วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

อบรม / สัมมนา

คณะกรรมการประกันภัย

 • คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

  30 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Machine Learning for Data Analytics" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาแยกประเภท และนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดสัมมนาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาทโดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการอบรม

  06 มิถุนายน 2562 - 06 มิถุนายน 2562

  ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินกองทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยประกาศฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น

  ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงให้กับบริษัทสมาชิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ณ วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้

  ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Salon B โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมงานเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการจัดประชุมชี้แจง

 • คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

  25 กุมภาพันธ์ 2562 - 01 มีนาคม 2562

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

  วัตถุประสงค์:
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  กำหนดรับสมัคร:
  วันที่ 1 -20 ก.พ. 62  รับจำนวนจำกัด เพียง 2 ท่าน/บริษัท

  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม:
  https://seminar.tgia.org/

  ระยะเวลาการอบรม:
  ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62  (5 วัน)

  หัวข้ออบรม:
  - การใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แก่ ราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) และ Data services ผ่าน WWW.GIA.NET
  - การประกันภัยเบื้องต้น
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
  - พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย
  - ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
  - การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
  - การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์
  - เทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (การคำนวณเบี้ยประกันภัย)
  - การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

  สถานที่อบรม:
  ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  0 2256 6032-8 ต่อ 515 (คุณชนาทิพย์) 517 (คุณรสริน) 522 (คุณภัทรพร)

  01 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 มีนาคม 2562

  โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 Best Surveyor Award 2018 (BSA)

  จัดโดย:
  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  คุณสมบัติ:
  1. ต้องเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ต้องเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ เท่านั้น
  3. ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการนำเสนอจากบริษัทประกันภัย หรือบริษัทสำรวจภัยต้นสังกัด

  รางวัล:
  รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท

  กำหนดการโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561:
  วันที่ 1-28 ก.พ. 62          รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
  วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62       สอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน) ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  วันพุธที่ 6 มี.ค. 62          ประกาศผลสอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน)
  วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62         สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62     ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัล
  วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 62       พิธีมอบรางวัล (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

  ดาวน์โหลดเอกสาร:
  https://drive.google.com/open?id=1igC6Obf6r8jc1oBOGqDsZgfsxCkqgxwm

  การสมัคร:
  ส่งใบสมัคร (ใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐาน) ได้ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ฝ่ายวิชาการ) ชั้น 3 อาคาร 1 เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกตเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย โทรศัพท์: 0 2256 6032-8 ต่อ 517 E-mail: rossarin@tgia.org

 • คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

  13 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ผลกระทบและการรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยมีความเข้าใจในหลักการดังกล่าวอย่างถูกต้อง และดําเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้อย่างครบถ้วน หากกฎหมายดังกล่าวประกาศและมีผลบังคับใช้ โดยกําหนดการจัดสัมมนาขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ลงทะเบียน/รับประทานอาหาร กลางวัน เวลา 12.00 -13.00 น.) รายละเอียดตามกําหนดการที่ส่งมาด้วย

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) หรือผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวบริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

  15 พฤศจิกายน 2561 - 17 พฤศจิกายน 2561

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา และแผนที่โรงแรม

 • คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

  08 มีนาคม 2562 - 08 มีนาคม 2562

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบัญชีประกันภัย ได้กำหนดจัด การสัมมนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็นวิทยากร (อยู่ระหว่างการขอนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

  สมาคมฯ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ท่าน หากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติม เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  นอกจากนี้ บริษัทสมาชิกสามารถเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2562-64 โดยสามารถส่งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาและสมัครรับเลือกตั้งได้ที่ น.ส.ณิปุณ ทองยอดแก้ว ทาง E-mail : nipoon@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา และใบเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรมนักบัญชีประกันภัย

  26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “Overview IFRS 17: Insurance Contracts (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย)” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พอยท์ โดยวิทยากรจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
   
  สมาคมฯ จึงขอเชิญผู้แทนบริษัทสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้แทนบริษัทตั้งแต่ท่านที่สามเป็นต้นไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/forms/ILoLvEwwdt5zMSzn1 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

  05 ตุลาคม 2561 - 05 ตุลาคม 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) เพื่อรองรับสถานการณ์อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทสมาชิกแจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านสมาคมฯ จำนวน 39 บริษัท และคณะกรรมการฯ ได้จัดชี้แจงให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิกกับนายหน้าประกันวินาศภัย ที่จะต้องมีการประสานงานและดำเนินการร่วมกันในอนาคตต่อไป คณะกรรมการฯ จึงกำหนดจัดชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับฟัง 100 ท่าน) โดยกรุณากรอกรายละเอียดผู้เข้ารับฟังการชี้แจงลงในระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ธนาคารธนชาต กระแสรายวัน สาขาออลซีซั่นเพลส เลขที่บัญชี 152-3-00010-3 พร้อมทั้งนำส่งสลิปหรือสำเนาการโอนเงินค่าใช้จ่าย และแจ้งชื่อ-ที่อยู่บริษัทสำหรับออกใบเสร็จรับเงินมายังสมาคมฯ ทาง E-mail: nipoon@tgia.org จักขอบคุณยิ่ง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในการสนับสนุนล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ และแผนที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  31 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน โดยชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก” เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

  22 ตุลาคม 2557

  09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557)” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

  28 ตุลาคม 2557

  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2

   

  17 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ประชุมเรื่อง “การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)” เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด