วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน”
 
เป้าประสงค์ (Goal)
“ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง”
 
พันธกิจ (Mission)
 
พันธกิจที่ 1: ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     1.1 สร้างความตระหนักรู้ให้เห็นความจำเป็นของการประกันภัย
     1.2 ขับเคลื่อน ESG ในธุรกิจประกันวินาศภัยไทย (Environment Social และ Governance)
    
พันธกิจที่ 2: ยกระดับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐและเอกชน
     2.1 สนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางข้อมูลและการใช้ข้อมูลด้านการประกันวินาศภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประชาชน
     2.2 สนับสนุนแนวคิดและผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกันเองของภาคธุรกิจและการมุ่งสู่การเปิดเสรีในบางมิติ
     2.3 ผลักดันให้ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำประกันวินาศภัยในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
    
พันธกิจที่ 3: พัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจประกันภัยให้เป็นมืออาชีพที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
     3.1 ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าสู่ระบบธุรกิจประกันวินาศภัยและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
     3.2 Modernization of TGIA (Internal) เปลี่ยน “สมาคม” ให้เป็น “Modern & Smart Organization” โดยพัฒนาทั้งบุคลากรและกระบวนการทำงานเชิงรุก
 
พันธกิจที่ 4: เสริมสร้างระบบนิเวศประกันภัยที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
     4.1 สนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางข้อมูลและการใช้ข้อมูลด้านการประกันวินาศภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประชาชน
     4.2 สนับสนุนแนวคิดและผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกันเองของภาคธุรกิจและการมุ่งสู่การเปิดเสรีในบางมิติ
     4.3 เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ
     4.4 สนับสนุนและร่วมมือเรื่องการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย (Regulatory Guillotine)
     4.5 เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางของธุรกิจประกันวินาศภัย
     4.6 ส่งเสริมการสร้าง Digital Insurance Ecosystem
     4.7 กระชับความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างบริษัทสมาชิก (Constructive Cooperation amongst TGIA members)
     4.8 สนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยขยายธุรกิจบริการและการลงทุนไปยังต่างประเทศ