วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 • หน้าหลัก
 • การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 • หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 / หลักเกณฑ์การสอบนายหน้าฯ / หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี / จำนวนชั่วโมงอบรมขอรับ-ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าฯ

  • หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 (ประกาศสำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)

  • หลักเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยโดยตรง และประกันภัยต่อ

  • หลักเกณฑ์ผลสอบ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี ตามประกาศสำนักงาน คปภ.

  • จำนวนชั่วโมงการอบรมเพื่อขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 • กำหนดการอบรมฯ

 • ตารางอบรมฯ ประจำปี 2564

 • สถานที่อบรมฯ ส่วนกลาง

 • มาตรการการจัดอบรมฯ

 • TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับผู้สมัครอบรมฯ ทั่วไป)

 • ขั้นตอนการตรวจสอบการสมัครอบรมฯ

 • เอกสารประกอบการอบรม