วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

เป้าประสงค์ (Objective)
“ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
สมาคมฯ กำหนดพันธกิจใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 (Mission 1) ด้านประชาชน
1. สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของประชาชน
2. สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

พันธกิจที่ 2 (Mission 2) ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ
2. ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 3 (Mission 3) ด้านหน่วยงานกำกับดูแล
1. ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแล
2. ส่งเสริมให้ธุรกิจ ควบคุม ดูแลกันเอง

พันธกิจที่ 4 (Mission 4) ด้านบริษัทสมาชิก
1. สร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
2. ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตในยุค Thailand 4.0
3. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ
4. ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

แผนยุทธศาสตร์สมาคมประกันวินาศภัยไทย พ.ศ 2560-2561
(TGIA Strategic Planning 2017-2018)

(คลิกดูรายละเอียดที่นี่)