วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

อบรม / สัมมนา

สมาคม (ส่วนกลาง)

 • สโมสรสมาชิกประกันภัย

  18 กุมภาพันธ์ 2566 - 18 กุมภาพันธ์ 2566

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย กำหนดจัดแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 13 ประเภทชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม และประเภทชายคู่อาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามแบดมินตัน 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ

  เนื่องจากการแข่งขันกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว จึงขอเชิญบริษัทสมาชิกส่งพนักงานของบริษัทท่านเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งรายชื่อได้ประเภทละ 1 คู่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากบริษัทประสงค์จะส่งมากกว่าประเภทละ 1 คู่ เสียค่าใช้จ่ายคู่ที่ส่งเพิ่ม คู่ละ 1,000.- บาท บริษัทใดส่งใบสมัครก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ก่อน กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและส่งกลับมายังสมาคมฯ ที่ นางสาวมัชฌิมา สนธิลาภ หรือ นางสาวอภิชญา เบี้ยไธสง ทาง E-mail: matchimar@tgia.orgapichaya@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1406, 1402

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน และแผนที่สนามแบดมินตัน 15 คอร์ท ลาดปลาเค้า

  24 มกราคม 2566 - 02 มีนาคม 2566

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย จะกำหนดจัดฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน) ให้กับบริษัทสมาชิก โยคะ เป็นการออกกำลังการประเภทหนึ่ง เป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดสมาธิ เสริมสร้างบุคลิกที่ดี อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน ทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรง มีผลดีช่วยป้องกันปัญหาทางกายภาพได้ สามารถฝึกได้ทุกเพศ ทุกวัย

  คณะกรรมการสโมสรฯ ได้กำหนดจัดฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน) โดยได้ติดต่ออาจารย์เย็นจิตร สิงหะพันธุ (ครูนุช) ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนโยคะจากสถาบันฝึกสอนโยคะ ประเทศอินเดีย มีประสบการณ์ 16 ปี มาเป็นผู้ฝึกสอน โดยกำหนดจัดฝึกสอนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลา 17.45 – 19.45 น. เริ่มฝึกสอนในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 502 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกสอนไม่ต่ำกว่า 20 คน จำกัดจำนวนไม่เกิน 25 คน ผู้เข้ารับการฝึกสอนต้องเตรียมเสื่อโยคะมาด้วยตนเอง

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกสอนโยคะ (ขั้นพื้นฐาน) กรุณาส่งใบสมัครกลับมายังสมาคมฯ ที่ นางสาวมัชฌิมา สนธิลาภ หรือ นางสาวอภิชญา เบี้ยไธสง ทาง E-mail: matchimar@tgia.orgapichaya@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1406, 1402

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน)

 • กิจกรรมส่วนกลาง

  24 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2566

            สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดสัมมนาการประกันภัยครั้งที่ 27 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Building a Future-Proof Insurance Industry” เพื่อนำเสนอโลกทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ ให้กับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัย และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทายต่อธุรกิจในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี โดยมีกำหนดการและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ รวม 3 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาตามรายละเอียดข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาล่วงหน้าได้ที่ https://seminar.tgia.org/Seminar/Register/4553 หรือสแกนลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านท้ายหนังสือเชิญ ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

  ► ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการสัมมนา และแผนที่โรงแรมฯ

  15 มีนาคม 2564 - 15 มีนาคม 2564

  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ยากแก่การคาดเดา และคาดไม่ถึงในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจประกันภัย ซึ่งแต่ละบริษัทมักจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันก็คือ การให้บริการแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย เพื่อสร้างความประทับใจและชนะใจลูกค้า รักษาฐานลูกค้าให้มีความผูกพันกับองค์กรอย่างยังยืนตราบนานเท่านาน

  จากการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทยจัดการสัมมนาในหัวข้อ “ขายอย่างไรให้มีความสุข...เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับกลุ่มผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป ให้สามารถนำแนวคิดและเคล็ดลับการบริการแบบญี่ปุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการให้ความเคารพลูกค้าและการบริหารงานอย่างมีความสุขไปปรับใช้ในองค์กรของท่านต่อไปได้

  ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน จำนวน 1 ท่าน/บริษัท เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://seminar.tgia.org/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโศรดา หนูแย้ม โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1105

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

 • ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

  21 กันยายน 2565 - 21 กันยายน 2565

  การอบรมหัวข้อ "PDPA for PR 2022"

            ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย กำหนดจัดการอบรมรูปแบบ Virtual Training หัวข้อ “PDPA for PR 2022”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรของบริษัทสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมและผลกระทบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ได้ทราบถึงหลักในการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงานบริษัท บุคคลอื่นและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากเนื้อหาของการทำประชาสัมพันธ์ในมุมมองของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น เช่น พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมิ่นประมาท เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการทำประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง และสามารถวางแผนการแก้ไขปัญหาในกรณีกระทำความผิดได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากร  

            กำหนดจัดการอบรมขึ้น ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

            บริษัทสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://seminar.tgia.org/ ภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565

  07 ตุลาคม 2564 - 07 ตุลาคม 2564

  การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations) ครั้งที่ 1: ระดับ Beginner 

            ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย กำหนดจัดการอบรมรูปแบบ Virtual Training หลักสูตร “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์” (Digital Content Public Relations) ครั้งที่ 1: ระดับ Beginner โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างการเขียนคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เรียนรู้การวิเคราะห์และเข้าใจในลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้างความน่าสนใจในคอนเทนต์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของการทำประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์และได้อัปเดตเทรนด์การทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม Co-Founder, Digital Marketing Consultant, STEPS Academy เป็นวิทยากร 

            กำหนดจัดการอบรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

            บริษัทสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 ท่านต่อการอบรมแต่ละครั้ง (รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มแล้ว)

            ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://seminar.tgia.org/ ภายในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564