วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

การอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

 • หน้าหลัก
 • การอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ
 • ประกาศ

  • ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564

 • หลักเกณฑ์การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 / หลักเกณฑ์การสอบนายหน้าฯ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี / จำนวนชั่วโมงอบรมขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ประกาศสำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)

  • หลักเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี

  • จำนวนชั่วโมงการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 • กำหนดการอบรมฯ

 • ตารางอบรมฯ ประจำปี 2565

 • สถานที่อบรมฯ ส่วนกลาง

 • มาตรการการจัดอบรมฯ

 • TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับผู้สมัครอบรมฯ ทั่วไป)

 • ขั้นตอนการตรวจสอบการสมัครอบรมฯ