วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • 21 ก.ค. 2565
  -
  09 ส.ค. 2565

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด รุ่นที่ 1
  โดย ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในด้านการประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  หัวข้อการอบรม (29 ชั่วโมง)
  1. ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย (2 ชั่วโมง)
  2. ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง (3 ชั่วโมง)
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (3 ชั่วโมง)
  4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั่วไป (3 ชั่วโมง)
  5. การจัดการด้านการประกันภัยต่อ (3 ชั่วโมง)
  6. การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยอุบัติเหตุ (3 ชั่วโมง)
  7. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (PL) (6 ชั่วโมง)
  8. การประกันภัยการก่อสร้าง (CAR) (6 ชั่วโมง)

  กำหนดการอบรม
  อบรมในวันอังคารและพฤหัสบดี ระหว่างวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

  ผู้เข้ารับการอบรม
  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือที่เกี่ยวข้อง ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี จำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน

  วิธีการอบรม
  รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) ผ่าน Zoom Meeting

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  นางสาวชนาทิพย์ ไชสอน
  เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการประกันภัย
  โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1212 / E-mail: Chanatip@tgia.org

  นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
  รองผู้จัดการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย
  โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1203 / E-mail: Nuntaporn@tgia.org