วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Policy

 • Home
 • Insurance Policy

Motor Insurance Committee

 • กรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 13/2567 เรื่อง การกำหนดรหัสรถและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

   05/06/2024 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 47-2566 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

   15/12/2023 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram)

   19/09/2023 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 33/2565 เรื่อง การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับรถโดยสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ

   27/09/2022 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 20/2565 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระยะของรถจักรยานยนต์

   10/05/2022 Download Documents
  • Motor Insurance Policy

   15/03/2021 Download Documents
  • Motor Vehicle Accident Victim Insurance Policy

   15/03/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 4/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรมประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/01/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 1/2564 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

   08/01/2021 Download Documents
  • เปรียบเทียบ - คำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 กับ คำสั่งนายทะเบียนที่ 65/2563

   15/12/2020 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรมธรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารประกอบเอกสารเเนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

   21/11/2020 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 65/2563 เรื่อง ให้แก้ไข เพิ่มเติมเเบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันรถยนต์

   15/10/2020 Download Documents
  • เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

   07/07/2020 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาว เพื่อรองรับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   24/04/2020 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 27/2563 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย

   01/04/2020 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 25/2562 เรื่องให้ใช้ แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

   26/03/2020 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 12/2562 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/03/2019 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 70/2561 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย

   21/12/2018 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน 1/2541 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535

   09/05/2018 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน (ปี 2540) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535

   09/05/2018 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 35/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตาม กฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   12/07/2017 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย

   23/03/2017 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์

   10/03/2017 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรวมรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

   16/03/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car)

   06/07/2015 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก

   29/09/2008 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2558 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 28/2557 เรื่อง กำหนดแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มเติม

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 11/2556 เรื่อง กำหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 32/2555 เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2554 เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับโครงการสินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 2/2554 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส 420)

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2552 เรื่อง ให้ใช้เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 37/2552 เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 28/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 27/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 18/2552 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 37/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 20/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 19/2551 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 14/2551 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2551 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 6/2550 เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแทนฉบับเดิม

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2548 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 6/2548 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2548 เรื่อง กำหนดลักษณะการใช้รถยนต์และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 12/2547 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2547 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 9/2544 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมแบบรายงานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2544 เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2544 เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 166/2543 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 34/2542 เรื่อง ให้แก้ไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 • สัญญาและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • รายชื่อบริษัทที่ลงนามรวมสัญญาและบันทึกข้อตกลงฯ (อัปเดต ณ กันยายน 2566)

   15/09/2023 Download Documents
  • สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 1 สำหรับรถยนต์ทุกประเภท

   26/07/2022 Download Documents
  • สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

   20/11/2020 Download Documents
  • สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

   20/11/2020 Download Documents
  • บันทึกข้อสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบE-Recovery)

   20/11/2020 Download Documents
  • บันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย

   20/11/2020 Download Documents
  • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน

   20/11/2020 Download Documents
  • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย แบบ MOTOR FAST-TRACK (วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)

   20/11/2020 Download Documents
  • ข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย แบบ MOTOR FAST-TRACK (วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท)

   20/11/2020 Download Documents

Property Insurance Committee

 • การประกันภัยทรัพย์สิน

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 76/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 75/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 74/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอาประกันภัย และหนังสือรับรองการต่ออายุสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 73/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอาประกันภัย และหนังสือรับรองการต่ออายุสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

   29/12/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 37/2564 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความ เอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

   09/07/2021 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 24/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endorsement) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endorsement) และอัตราเบี้ยประกันภัย (เฉพาะแบบที่ 6 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน)

   17/05/2021 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (BI for Fire)

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (BI for IAR)

 • เอกสารแนบท้าย

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (แบบ อค.1.39-1.53)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และอัตราเบี้ยประกันภัย (แบบ ทส.1.09-1.14)

  • เอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองวัตถุหลอมละลาย (แบบ ทส.1.15-1.16)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และอัตราเบี้ยประกันภัย (แบบ ทส.1.17-1.27)

  • เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต (แบบ อค.1.68 และ แบบ ทส.1.68)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค./ทส.1.00-1.67)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค./ทส.1.70-1.89)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักฯ (BI for IAR) (แบบ ธก.100-1.05)

  • เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (แบบ ทสร.001)

Accident and Health Insurance Committee

 • การประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 23/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคร้ายแรงส่วนบุคคล สำหรับผู้สูงอายุ แบบไม่ต้องแถลงสุขภาพ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

   30/11/2023 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

   07/04/2021 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) และกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศกลุ่ม แบบอัตโนมัติ (File and Use)

   16/08/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองชาวต่างชาติจากการจลาจล

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 200 สำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

  • กรมธรรม์ประกันภัยดูแลระยะยาว

  • กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางอุ่นใจ

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ (Unnamed Passenger)

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร (ใหม่)

  • กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม File and Use

 • เอกสารเเนบท้าย

  • เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือโดยสาร (รส.04) และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

   31/05/2016 Download Documents
  • เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (Day Case)

   06/10/2014 Download Documents
  • ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

  • กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง (Guideline)

Miscellaneous Insurance Committee

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอาประกันภัย เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟกลุ่ม แบบมาตรฐาน

   02/11/2023 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2566 เรื่อง ให้ใช้แบบ และข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์

   10/04/2023 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 7/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง แบบมาตรฐาน

   15/03/2023 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 4/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง

   22/02/2023 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2565 เรื่อง ให้ใช้แบบ และข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์

   20/12/2022 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ในระหว่างการดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร เอกสารแนบท้าย เอกสารประกอบ และอัตราเบี้ยประกันภัย

   05/10/2022 Download Documents
  • แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endosement) และข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endosement) - แบบที่ 7

   17/05/2021 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยฯ (แบบ CWI 001- แบบ CWI 021) จำนวน 21 แบบ และอัตราเบี้ยประกันภัยฯ (ภาษาไทย) ฉบับมาตรฐาน

   25/12/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   10/06/2019 Download Documents
  • ขอแก้ไขใบรับรองประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562

   11/02/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม และเบี้ยประกันภัย

   11/02/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม และเบี้ยประกันภัย

   11/02/2019 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 71/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่าและกรมธรรม์โจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก

   28/12/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   24/10/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

   13/11/2017 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

   06/06/2017 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัย/กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

   28/12/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด และอัตราเบี้ยประกันภัย

   29/04/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

   29/04/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ฉบับภาษาอังกฤษ)

   18/11/2013 Download Documents
  • Contract Works Insurance Policy (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

  • กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

  • กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

  • กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย

  • กรมธรรม์ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3

  • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

  • กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ

  • กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคลภายนอก

 • เอกสารเเนบท้าย

  • เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดพลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมากจากปี ค.ศ. 2000

   13/11/2017 Download Documents
  • เอกสารแนบท้ายอาคารที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ

  • เอกสารแนบท้าย PL (รบ.201-202)

  • เอกสารแนบท้าย PL (รบ.101-105)

  • เอกสารแนบท้าย PL (รบ.001-009)

Marine Insurance and Logistics Committee

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ ฉบับมาตรฐาน (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.016 – MC.020)) จำนวน 5 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   02/02/2024 Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความ ข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.010 – MC.015)) 6 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   28/03/2023 Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้าย TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE, (TERRORISM) 2009 TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT และ SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน 7 แบบ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานทางทะเลฯ 10 ฉบับ

   22/09/2022 Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความข้อยกเว้นความคุ้มครองภัยทางไซเบอร์(MARINE CYBER EXCLUSION) และ เอกสารแนบท้ายภัยทางไซเบอร์ (MARINE CYBER ENDORSEMENT) ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สำหรับ 9 กรมธรรม์ประกันภัย

   23/12/2021 Download Documents
  • แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endosement) และข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endosement) - แบบที่ 1- แบบที่ 5

   17/05/2021 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง ตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (Form LSP.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย (ภาษาอังกฤษ)

   22/03/2021 Download Documents
  • แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endosement) และข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endosement) - LMA 5391,5395

   23/11/2020 Download Documents
  • แบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ (STANDARD SPECIAL CLAUSE) 9 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   23/03/2020 Download Documents
  • แบบและข้อความข้อกำหนด MARINE CYBER EXCLUSION และ MARINE CYBER ENDORSEMENT

   23/02/2020 Download Documents
  • แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 25 แบบ

   02/11/2018 Download Documents
  • marine hull policy และ hull clause

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • แบบและข้อความ Institute Cargo Clauses 14 แบบ (File and Use)

   20/02/2018 Download Documents
  • แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 30 แบบ

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (แบบ ลจ.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/02/2018 Download Documents
 • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทางการทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดทำคำแปลตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ (Update 16/7/61)

   16/07/2018 Download Documents
 • สรุปสาระสำคัญ

  • 1. SUMMARY OF INSTITUTE 8 CLAUSES (1/1/09)

   08/07/2019 Download Documents
  • 2. สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มาตรฐาน จำนวน 9 แบบ

   08/07/2019 Download Documents
 • เอกสารแนบท้าย

  • 1. เอกสารแนบท้ายการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Y2K

   20/02/2018 Download Documents
  • 2. เอกสารแนบกรมธรรม์ขนส่งทางทะเล Cardo ISM (Marine Cargo)

   20/02/2018 Download Documents
  • 3. เอกสารแนบ Terrorism

   20/02/2018 Download Documents
  • 4. เอกสารแนบ sanction cargo

   20/02/2018 Download Documents
  • 5. เอกสารแนบ sanction ตัวเรือ

   20/02/2018 Download Documents
  • 6. เอกสารแนบความรับผิดผู้ขนส่ง (ขส.4)

   20/02/2018 Download Documents