วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Legal and Compliance Committee

 • 23 Mar 2021
  -
  23 Mar 2021

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้มอบหมายให้บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำร่างแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติดังกล่าวในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้กำหนดจัดการประชุม 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมได้บริษัทละ 1 ท่าน
  2. การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เข้าร่วมได้บริษัทละ 2 ท่าน

  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียน ก่อนการประชุม 1 วัน บริษัทสมาชิกสามารถรับฟังการประชุมชี้แจงย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการประชุม

 • 06 Oct 2020
  -
  24 Nov 2020

  ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  ในเรื่องดังกล่าวนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ชี้แจงให้บริษัทสมาชิกได้รับทราบในงานสัมมนา “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยขอให้บริษัทสมาชิกพิจารณาโครงสร้างการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน ตามละเอียดทราบแล้วนั้น

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทสมาชิก จึงได้ยื่นขอจัดตั้งสำนักงานฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ไปที่ สำนักงาน ปปง. และสมาคมฯ ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบการอบรมที่สมาคมฯ จะให้บริการแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
  1) การอบรมในห้องเรียน (Classroom) ณ ที่ทำการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่น ๆ
  2) การบรรยายในรูปแบบสื่อออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการจัดประชุมหรือการอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
  3) การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
  อนึ่ง สมาคมฯ อาจจะจัดอบรมในรูปแบบ 1) และ 2) คู่กันด้วย

  ขณะนี้การจัดเตรียมการอบรมผ่านระบบการอบรมในรูปแบบสื่อออนไลน์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้งานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเรียนแจ้งบริษัทสมาชิกเพื่อรับทราบต่อไป
      
  โดยเบื้องต้นเพื่อให้บริษัทสมาชิกสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” ขึ้นในรูปแบบการอบรมแบบ Classroom บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ครั้ง และการอบรมแบบ Classroom บรรยายผ่านสื่อวิดีโอ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกำกับดูแล ซึ่งผู้ผ่านการอบรมที่จะได้รับใบประกาศตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนดจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบประมวลความรู้ตามแต่ละหัวข้อที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  บริษัทสมาชิกสามารถพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยลงทะเบียนและระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านระบบ http://seminar.tgia.org ตามจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง ซึ่งสมาคมฯ ได้จำแนกเป็นรายบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น และตรวจสอบรายชื่อก่อนการสัมมนา 7 วัน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) หากการอบรมแต่ละครั้ง สามารถรับผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมได้ สมาคมฯ จะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ล่วงหน้า 7 วัน

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและสิ่งที่ส่งมาด้วย

 • 13 Feb 2019
  -
  13 Feb 2019

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ผลกระทบและการรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยมีความเข้าใจในหลักการดังกล่าวอย่างถูกต้อง และดําเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้อย่างครบถ้วน หากกฎหมายดังกล่าวประกาศและมีผลบังคับใช้ โดยกําหนดการจัดสัมมนาขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ลงทะเบียน/รับประทานอาหาร กลางวัน เวลา 12.00 -13.00 น.) รายละเอียดตามกําหนดการที่ส่งมาด้วย

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) หรือผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวบริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • 15 Nov 2018
  -
  17 Nov 2018

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา และแผนที่โรงแรม