วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 12 ธ.ค. 2561
  -
  12 ธ.ค. 2561

  เรียน ผู้ประสานงานบริษัทสมาชิกทุกท่าน

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีกำหนดการจัดสัมมนา “ดิจิทัลไอดี (Digital ID) กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” ขึ้น ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทสมาชิก ทั้งที่บางส่วนเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด รวมถึงการที่จะเป็นผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งภาครัฐมีดำริที่จะนำระบบดังกล่าวมาพัฒนาการให้บริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำธุรกรรมทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยโครงการนี้จะมีบทบาทและมีความสำคัญต่อธุรกิจประกันภัยในอนาคตต่อไป

  ดังนั้น สมาคมจึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนจำนวน 2 ท่าน/บริษัท เข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org (ภายในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ น.ส. นฤมล ดอกพิกุล หรือ นายทศพล ศรีสังข์ อีเมล narumol@tgia.org หรือ tosapon@tgia.org โทร. 0-2256-6032-8 ต่อ 614 หรือ 615

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • 14 พ.ย. 2561
  -
  14 พ.ย. 2561

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  We would like to extend our cordial invitation to you or your representative to attend our CEO Focus Group 6th/2018 under the theme “Demystifying IFRS 17 for General Insurers” on Wednesday 14th November, 2018 at TGIA Building 2, Room 221, Thai General Insurance Association.

  This seminar is jointly organized by Thai General Insurance Association and Willis Towers Watson. It will be divided into 2 Sessions:
  - Morning Session is for CEOs, CFOs, Accountants and Actuaries
  - Afternoon Session is exclusively for Accountants, Actuaries and optional for CFOs.

  Please find attached our seminar agenda in respect of the above topic.

  To facilitate our seating arrangements which would be provided 1 seat per 1 Member Company (per session), kindly make a registration at https://seminar.tgia.org by 5th November, 2018. For more information, please feel free to contact Miss Narumol Dokpikul Tel: 02 256 6032-8 ext. 614 or E-mail: narumol@tgia.org.

  Remark: The seminar will be conducted in English.

 • 31 ต.ค. 2561
  -
  31 ต.ค. 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยความร่วมมือกับ สถาบันประกันภัยไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert)" ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมแผนกการตลาดและการตลาดออนไลน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหมาะสม

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามข้างต้น เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ บริษัทละ 1 ท่าน ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวนฤมล ดอกพิกุล โทร. 02 256 6032-8 ต่อ 614 อีเมล: narumol@tgia.org

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • 03 ก.ย. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ได้กำหนดจัดขึ้น ณ สนามฟุตซอล ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ
  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
  วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
  วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม  ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 7 คน) เท่านั้น ไม่สามารถส่งเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันครั้งนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม และจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนัดหมายหัวหน้าทีมของแต่ละบริษัทมาประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายและรับทราบโปรแกรมการแข่งขันต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค/นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7

 • 03 ก.ย. 2559
  -
  21 ต.ค. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัยขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดขึ้นปีเว้นปี และจัดมาแล้วจำนวน 20 รุ่น และแต่ละรุ่นได้รับการตอบรับจากบริษัทสมาชิกส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมมาโดยตลอด โดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้รวมกว่า 1,000 คน สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21” นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 - วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามตารางการอบรม) อบรมทั้งหมดรวม 8 วัน รวม 37.5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ออดิทอเรียม บมจ.อสมท และ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สมาคมฯ จึงขอเชิญบริษัทสมาชิกส่งบุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร งานสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์หรือสื่อดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามแต่ท่านจะเห็นสมควร เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ บริษัทละ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่าย คนละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลักสูตรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมเพียง 50 คนเท่านั้น โดยขอความกรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร 0 2256 6039 หรือ E-mail: wanlika@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ-ใบสมัครอบรม:
  หนังสือเชิญอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ใบสมัครอบรมการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21