วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Non-Life Insurance Brokers Training

 • Home
 • Non-Life Insurance Brokers Training
 • หลักเกณฑ์การสอบนายหน้าฯ / ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2ปี / การขอผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาตฯ ช่วง COVID-19 / จำนวนชั่วโมงอบรมขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • หลักเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ

   09/10/2020 Download Documents
  • หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี ตามประกาศสำนักงาน คปภ.

   09/10/2020 Download Documents
  • หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ได้รับผล กระทบจากการระบาด COVID-19 (ประกาศสำนักงาน คปภ. เพิ่มเติม ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563)

   09/10/2020 Download Documents
  • จำนวนชั่วโมงการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

   09/10/2020 Download Documents
 • กำหนดการอบรมฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   17/08/2020 Download Documents
 • ตารางอบรมฯ ประจำปี 2563

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   17/08/2020 Download Documents
 • สถานที่อบรมฯ ส่วนกลาง

 • มาตรการการจัดอบรมฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   10/07/2020 Download Documents
 • TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   20/08/2020 Download Documents
 • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับผู้สมัครอบรมฯ ทั่วไป)

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   20/08/2020 Download Documents
 • ขั้นตอนการตรวจสอบการสมัครอบรมฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   24/07/2020 Download Documents