วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Property Insurance Committee

 • การประกันภัยทรัพย์สิน

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย

   02/11/2018 Download Documents
  • ทส.31/2559 เรื่องแจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขบายความ คุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี (แบบ อค.1.38))

   09/09/2016 Download Documents
  • ทส.12/2559 กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับภาษาอังกฤษ (แก้ไข)

   18/05/2016 Download Documents
  • ทส.7/2559 การแก้ไขชื่อเรียกเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

   26/02/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด

  • กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยชุมชนบ้านอยู่อาศัย

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

  • กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติทั่วไป และภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน

  • กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร

  • กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

 • เอกสารแนบท้าย