วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน”
 
เป้าประสงค์ (Goal)
“ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
 
พันธกิจ (Mission)
 
1. ประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1 สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของประชาชน
     1.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยในรูปแบบต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
     1.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับเข้าถึงประกันวินาศภัย เพื่อเป็นการช่วยบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สิน
     1.1.3 ส่งเสริมการทำประกันวินาศภัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีหลักประกันในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
     1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
     1.2.2 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในวงกว้าง
1.3 ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
     1.3.1 ดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
     1.3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 
2. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ
     2.1.1 ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการด้านการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยร่วมกับภาครัฐ
     2.1.2 ผลักดันให้ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำประกันวินาศภัยในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เช่น การบริหารจัดการงบประมาณด้านภัยพิบัติและสุขภาพของประชาชนในชาติ แรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยวต่างชาติ และการประกันภัยพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
2.2 ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
     2.2.2 ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
     2.2.3 ผลักดันให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายหรือมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 
3. หน่วยงานกำกับดูแล
3.1 ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแล
     3.1.1 ร่วมมือและสนับสนุนให้มีการปฏิรูปกฎหมายประกันวินาศภัย (Regulatory Guillotine) ให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ (Business Landscape) ในปัจจุบัน เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน (Ease of Doing Business) 
     3.1.2 ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS) และการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์
     3.1.3 ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพในการให้บริการผู้เอาประกันภัย
3.2 ส่งเสริมให้ธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง
     3.2.1 สร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจผ่านการผ่อนคลายกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี
     3.2.2 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
     3.2.3 ขับเคลื่อนและสนับสนุนเพื่อให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจที่มีความพร้อมในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
     3.2.4 ขยายบทบาทด้านการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเสริมสร้างให้เป็นภาคธุรกิจประกันภัยเป็นแหล่งทุนสำคัญของประเทศ
 
4. บริษัทสมาชิกและบุคลากรด้านการประกันภัย
4.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
     4.1.1 ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีธรรมาภิบาล
     4.1.2 ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการกำกับดูแลและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
     4.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละประเภทของธุรกิจและผู้เอาประกันภัยแต่ละกลุ่ม 
     4.2.2 ยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและท้าทายของธุรกิจในยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ 
     4.2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่
4.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยในทุกขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ่)
     4.3.1 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยนำข้อมูลที่สำคัญของภาคธุรกิจประกันภัย และนำตัวชี้วัดต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4.3.2 ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการประกอบธุรกิจการประกันภัยสุขภาพ
     4.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสมาชิกที่มีความพร้อมในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
     4.3.4 เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจประกันภัยในการปฏิบัติตามกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลาอันใกล้ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) เป็นต้น
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก
     4.4.1 เพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายการพบปะระหว่างสมาชิกพร้อมเพิ่มบทบาทในการเป็นองค์กรกลางเพื่อส่งเสริมการเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน
     4.4.2 สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทสมาชิกเพื่อร่วมสร้างฐานข้อมูลในการรองรับการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การจัดการฉ้อฉล การวัดประสิทธิภาพทางการเงิน เป็นต้น
 
5. ระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ในยุคดิจิทัล
5.1 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
     5.1.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ในระบบนิเวศธุรกิจของการประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโลยีสารสนเทศ StartUp และ InsurTech
     5.1.2 ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่เน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเตรียมพร้อมกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่
5.2 ส่งเสริมนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
     5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มและระบบนิเวศดิจิทัล
     5.2.2 สร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับการประกันภัยยานยนต์และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
     5.2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม โดรน และแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้ในการประกันภัยพืชผล
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2564-2566 ได้ ที่นี่