Thai General Insurance Association : สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

อบรม / สัมมนา

คณะกรรมการประกันภัย

 • คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

  26 พฤษภาคม 2559 - 10 มิถุนายน 2559

            สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 3 S Manager: The Lego Learning Game © ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น ถึง ระดับกลาง อีกทั้งได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้บริหาร ผ่าน Lego Game โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

            ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรในระดับผู้บริหารขั้นต้นถึงระดับกลางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ สมาชิกชมรมฯ ได้รับสิทธิเข้าร่วมฟรี บริษัทละ 1 คน และหากบริษัทจะส่งเพิ่มในกรณีที่เป็นสมาชิกชมรมฯ คนละ 500 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ คนละ 800 บาท (ทั้งนี้ ชมรมฯ ขอจำกัดผู้เข้าอบรมเพียง 40 คน และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้) ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร: 0-2256-6040 หรือ E-mail: preeyaphan@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

  ทำเนียบรายชื่อสมาชิก ชมรม YIC คลิกที่นี่

  25 เมษายน 2559 - 25 เมษายน 2559

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Executive EQ for Excellence วิทยากรโดย รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียาพรรณ ศรีชาย โทร. 0-2256-6032-8 ต่อ 612 ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

 • คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

  19 มกราคม 2558

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  24 พฤศจิกายน 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านรับประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 • คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

  31 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน โดยชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก” เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

  10 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จัดสัมมนาเรื่อง “Can Bangkok Stand When Mega Quake Happens?” เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

  22 ตุลาคม 2557

  09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557)” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

  28 ตุลาคม 2557

  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2

   

  17 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ประชุมเรื่อง “การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)” เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด