วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 • หน้าหลัก
 • การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 • กำหนดการอบรมฯ

  • กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 • ตารางอบรมฯ ประจำปี

  • ตารางจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบปกติ ประจำปี พ.ศ. 2563

 • สถานที่อบรมฯ ส่วนกลาง

 • มาตรการการจัดอบรมฯ

  • มาตรการการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐ

 • ศูนย์ฝึกอบรม TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับนายหน้าฯ อื่นๆ)

  • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับนายหน้าฯ อื่นๆ)

 • การตรวจสอบการสมัครอบรมฯ