วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Non-Life Insurance Brokers Training

 • Home
 • Non-Life Insurance Brokers Training
 • ประกาศ

  • ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564

   07/09/2022 Download Documents
 • ขั้นตอนการสมัครอบรม-สอบ ตรวจรายชื่อ ตรวจผลการอบรม ตรวจผลการสอบ หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

  • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับผู้สมัครอบรมฯ ทั่วไป)

   16/01/2023 Download Documents
  • ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • ตรวจผลการอบรมฯ พิมพ์ใบผ่านการอบรมอิเล็กทรอนิกส์

  • ตรวจผลการสอบ / ตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าฯ (สำนักงาน คปภ.)

 • หลักเกณฑ์การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 / หลักเกณฑ์การสอบนายหน้าฯ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี / จำนวนชั่วโมงอบรมขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ประกาศสำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)

   08/04/2021 Download Documents
  • หลักเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี

   07/10/2022 Download Documents
  • จำนวนชั่วโมงการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

   08/04/2021 Download Documents
 • กำหนดการอบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   25/01/2023 Download Documents
 • ตารางอบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ ประจำปี 2566

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   20/01/2023 Download Documents
 • สถานที่อบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ ส่วนกลาง

 • มาตราการการจัดอบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   12/01/2023 Download Documents
 • TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   12/01/2023 Download Documents
 • ขั้นตอนการตรวจสอบการสมัครอบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   18/01/2023 Download Documents