วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

การอบรมและสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

 • หน้าหลัก
 • การอบรมและสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ
 • ประกาศ

  • ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564

 • ขั้นตอนการสมัครอบรม-สอบ ตรวจรายชื่อ ตรวจผลการอบรม ตรวจผลการสอบ ลงทะเบียนสมาชิกนายหน้าฯ หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

  • ขั้นตอนการสมัครอบรม และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ (สำหรับผู้สมัครอบรมฯ และสอบ ทั่วไป)

  • ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • ตรวจผลการอบรมฯ พิมพ์ใบผ่านการอบรมอิเล็กทรอนิกส์

  • ตรวจผลการสอบ / ตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าฯ (สำนักงาน คปภ.)

  • ลงทะเบียนสมาชิกนายหน้าประกันวินาศภัยบุคคลธรรมดา (สำนักงาน คปภ.)

  • ลงทะเบียนผู้ใช้งานสำหรับนายหน้าฯ ระบบ e-Licensing (สำนักงาน คปภ.)

  • ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานสำหรับนายหน้าฯ ระบบ e-Licensing (สำนักงาน คปภ.)

 • หลักเกณฑ์การสอบนายหน้าฯ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี / จำนวนชั่วโมงอบรมขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • หลักเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี

  • จำนวนชั่วโมงการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 • กำหนดการอบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

 • ตารางอบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ ประจำปี 2567

 • สถานที่อบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ ส่วนกลาง

 • TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • ขั้นตอนการตรวจสอบการสมัครอบรมฯ และสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ