วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Non-Life Insurance Brokers Training

 • Home
 • Non-Life Insurance Brokers Training
 • หลักเกณฑ์การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 / หลักเกณฑ์การสอบนายหน้าฯ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี / จำนวนชั่วโมงอบรมขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ประกาศสำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)

   08/04/2021 Download Documents
  • หลักเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ

   08/04/2021 Download Documents
  • หลักเกณฑ์ผลสอบใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี และการขยายระยะเวลาผลสอบเกิน 2 ปี ตามประกาศ คปภ.

   08/04/2021 Download Documents
  • จำนวนชั่วโมงการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

   08/04/2021 Download Documents
 • กำหนดการอบรมฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   08/04/2021 Download Documents
 • ตารางอบรมฯ ประจำปี 2564

 • สถานที่อบรมฯ ส่วนกลาง

 • มาตรการการจัดอบรมฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   10/07/2020 Download Documents
 • TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   20/08/2020 Download Documents
 • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับผู้สมัครอบรมฯ ทั่วไป)

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   12/04/2021 Download Documents
 • ขั้นตอนการตรวจสอบการสมัครอบรมฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   21/04/2021 Download Documents