วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Property Insurance Committee

 • การประกันภัยทรัพย์สิน

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 76/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 75/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 74/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอาประกันภัย และหนังสือรับรองการต่ออายุสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 73/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอาประกันภัย และหนังสือรับรองการต่ออายุสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 37/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ เอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

   09/07/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 24/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัย (เฉพาะแบบที่ 6 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน)

   17/05/2021 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (BI for Fire)

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (BI for IAR)

 • เอกสารแนบท้าย

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (แบบ อค.1.39-1.53)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และอัตราเบี้ยประกันภัย (แบบ ทส.1.09-1.14)

  • เอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองวัตถุหลอมละลาย (แบบ ทส.1.15-1.16)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และอัตราเบี้ยประกันภัย (แบบ ทส.1.17-1.27)

  • เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต (แบบ อค.1.68 และ แบบ ทส.1.68)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค./ทส.1.00-1.67)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค./ทส.1.70-1.89)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักฯ (BI for IAR) (แบบ ธก.100-1.05)

  • เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (แบบ ทสร.001)