52 KB Download Documents
  • CEO Lunch Talk 2017: Strategic Direction of Thai Insurance Industry (11/01/2017)

   16/01/2017 : 7.95 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (ข่าวประชาสัมพันธ์)

   09/11/2016 : 454.70 KB Download Documents
  • เอกสารประกอบการแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ (Presentation)

   09/11/2016 : 2.46 MB Download Documents
  • ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและสถิติการยื่นคำเสนอข้อพิพาท

   25/10/2016 : 3.16 MB Download Documents
  • การประชุมผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อรับฟังแผนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย (Executive Briefing)

   28/03/2016 : 3.07 MB Download Documents
  • เอกสารประกอบการประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 41 (AIC 2015) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2558

   09/11/2015 : 327.66 KB Download Documents
  • แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

   06/03/2015 : 168.00 KB Download Documents
  • ไฟล์เอกสารประกอบการแถลงข่าว การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554

   16/02/2015 : 483.36 KB Download Documents
 • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566

  • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

   26/12/2022 : 875.54 KB Download Documents
  • ประกาศ วันหยุดตามประเพณีของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

   05/01/2022 : 778.62 KB Download Documents
 • เอกสารการอบรมหลักสูตร CCPR รุ่นที่ 22

  • (10 พ.ย.61) คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ - กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ Online และ Social Media

   10/11/2018 : 5.82 MB Download Documents
  • (3 พ.ย.61) คุณพีรพล อนุตรโสติถิ์ - ชัวร์ก่อนแชร์ กระบวนการรับมือกับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Social Media

   03/11/2018 : 7.55 MB Download Documents
  • (20 ต.ค.61) คุณชัยนันต์ สันติวาสะ - การสร้างสรรค์ข่าวเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

   20/10/2018 : 1.24 MB Download Documents
  • (20 ต.ค.61) คุณรัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล - การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

   20/10/2018 : 2.73 MB Download Documents
  • (6 ต.ค. 61) คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา - ภาพรวมธุรกิจประกันภัยและทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทัล

   06/10/2018 : 5.91 MB Download Documents