วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 09 Aug 2023
  -
  30 Aug 2023

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเข้าใจทฤษฎีบทด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติภารกิจทางไซเบอร์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกทักษะ และส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจด้านสงครามไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการให้ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  ช่วงที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จำนวน 3 วัน ประกอบด้วย
  ช่วงที่ 2 การแข่งขันการป้องกันทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ จำนวน 1 วัน
  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
  โดยเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (ตลอดทั้ง 4 วัน) ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทศพล ศรีสังข์ โทรศัพท์: 0-2108-8399 ต่อ 1104 หรือ E-mail: tosapon@tgia.org 

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • 08 Aug 2023
  -
  31 Aug 2023

  โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย หรือ “Insurance Management Development Program (IMDP) รุ่นที่ 27
  หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยที่ดีที่สุด

  พัฒนาความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย
  ให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพที่สามารถนำองค์กรฝ่าความท้าทายและ
  การเปลี่ยนแปลงใน VUCA World
  พัฒนาโลกทัศน์ของผู้เข้าอบรมในลักษณะตัว T
  ทั้งความรู้เชิงกว้างและความรู้เชิงลึกในประเด็นสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
  - เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น 9 Modules ครอบคลุมหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล
  - อบรมทุกวันจันทร์ พุธ เสาร์ ตั้งแต่ 4 กันยายน 2566 - 26 พฤศจิกายน 2566
  - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยการสแกน QR Code สมัครอบรมได้เลย

  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1103-1105

  © หลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  #IMDPชื่อนี้มีแต่คุณภาพ
  #IMDP27

  ​คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • 02 Feb 2023
  -
  02 Feb 2023

            ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย ได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแนวทางการวางระบบกำกับดูแลข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
            ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือสแกน QR Code ในหนังสือเชิญ ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาท่านที่ 3 กรุณาส่ง E-mail มาที่ tosapon@tgia.org เพื่อทางสมาคมฯ จะได้จัดสรรและยืนยันกลับตามลำดับ (ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 120 ท่าน (first come, first serve)) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
   

 • 11 jan 2023
  -
  11 jan 2023

            ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย ได้จัดการอบรมหัวข้อ “PDPA - ROP and Data Inventory (การพัฒนาบันทึกรายการประมวลผลข้อมูล (ROP) และคลังข้อมูล (Data Inventory) เพื่อการจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูล)” ขึ้น ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 (เปลี่ยนวันอบรมใหม่) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
            1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการธรรมภิบาลข้อมูล ในการแจกแจงรายการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วงจรข้อมูล
            2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวทาง วิธีการในการกำหนดลำดับความสำคัญและขอบเขตของข้อมูล ที่จำเป็นต้องจัดทำบันทึกรายการประมวลผล (Record of processing) ผังการไหลของข้อมูล (Data flow) และคลังข้อมูล (Data Inventory) 
            3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการนำสารสนเทศข้อมูล สู่การออกแบบ มาตรการ นโยบาย และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
            ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือสแกน QR Code ในหนังสือเชิญ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง

  ► ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและรายละเอียดหลักสูตร

   

 • 23 Nov 2022
  -
  24 Nov 2022

            ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทดสอบเจาะระบบ วิธีการตรวจสอบ และวิธีป้องกันแก้ไขทางด้าน Web Application Security และ Mobile Application" ขึ้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
            1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเจาะระบบ
            2. เพื่อให้บุคลากรด้าน IT สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี
            3. เพื่อฝึกฝนและยกระดับทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรในกลุ่มสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
            โดยกำหนดจัดการอบรมในวันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (อบรมจำนวน 2 วัน) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting
            ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องเตรียมเครื่องสำหรับทำ Lab ดังนี้
            1. Computer หรือ Laptop (Windows/Linux/MacOS) ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและติดตั้ง program ได้
            2. ติดตั้งเครื่องมือ Burp Suite โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://portswigger.net/burp/releases/professional-community-2021-12-1 เลือก Community Edition เท่านั้น ซึ่งเป็นแบบใช้งานฟรี หาก Professional จะต้องซื้อ license เพิ่มเติมเพื่อใช้งาน
            ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 3 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือ QR Code ในหนังสือเชิญ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมอบรมไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565