วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 24 Feb 2020
  -
  24 Feb 2020

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน ERM/ORSA โดยหนึ่งในเอกสารแนบท้ายรายงาน ERM/ORSA นั้นคือทะเบียนความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงหลัก 10 อันดับแรกที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของปีปัจจุบันตามรูปแบบที่กำหนดเป็นอย่างน้อย

  ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้ปรับปรุง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท โดยได้กำหนดจัด การประชุมชี้แจง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ชมรมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงบริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมชี้แจงดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://seminar.tgia.org/ ภายในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ

 • 21 Feb 2020
  -
  22 Feb 2020

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรม Young Insurers Club กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “Genius X Brain Skill for Success สมองอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาการแบ่งประเภทคน ตามหลักวิทยาศาสตร์สมอง (Neuroscience) เพื่อทะยานสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัลแห่งวงการประกันภัย อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการศึกษาสมอง วิธีคิด เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการและวางระบบเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร จากกระบวนการคิดของสมองมนุษย์ ให้กับสมาชิกชมรม Young Insurers Club และ กลุ่มผู้บริหารในระดับ Young Management โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 21 ถึง วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1ByetgBoxAIWSw32SnBdk2YNSE6yDxEr5)

  ในการนี้ ชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้
  1.สมาชิกชมรม Young Insurers Club 6,900 บาท/ท่าน
  2.ไม่ใช่สมาชิกชมรม Young Insurers Club
     2.1 สมัคร 1 ท่าน 8,900 บาท/ท่าน
     2.2 สมัคร 2 ท่าน 14,900 บาท

  โดยท่านสามารถสมัครอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/FCdve62hNMkKbgZb7 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 • 27 Nov 2019
  -
  27 Nov 2019

  สัมมนาหัวข้อ Impact of IFRS 17 to Non-Life Insurers

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรม Young Insurers Club เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ และการเตรียมความพร้อมจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17) ในภาคธุรกิจประกันภัย ที่จะมีบังคับใช้ในปี 2565 ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่นโยบายด้านการเงิน สำหรับกลุ่มสายงานบัญชี การเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงทุกส่วนงานอื่น ๆ ในองค์กร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารรวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายต้องมีความพร้อมและความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  ดังนั้น ชมรม Young Insurers Club จึงได้กำหนดจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ Impact of IFRS 17 to Non-Life Insurers ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง ประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เวลา 12.30 – 16.30 น. ให้กับสมาชิกชมรม Young Insurers Club และ ผู้บริหารในระดับ Young Management ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานบัญชีและการเงิน

  ในการนี้ ชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกชมรมฯ (รายชื่อตามเอกสารแนบ) เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
  - ไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน เสียค่าใช้จ่าย 200 บาท
  - ไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน เสียค่าใช้จ่าย 400 บาท
  โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณโศรดา หนูแย้ม ฝ่ายวิชาการทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1105

  - ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และรายชื่อสมาชิกชมรมฯ

 • 27 Nov 2019
  -
  27 Nov 2019

  ด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด

  สำนักงาน คปภ. จึงได้มีการจัดทำร่างประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25… และจัดให้มีการประชาพิจารณ์สำหรับร่างประกาศฯ ดังกล่าว โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

  ด้วยเหตุนี้ ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้กำหนดจัดการประชาพิจารณ์ภายใน (Internal Public Hearing) สำหรับร่างประกาศฯ ดังกล่าวให้กับบริษัทสมาชิก โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน คปภ. มาร่วมในการประชาพิจารณ์ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่ชมรมฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคธุรกิจ เสนอต่อ สำนักงาน คปภ. ตามกำหนดเวลาต่อไป

  ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ภายในดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการการประชาพิจารณ์ภายใน

 • 25 Oct 2019
  -
  27 Oct 2019

  งานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ Thailand Insurance CIO Forum 2019 “Insurance IT Readiness Checkpoint for Personal Data Protection Act and Cybersecurity Laws”

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2019) - “Insurance IT Readiness Checkpoint for Personal Data Protection Act and Cybersecurity Laws” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านสารสนเทศได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม CAPE DARA Pattay จังหวัดชลบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยที่สนใจหรือรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (พักห้องคู่)

  ทั้งนี้ กรุณาตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามายัง นายทศพล ศรีสังข์ หรือ นางสาวโศรดา หนูแย้ม ทาง E-mail: tosapon@tgia.org หรือ sorada@tgia.org ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1104, 1105

  - ดาวน์โหลดหนังสือเชิญบริษัทสมาชิกร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2019
  - ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Insurance CIO Forum 2019