วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

โครงสร้างองค์กร

xx
  บริษัทสมาชิก
         คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564-2566
               คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ประจำปี 2558-2560
               คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์ ประจำปี 2558-2560
               คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ประจำปี 2558-2560
               คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประจำปี 2558-2560
               คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ประจำปี 2558-2560
               คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2558-2560
               คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ประจำปี 2558-2560
               สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
               สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
               สำนักงานบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย
                     ฝ่ายวิชาการประกันภัย
                     ฝ่ายวิชาการทั่วไป
                     ฝ่ายปฏิบัติการ
                     ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                     ฝ่ายบัญชีและการเงิน
                     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
                     สโมสรสมาชิกประกันภัย
               คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประจำปี 2558-2560