วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

เป้าประสงค์ (Objective)
“ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
สมาคมฯ กำหนดพันธกิจใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1: ประชาชน
1.1 สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของประชาชน
1.2 สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
1.3 ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

พันธกิจที่ 2: หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ
2.2 ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 3: หน่วยงานกำกับดูแล
3.1 ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแล
3.2 ส่งเสริมให้ธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง

พันธกิจที่ 4: บริษัทสมาชิก
4.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล
4.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยในทุกขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ่)
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

แผนยุทธศาสตร์สมาคมประกันวินาศภัยไทย พ.ศ 2562-2564
(TGIA Strategic Planning 2019-2021)

(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)