วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

 • 21 ก.ย. 2565
  -
  21 ก.ย. 2565

  การอบรมหัวข้อ "PDPA for PR 2022"

            ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย กำหนดจัดการอบรมรูปแบบ Virtual Training หัวข้อ “PDPA for PR 2022”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรของบริษัทสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมและผลกระทบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ได้ทราบถึงหลักในการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงานบริษัท บุคคลอื่นและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากเนื้อหาของการทำประชาสัมพันธ์ในมุมมองของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น เช่น พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมิ่นประมาท เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการทำประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง และสามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาในกรณีกระทำความผิดได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากร  

            กำหนดจัดการอบรมขึ้น ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

            บริษัทสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://seminar.tgia.org/ ภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565

 • 07 ต.ค. 2564
  -
  07 ต.ค. 2564

  การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations) ครั้งที่ 1: ระดับ Beginner 

            ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย กำหนดจัดการอบรมรูปแบบ Virtual Training หลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations) ครั้งที่ 1: ระดับ Beginner โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างการเขียนคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เรียนรู้การวิเคราะห์และเข้าใจในลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้างความน่าสนใจในคอนเทนต์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของการทำประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์และได้อัปเดตเทรนด์การทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม Co-Founder, Digital Marketing Consultant, STEPS Academy เป็นวิทยากร 

            กำหนดจัดการอบรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

            บริษัทสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 ท่านต่อการอบรมแต่ละครั้ง (รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว)

            ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://seminar.tgia.org/ ภายในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

 • 22 ต.ค. 2563
  -
  22 ต.ค. 2563

  การอบรมหัวข้อ "การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" (Online Crisis Communication Management)

            ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย กำหนดจัดอบรมหัวข้อ "การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์" (Online Crisis Communication Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอน วิธีการวางแผนการสื่อสารเพื่อจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรได้อย่างมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

            กำหนดจัดอบรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

            บริษัทสมาชิกสามารถแจ้งรายชื่อบุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรเข้าร่วมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 ท่าน (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว)

            กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมมาที่ E-mail: nualprang@tgia.org หรือ โทรสาร: 0 2108 8399 ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ

   

 • 28 ก.พ. 2563
  -
  28 ก.พ. 2563

  การอบรมหัวข้อ “ฮาวทู” ทำคลิปวิดีโออย่างไรให้ปัง และดังโดนใจคนดู 

            ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย กำหนดจัดการอบรมหัวข้อ “ฮาวทู” ทำคลิปวิดีโออย่างไรให้ปัง และดังโดนใจคนดู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการพร้อมฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์คลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือข่าวสารขององค์กรให้มีความน่าสนใจ สามารถสร้างการเข้าถึง สร้างการรับรู้ในโลกออนไลน์ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้ โดยมี นายพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช (Producer ยุง) ทีวีโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปิน นักแสดง ที่ GMM Grammy มากว่า 20 ปี และเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับใบ CERTIFICATE รับรองความเป็นมืออาชีพสาขา CREATOR วิดีโอ จากบริษัท NEXT STREAMING เจ้าของ APPLICATION ตัดต่อที่ดีที่สุดบนมือถือ “KINEMASTER” เป็นวิทยากร

            กำหนดจัดการอบรมขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 

            บริษัทสมาชิกสามารถแจ้งรายชื่อบุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 1 ท่าน (รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น (first come first serve) และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว)
   
            กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมมาที่ E-mail: nualprang@tgia.org หรือ โทรสาร: 0 2108 8399 ภายในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

 • 11 มี.ค. 2559
  -
  12 มี.ค. 2559

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,800 บาท (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว) และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร: 0 2256 6039 หรือ E-mail: nualprang@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ