วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 31 ต.ค. 2561
  -
  31 ต.ค. 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยความร่วมมือกับ สถาบันประกันภัยไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert)" ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมแผนกการตลาดและการตลาดออนไลน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหมาะสม

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามข้างต้น เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ บริษัทละ 1 ท่าน ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวนฤมล ดอกพิกุล โทร. 02 256 6032-8 ต่อ 614 อีเมล: narumol@tgia.org

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • 26 ต.ค. 2560
  -
  26 ต.ค. 2560
 • 01 ม.ค. 2560
  -
  31 ธ.ค. 2560
 • 03 ก.ย. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ได้กำหนดจัดขึ้น ณ สนามฟุตซอล ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ
  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
  วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
  วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม  ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 7 คน) เท่านั้น ไม่สามารถส่งเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันครั้งนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม และจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนัดหมายหัวหน้าทีมของแต่ละบริษัทมาประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายและรับทราบโปรแกรมการแข่งขันต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค/นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7

 • 03 ก.ย. 2559
  -
  21 ต.ค. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัยขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดขึ้นปีเว้นปี และจัดมาแล้วจำนวน 20 รุ่น และแต่ละรุ่นได้รับการตอบรับจากบริษัทสมาชิกส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมมาโดยตลอด โดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้รวมกว่า 1,000 คน สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21” นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 - วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามตารางการอบรม) อบรมทั้งหมดรวม 8 วัน รวม 37.5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ออดิทอเรียม บมจ.อสมท และ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สมาคมฯ จึงขอเชิญบริษัทสมาชิกส่งบุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร งานสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์หรือสื่อดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามแต่ท่านจะเห็นสมควร เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ บริษัทละ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่าย คนละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลักสูตรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมเพียง 50 คนเท่านั้น โดยขอความกรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร 0 2256 6039 หรือ E-mail: wanlika@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ-ใบสมัครอบรม:
  หนังสือเชิญอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ใบสมัครอบรมการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21