วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

อบรม / สัมมนา

คณะกรรมการประกันภัย

 • คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

  09 สิงหาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2566
  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเข้าใจทฤษฎีบทด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติภารกิจทางไซเบอร์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกทักษะ และส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจด้านสงครามไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการให้ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  ช่วงที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จำนวน 3 วัน ประกอบด้วย
  ช่วงที่ 2 การแข่งขันการป้องกันทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ จำนวน 1 วัน
  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
  โดยเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 บาท (ตลอดทั้ง 4 วัน) ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทศพล ศรีสังข์ โทรศัพท์: 0-2108-8399 ต่อ 1104 หรือ E-mail: tosapon@tgia.org 

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  08 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

  โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย หรือ “Insurance Management Development Program (IMDP) รุ่นที่ 27
  หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยที่ดีที่สุด

  พัฒนาความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย
  ให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพที่สามารถนำองค์กรฝ่าความท้าทายและ
  การเปลี่ยนแปลงใน VUCA World
  พัฒนาโลกทัศน์ของผู้เข้าอบรมในลักษณะตัว T
  ทั้งความรู้เชิงกว้างและความรู้เชิงลึกในประเด็นสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
  - เนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น 9 Modules ครอบคลุมหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล
  - อบรมทุกวันจันทร์ พุธ เสาร์ ตั้งแต่ 4 กันยายน 2566 - 26 พฤศจิกายน 2566
  - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 โดยการสแกน QR Code สมัครอบรมได้เลย

  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1103-1105

  © หลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  #IMDPชื่อนี้มีแต่คุณภาพ
  #IMDP27

  ​คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

  01 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562

  โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

  ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัย และบริษัทสำรวจภัย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ แต่ทั้งนี้การที่จะพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถดำเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทน ด้านการประกันภัยรถยนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์เพื่อเป็นการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2562

  - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  25 กุมภาพันธ์ 2562 - 01 มีนาคม 2562

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

  วัตถุประสงค์:
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  กำหนดรับสมัคร:
  วันที่ 1 -20 ก.พ. 62  รับจำนวนจำกัด เพียง 2 ท่าน/บริษัท

  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม:
  https://seminar.tgia.org/

  ระยะเวลาการอบรม:
  ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62  (5 วัน)

  หัวข้ออบรม:
  - การใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แก่ ราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) และ Data services ผ่าน WWW.GIA.NET
  - การประกันภัยเบื้องต้น
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
  - พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย
  - ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
  - การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
  - การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์
  - เทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (การคำนวณเบี้ยประกันภัย)
  - การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

  สถานที่อบรม:
  ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  0 2256 6032-8 ต่อ 515 (คุณชนาทิพย์) 517 (คุณรสริน) 522 (คุณภัทรพร)

 • คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

  23 มีนาคม 2564 - 23 มีนาคม 2564

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้มอบหมายให้บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำร่างแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติดังกล่าวในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้กำหนดจัดการประชุม 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมได้บริษัทละ 1 ท่าน
  2. การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เข้าร่วมได้บริษัทละ 2 ท่าน

  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียน ก่อนการประชุม 1 วัน บริษัทสมาชิกสามารถรับฟังการประชุมชี้แจงย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการประชุม

  06 ตุลาคม 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563

  ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  ในเรื่องดังกล่าวนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ชี้แจงให้บริษัทสมาชิกได้รับทราบในงานสัมมนา “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยขอให้บริษัทสมาชิกพิจารณาโครงสร้างการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน ตามละเอียดทราบแล้วนั้น

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทสมาชิก จึงได้ยื่นขอจัดตั้งสำนักงานฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ไปที่ สำนักงาน ปปง. และสมาคมฯ ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบการอบรมที่สมาคมฯ จะให้บริการแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
  1) การอบรมในห้องเรียน (Classroom) ณ ที่ทำการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่น ๆ
  2) การบรรยายในรูปแบบสื่อออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการจัดประชุมหรือการอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
  3) การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
  อนึ่ง สมาคมฯ อาจจะจัดอบรมในรูปแบบ 1) และ 2) คู่กันด้วย

  ขณะนี้การจัดเตรียมการอบรมผ่านระบบการอบรมในรูปแบบสื่อออนไลน์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้งานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเรียนแจ้งบริษัทสมาชิกเพื่อรับทราบต่อไป
      
  โดยเบื้องต้นเพื่อให้บริษัทสมาชิกสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” ขึ้นในรูปแบบการอบรมแบบ Classroom บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ครั้ง และการอบรมแบบ Classroom บรรยายผ่านสื่อวิดีโอ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกำกับดูแล ซึ่งผู้ผ่านการอบรมที่จะได้รับใบประกาศตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนดจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบประมวลความรู้ตามแต่ละหัวข้อที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  บริษัทสมาชิกสามารถพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยลงทะเบียนและระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านระบบ http://seminar.tgia.org ตามจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง ซึ่งสมาคมฯ ได้จำแนกเป็นรายบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น และตรวจสอบรายชื่อก่อนการสัมมนา 7 วัน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) หากการอบรมแต่ละครั้ง สามารถรับผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมได้ สมาคมฯ จะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ล่วงหน้า 7 วัน

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและสิ่งที่ส่งมาด้วย

 • คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

  19 มิถุนายน 2566 - 28 มิถุนายน 2566

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร “TFRS 17 เชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย” จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
  รุ่นที่ 1/66 อบรมวันที่ 19 และ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-17.30 น.
  รุ่นที่ 2/66 อบรมวันที่ 26 และ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-17.30 น.
  (ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง (CPD) ด้านบัญชี ได้ 14 ชั่วโมง)
  หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครเฉพาะให้กับหน่วยงานที่อยู่ในธุรกิจประกันภัย บริษัทสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจะต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมผ่านสมาคมฯ เท่านั้น โดยรับสมัครบริษัทละไม่เกิน 4 ท่าน/ 2 รุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ link นี้ ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 หลังจากนั้น สมาคมฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมส่งให้กับทางสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อสภาวิชาชีพบัญชีจะได้ส่ง link การสมัคร และรายละเอียดการชำระเงินให้กับผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมอีกครั้ง (การลงทะเบียนผ่านสมาคมฯ เป็นการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรอบรม

   

  08 มิถุนายน 2566 - 14 มิถุนายน 2566

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร “หลักการของ TFRS 17 และผลกระทบที่มีต่องบการเงิน” จำนวน 2 รุ่น ผ่านระบบ Microsoft Teams
  รุ่นที่ 1/66 อบรมวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
  รุ่นที่ 2/66 อบรมวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
  (ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง (CPD) ด้านบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง)
  เปิดรับสมัครหน้าเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ เท่านั้น

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรอบรม

 • คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

  05 ตุลาคม 2561 - 05 ตุลาคม 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) เพื่อรองรับสถานการณ์อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทสมาชิกแจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านสมาคมฯ จำนวน 39 บริษัท และคณะกรรมการฯ ได้จัดชี้แจงให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิกกับนายหน้าประกันวินาศภัย ที่จะต้องมีการประสานงานและดำเนินการร่วมกันในอนาคตต่อไป คณะกรรมการฯ จึงกำหนดจัดชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับฟัง 100 ท่าน) โดยกรุณากรอกรายละเอียดผู้เข้ารับฟังการชี้แจงลงในระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ธนาคารธนชาต กระแสรายวัน สาขาออลซีซั่นเพลส เลขที่บัญชี 152-3-00010-3 พร้อมทั้งนำส่งสลิปหรือสำเนาการโอนเงินค่าใช้จ่าย และแจ้งชื่อ-ที่อยู่บริษัทสำหรับออกใบเสร็จรับเงินมายังสมาคมฯ ทาง E-mail: nipoon@tgia.org จักขอบคุณยิ่ง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในการสนับสนุนล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ และแผนที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  31 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน โดยชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก” เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

  11 มิถุนายน 2565 - 09 กรกฎาคม 2565

            ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
            1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักพื้นฐานของการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง การประกันภัยตัวเรือ ทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (เบื้องต้น) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ของบริษัทประกันวินาศภัย
            2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ 
            3. เพื่อสร้างเครือข่ายการพบปะระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน

            กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันเสาร์) ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1208 E-mail: nongrat@tgia.org

            >> ดาวน์โหลดโครงการและตารางอบรมฯ <<

  22 ตุลาคม 2557

  09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557)” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

  28 ตุลาคม 2557

  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2

   

  17 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ประชุมเรื่อง “การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)” เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  21 กรกฎาคม 2565 - 09 สิงหาคม 2565

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด รุ่นที่ 1
  โดย ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในด้านการประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

  หัวข้อการอบรม (29 ชั่วโมง)
  1. ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย (2 ชั่วโมง)
  2. ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง (3 ชั่วโมง)
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (3 ชั่วโมง)
  4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั่วไป (3 ชั่วโมง)
  5. การจัดการด้านการประกันภัยต่อ (3 ชั่วโมง)
  6. การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยอุบัติเหตุ (3 ชั่วโมง)
  7. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (PL) (6 ชั่วโมง)
  8. การประกันภัยการก่อสร้าง (CAR) (6 ชั่วโมง)

  กำหนดการอบรม
  อบรมในวันอังคารและพฤหัสบดี ระหว่างวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565

  ผู้เข้ารับการอบรม
  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือที่เกี่ยวข้อง ที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี จำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน

  วิธีการอบรม
  รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) ผ่าน Zoom Meeting

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  นางสาวชนาทิพย์ ไชสอน
  เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการประกันภัย
  โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1212 / E-mail: Chanatip@tgia.org

  นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
  รองผู้จัดการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย
  โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1203 / E-mail: Nuntaporn@tgia.org