วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Non-Life Insurance Agents Examination

 • Home
 • Non-Life Insurance Agents Examination
 • Announcement

  • ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

   07/09/2022 Download Documents
 • Insurance Agents Examination Statistics

  • สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลาง-ภูมิภาค ปี 2547 - ธันวาคม 2566

   12/01/2023 Download Documents
 • Central Examination Center

  • แผนที่การเดินทาง สมาคมประกันวินาศภัยไทย (กรุงเทพมหานคร)

   30/08/2018 Download Documents
 • Provincial Examination Centers

  • แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (จังหวัดอุบลราชธานี)

   28/12/2022 Download Documents
  • แผนที่การเดินทาง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (จังหวัดขอนแก่น)

   28/12/2022 Download Documents
  • แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา)

   09/01/2020 Download Documents
  • แผนที่การเดินทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่การเดินทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก (จังหวัดพิษณุโลก)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จังหวัดนครราชสีมา)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยบูรพา (จังหวัดชลบุรี)

   30/08/2018 Download Documents
  • แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยตาปี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

   30/08/2018 Download Documents
 • Insurance Agents Examination

  • กำหนดการสอบประจำปี 2567 (ส่วนกลาง)

   10/01/2023 Download Documents
  • กำหนดการสอบประจำปี 2567 (ส่วนภูมิภาค)

   10/01/2023 Download Documents
  • มาตรการการจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   27/12/2022 Download Documents
  • ใบสมัครประเภท ก ข ค

   08/10/2020 Download Documents
  • ระเบียบปฏิบัติการเข้าสอบ

   23/09/2020 Download Documents
  • เกณฑ์ตัดคะแนน

   15/06/2020 Download Documents
  • การขอรับใบอนุญาต และขอต่อใบอนุญาต

   15/06/2020 Download Documents