วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 24 ม.ค. 2566
  -
  24 ม.ค. 2566

            สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดสัมมนาการประกันภัยครั้งที่ 27 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Building a Future-Proof Insurance Industry” เพื่อนำเสนอโลกทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ ให้กับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัย และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทายต่อธุรกิจในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี โดยมีกำหนดการและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ รวม 3 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาตามรายละเอียดข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้าได้ที่ https://seminar.tgia.org/Seminar/Register/4553 หรือสแกนลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านท้ายหนังสือเชิญ ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

  ► ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการสัมมนา และแผนที่โรงแรมฯ

 • 15 มี.ค. 2564
  -
  15 มี.ค. 2564

  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ยากแก่การคาดเดา และคาดไม่ถึงในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจประกันภัย ซึ่งแต่ละบริษัทมักจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันก็คือ การให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย เพื่อสร้างความประทับใจและชนะใจลูกค้า รักษาฐานลูกค้าให้มีความผูกพันกับองค์กรอย่างยังยืนตราบนานเท่านาน

  จากการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทยจัดการสัมมนาในหัวข้อ “ขายอย่างไรให้มีความสุข...เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับกลุ่มผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป ให้สามารถนำแนวคิดและเคล็ดลับการบริการแบบญี่ปุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการให้ความเคารพลูกค้าและการบริหารงานอย่างมีความสุขไปปรับใช้ในองค์กรของท่านต่อไปได้

  ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน จำนวน 1 ท่าน/บริษัท เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://seminar.tgia.org/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโศรดา หนูแย้ม โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1105

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

 • 01 ต.ค. 2563
  -
  01 ต.ค. 2563

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  Re: Exclusive Invitation to CEO Focus Group:
  TGIA CEO Breakfast Talk 2020 on "Digital Disruption in an Exponential World"

  On behalf of Thai General Insurance Association, We would like to extend my cordial invitation to you to attend CEO Focus Group: TGIA CEO Breakfast Talk 2020 under the topic “Digital Disruption in an Exponential World” on Thursday 1st October, 2020 from 09.00-12.00 hours at TGIA Building, Seminar Room 501, 5th Floor, Thai General Insurance Association, Soi Sukhumvit 64/1, Bangkok. Please find our seminar agenda as attached.

  To facilitate our seating arrangements which is provided exclusively for CEO of each TGIA Member Company, kindly register at https://seminar.tgia.org before 28th September, 2020 to confirm your attendance. If you require any additional information, please feel free to contact Ms. Sorada Nooyam Tel: 02 108 8399 ext. 1105 or E-mail: sorada@tgia.org

  I look forward to welcoming you soon.

  Yours sincerely,

  Kheedhej Anansiriprapha
  Executive Director

  download Invitation Letter
  download Agenda

 • 04 ธ.ค. 2562
  -
  04 ธ.ค. 2562

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “Insurance in a digital World: Innovate the Future” ขึ้น ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.15 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) ถนนสุขุมวิท 101 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ดีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ และเรียนเชิญเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้

  ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ส่งหนังสือเชิญบริษัทสมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคม คณะกรรมการชมรมและสโมสร ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือท่านที่ได้รับหนังสือเชิญโปรดยืนยันการเข้าร่วมงานในครั้งนี้มายังฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562

  ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา

 • 10 ก.ย. 2562
  -
  11 ก.ย. 2562

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  Re: Invitation to the Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) Overseas Seminar

  Theme: “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner”

  In collaboration with the General Insurance Association of Japan (GIAJ) and the General Insurance Institute of Japan (GIIJ), TGIA will kick off intensive seminar on the Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) Overseas Seminar, under the main theme of “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner” on 10th-11th September, 2019 at Ballroom 2-3, Sofitel Bangkok Sukhumvit. 

  This seminar will cover managerial topics concerning what kind of measures need to be taken to promote reform and growth, including ORSA and ERM which are being introduced in Thailand market. Please find our seminar brochure and agenda as attached.

  With this auspicious occasion, We would like to extend our cordial invitation to you or your representative to attend this special event. To facilitate our seating arrangements which is provided a seat per each TGIA Member Company (per day), kindly register at https://seminar.tgia.org by 1st September, 2019 to confirm your attendance. If you require any additional information, feel free to contact Ms. Narumol Dokpikul or Ms. Sorada Nooyam Tel: 02 108 8399 ext. 1101, 1105 or E-mail: narumol@tgia.org, sorada@tgia.org

  download invitation letter and seminar program