วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Non-Life Insurance Agents Examination

 • Home
 • Non-Life Insurance Agents Examination
 • Announcement

  • มาตรการและกำหนดการจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ในช่วงการผ่อนคลายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศูนย์สอบสมาคมประกันวินาศภัยไทย กรุงเทพมหานคร

   26/06/2020 Download Documents
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

   09/06/2020 Download Documents
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

   09/06/2020 Download Documents
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

   24/03/2020 Download Documents
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสอบและการจัดอบรมเพื่อขอรับขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

   24/03/2020 Download Documents
 • Insurance Agents Examination Statistics

  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปี 2547 ถึงปัจจุบัน (สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2563)

   22/07/2020 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง-ภูมิภาค ปี 2547 - ธันวาคม 2562

   17/03/2020 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปี 2547 ถึงปัจจุบัน (สิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2562)

   25/12/2019 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปี 2547 ถึงปัจจุบัน (สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2562)

   30/06/2019 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปี 2547 - มีนาคม 2562

   18/06/2019 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปี 2547 - 2561

   15/01/2019 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มกราคม - กันยายน 2561

   11/10/2018 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มกราคม - มิถุนายน 2561

   07/08/2018 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มกราคม - มีนาคม 2561

   21/05/2018 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปี 2547 - มีนาคม 2561

   21/05/2018 Download Documents
  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปี 2547 - 2560

   21/12/2017 Download Documents
 • Central Examination Center

  • แผนที่ศูนย์สอบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (จังหวัดกรุงเทพฯ)

   30/08/2018 Download Documents
 • Provincial Examination Centers

  • แผนที่ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา)

   09/01/2020 Download Documents
  • แผนที่ศูนย์สอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่ศูนย์สอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก (จังหวัดพิษณุโลก)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จังหวัดนครราชสีมา)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่ศูนย์สอบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (จังหวัดขอนแก่น)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยบูรพา (จังหวัดชลบุรี)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยตาปี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

   30/08/2018 Download Documents
 • Insurance Agents Examination

  • ระเบียบปฏิบัติการเข้าสอบ

   23/07/2020 Download Documents
  • กำหนดการจัดสอบ (ส่วนกลาง) ในช่วงการผ่อนคลายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   26/06/2020 Download Documents
  • ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเพื่อขอรับใบอนุญาต

   15/06/2020 Download Documents
  • เกณฑ์ตัดคะแนน

   15/06/2020 Download Documents
  • การขอรับใบอนุญาต และขอต่อใบอนุญาต

   15/06/2020 Download Documents
  • กำหนดการจัดสอบประจำปี 2563 (ส่วนภูมิภาค)

   25/12/2019 Download Documents
  • ใบสมัครประเภท ก ข ค

   30/08/2018 Download Documents