วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Policy

 • Home
 • Insurance Policy

Motor Insurance Committee

 • กรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานการประกันภัยรถยนต์

  • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉบับภาษาอังกฤษ

   23/05/2019 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 26/2562 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 12/2562 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรมประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/03/2019 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 12/2562 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/03/2019 Download Documents
  • เรื่องกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คำสั่งนายทะเบียนที่ 70-2561 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย

   21/12/2018 Download Documents
  • แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามคำชี้ขาดอนุญาโต และคำพิพากษา

   04/09/2018 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน 40-2557 ให้บริษัทประกันภัยรายงานข้อมูลอุบัติอุบัติรายใหญ่

   09/05/2018 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน 1-2541 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535

   09/05/2018 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน (ปี 2540) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535

   09/05/2018 Download Documents
  • สัญญาและบันทึกข้อตกลง การสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

   15/02/2018 Download Documents
  • รวมคำสั่งนายทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

   15/02/2018 Download Documents
  • ประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2555

   08/09/2017 Download Documents
  • ประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551

   08/09/2017 Download Documents
  • ประกาศคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็น เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้อง จ่ายใก้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

   27/07/2017 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 35_2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตาม กฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   12/07/2017 Download Documents
  • ประกาศฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติคำสั่งที่ 8-2560

   23/03/2017 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 11-2560 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย

   23/03/2017 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์

   10/03/2017 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม ร.ย.01, ร.ย.02 และ ร.ย.03 ฉบับภาษาอังกฤษ

   12/04/2016 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรวมรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

   16/03/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car)

   06/07/2015 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก

   29/03/2008 Download Documents
  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2558 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 28/2557 เรื่อง กำหนดแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มเติม

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 11/2556 เรื่อง กำหนดแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 10/2556 เรื่อง การใช้ข้อความหรือตราสัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 32/2555 เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันวินาศภัย

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 27/2554 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2554 เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล สำหรับโครงการสินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 2/2554 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และตารางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ลากจูง (รหัส 420)

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2552 เรื่อง ให้ใช้เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 37/2552 เรื่อง ให้แก้ไขพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 28/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 27/2552 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 18/2552 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 37/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยและแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 20/2551 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 19/2551 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 14/2551 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2551 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2551 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 7/2550 เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 6/2550 เรื่อง ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแทนฉบับเดิม

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 1/2550 เรื่อง ให้บริษัทยื่นรายงานการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 6/2549 เรื่อง ให้บริษัทรายงานเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้ายการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 18/2548 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2548 เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 6/2548 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2548 เรื่อง กำหนดลักษณะการใช้รถยนต์และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 12/2547 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2547 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 9/2544 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมแบบรายงานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2544 เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2544 เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัท

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 166/2543 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความ ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 34/2542 เรื่อง ให้แก้ไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 3/2540 เรื่อง การเปลี่ยนแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายการประกันภัยรถยนต์และอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย ร.ย.42 (ค่ารักษาพยาบาล)

 • เอกสารเเนบท้าย

Property Insurance Committee

 • การประกันภัยทรัพย์สิน

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย

   02/11/2018 Download Documents
  • ทส.31/2559 เรื่องแจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขบายความ คุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี (แบบ อค.1.38))

   09/09/2016 Download Documents
  • ทส.12/2559 กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับภาษาอังกฤษ (แก้ไข)

   18/05/2016 Download Documents
  • ทส.7/2559 การแก้ไขชื่อเรียกเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

   26/02/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด

  • กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยชุมชนบ้านอยู่อาศัย

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

  • กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

  • กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติทั่วไป และภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน

  • กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร

  • กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

 • เอกสารแนบท้าย

Accident and Health Insurance Committee

 • การประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

  • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) และกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศกลุ่ม แบบอัตโนมัติ (File and Use)

   16/08/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ฉบับภาษาอังกฤษ)

   18/11/2013 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองชาวต่างชาติจากการจลาจล

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 200 สำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

  • กรมธรรม์ประกันภัยดูแลระยะยาว

  • กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางอุ่นใจ

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ (Unnamed Passenger)

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร (ใหม่)

  • กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม File and Use

 • เอกสารเเนบท้าย

  • เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือโดยสาร (รส.04) และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

   31/05/2016 Download Documents
  • เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (Day Case)

   06/10/2014 Download Documents
  • ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

  • กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง (Guideline)

Miscellaneous Insurance Committee

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   10/06/2019 Download Documents
  • ขอแก้ไขใบรับรองประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562

   11/02/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม และเบี้ยประกันภัย

   11/02/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม และเบี้ยประกันภัย

   11/02/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   24/10/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

   13/11/2017 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

   06/06/2017 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัย/กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

   28/12/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด และอัตราเบี้ยประกันภัย

   29/04/2016 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

   29/04/2016 Download Documents
  • Contract Works Insurance Policy (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

  • กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

  • กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร (ฉบับตัวอย่าง)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

  • กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย

  • กรมธรรม์ประกันภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 3

  • กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

  • กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ

  • กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคลภายนอก

 • เอกสารเเนบท้าย

  • เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดพลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมากจากปี ค.ศ. 2000

   13/11/2017 Download Documents
  • เอกสารแนบท้ายอาคารที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ

  • เอกสารแนบท้าย PL (รบ.201-202)

  • เอกสารแนบท้าย PL (รบ.101-105)

  • เอกสารแนบท้าย PL (รบ.001-009)

Marine Insurance and Logistics Committee

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • 1. marine hull policy และ hull clause

   20/02/2018 Download Documents
  • 2. กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • 3. กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • 4. กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • 5. กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • 6. กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • 7. กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • 8. แบบและข้อความ Institute Cargo Clauses 14 แบบ (File and Use)

   20/02/2018 Download Documents
  • 9. แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 30 แบบ

   20/02/2018 Download Documents
  • 10.กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (แบบ ลจ.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/02/2018 Download Documents
 • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทางการทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดทำคำแปลตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ (Update 16/7/61)

   16/07/2018 Download Documents
 • สรุปสาระสำคัญ

  • 1. SUMMARY OF INSTITUTE 8 CLAUSES (1/1/09)

   08/07/2019 Download Documents
  • 2. สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มาตรฐาน จำนวน 9 แบบ

   08/07/2019 Download Documents
 • เอกสารแนบท้าย

  • 1. เอกสารแนบท้ายการทำงานผิดพลาดของอุปกรร์อิเล็กทรอนิกสื Y2K

   20/02/2018 Download Documents
  • 2. เอกสารแนบกรมธรรม์ขนส่งทางทะเลCardo ISM (Marine Cargo)

   20/02/2018 Download Documents
  • 3. เอกสารแนบ Terrorism

   20/02/2018 Download Documents
  • 4. เอกสารแนบ sanction cargo

   20/02/2018 Download Documents
  • 5. เอกสารแนบ sanction ตัวเรือ

   20/02/2018 Download Documents
  • 6. เอกสารแนบความรับผิดผู้ขนส่ง (ขส.4)

   20/02/2018 Download Documents