วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

อบรม / สัมมนา

คณะกรรมการประกันภัย

 • คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

  26 เมษายน 2564 - 28 เมษายน 2564

  การอบรมหลักสูตร SOC (Security Operation Centre) Operation

            ชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "SOC (Security Operation Centre) Operation” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางไซเบอร์ (SOC) รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์ฯ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุหรือตรวจสอบข้อมูลในระบบที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงช่องทางการบุกรุกหรือการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ผิดปกติได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วัชรพล วงศ์อภัย บริษัท ACIS Professional Center จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร

            การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 และอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (จำนวน 3 ครั้ง)

            บริษัทสมาชิกแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 ท่าน และสำหรับท่านที่ 3 ขึ้นไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาท

            ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/KFUrhpTrrHaUKRy27 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 

  ► ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและรายละเอียดหลักสูตร

   

  01 เมษายน 2564 - 02 เมษายน 2564

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบไอที (Introduction to IT Audit)" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจบทบาทของการบริหารและการจัดการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ได้ สามารถวางแผนการตรวจสอบตามหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วไป และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนสามารถสื่อสาร และเข้าใจความหมายของกระบวนการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการจัดการที่ดีได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรางคณา มุสิกะสังข์ สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร

  โดยกำหนดจัดอบรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 และอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/9ZgsqdJFjJStQBxZ8 ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการอบรม

 • คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

  01 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562

  โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

  ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัย และบริษัทสำรวจภัย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ แต่ทั้งนี้การที่จะพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถดำเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทน ด้านการประกันภัยรถยนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์เพื่อเป็นการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2562

  - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  25 กุมภาพันธ์ 2562 - 01 มีนาคม 2562

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

  วัตถุประสงค์:
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  กำหนดรับสมัคร:
  วันที่ 1 -20 ก.พ. 62  รับจำนวนจำกัด เพียง 2 ท่าน/บริษัท

  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม:
  https://seminar.tgia.org/

  ระยะเวลาการอบรม:
  ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62  (5 วัน)

  หัวข้ออบรม:
  - การใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แก่ ราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) และ Data services ผ่าน WWW.GIA.NET
  - การประกันภัยเบื้องต้น
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
  - พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย
  - ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
  - การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
  - การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์
  - เทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (การคำนวณเบี้ยประกันภัย)
  - การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

  สถานที่อบรม:
  ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  0 2256 6032-8 ต่อ 515 (คุณชนาทิพย์) 517 (คุณรสริน) 522 (คุณภัทรพร)

 • คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

  23 มีนาคม 2564 - 23 มีนาคม 2564

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้มอบหมายให้บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำร่างแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติดังกล่าวในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้กำหนดจัดการประชุม 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. การประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมได้บริษัทละ 1 ท่าน
  2. การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เข้าร่วมได้บริษัทละ 2 ท่าน

  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียน ก่อนการประชุม 1 วัน บริษัทสมาชิกสามารถรับฟังการประชุมชี้แจงย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการประชุม

  06 ตุลาคม 2563 - 24 พฤศจิกายน 2563

  ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  ในเรื่องดังกล่าวนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ชี้แจงให้บริษัทสมาชิกได้รับทราบในงานสัมมนา “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยขอให้บริษัทสมาชิกพิจารณาโครงสร้างการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องเข้ารับการอบรมให้ชัดเจน ตามละเอียดทราบแล้วนั้น

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทสมาชิก จึงได้ยื่นขอจัดตั้งสำนักงานฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ไปที่ สำนักงาน ปปง. และสมาคมฯ ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบการอบรมที่สมาคมฯ จะให้บริการแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย
  1) การอบรมในห้องเรียน (Classroom) ณ ที่ทำการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่น ๆ
  2) การบรรยายในรูปแบบสื่อออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการจัดประชุมหรือการอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
  3) การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
  อนึ่ง สมาคมฯ อาจจะจัดอบรมในรูปแบบ 1) และ 2) คู่กันด้วย

  ขณะนี้การจัดเตรียมการอบรมผ่านระบบการอบรมในรูปแบบสื่อออนไลน์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้งานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเรียนแจ้งบริษัทสมาชิกเพื่อรับทราบต่อไป
      
  โดยเบื้องต้นเพื่อให้บริษัทสมาชิกสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” ขึ้นในรูปแบบการอบรมแบบ Classroom บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ครั้ง และการอบรมแบบ Classroom บรรยายผ่านสื่อวิดีโอ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกำกับดูแล ซึ่งผู้ผ่านการอบรมที่จะได้รับใบประกาศตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนดจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบประมวลความรู้ตามแต่ละหัวข้อที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  บริษัทสมาชิกสามารถพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยลงทะเบียนและระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านระบบ http://seminar.tgia.org ตามจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง ซึ่งสมาคมฯ ได้จำแนกเป็นรายบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น และตรวจสอบรายชื่อก่อนการสัมมนา 7 วัน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) หากการอบรมแต่ละครั้ง สามารถรับผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมได้ สมาคมฯ จะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ล่วงหน้า 7 วัน

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและสิ่งที่ส่งมาด้วย

 • คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

  08 มีนาคม 2562 - 08 มีนาคม 2562

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบัญชีประกันภัย ได้กำหนดจัด การสัมมนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็นวิทยากร (อยู่ระหว่างการขอนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

  สมาคมฯ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ท่าน หากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติม เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  นอกจากนี้ บริษัทสมาชิกสามารถเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2562-64 โดยสามารถส่งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาและสมัครรับเลือกตั้งได้ที่ น.ส.ณิปุณ ทองยอดแก้ว ทาง E-mail : nipoon@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา และใบเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรมนักบัญชีประกันภัย

  26 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “Overview IFRS 17: Insurance Contracts (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย)” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พอยท์ โดยวิทยากรจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
   
  สมาคมฯ จึงขอเชิญผู้แทนบริษัทสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้แทนบริษัทตั้งแต่ท่านที่สามเป็นต้นไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/forms/ILoLvEwwdt5zMSzn1 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

  05 ตุลาคม 2561 - 05 ตุลาคม 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) เพื่อรองรับสถานการณ์อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทสมาชิกแจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านสมาคมฯ จำนวน 39 บริษัท และคณะกรรมการฯ ได้จัดชี้แจงให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิกกับนายหน้าประกันวินาศภัย ที่จะต้องมีการประสานงานและดำเนินการร่วมกันในอนาคตต่อไป คณะกรรมการฯ จึงกำหนดจัดชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับฟัง 100 ท่าน) โดยกรุณากรอกรายละเอียดผู้เข้ารับฟังการชี้แจงลงในระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ธนาคารธนชาต กระแสรายวัน สาขาออลซีซั่นเพลส เลขที่บัญชี 152-3-00010-3 พร้อมทั้งนำส่งสลิปหรือสำเนาการโอนเงินค่าใช้จ่าย และแจ้งชื่อ-ที่อยู่บริษัทสำหรับออกใบเสร็จรับเงินมายังสมาคมฯ ทาง E-mail: nipoon@tgia.org จักขอบคุณยิ่ง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในการสนับสนุนล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ และแผนที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  31 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน โดยชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก” เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

  11 มิถุนายน 2565 - 09 กรกฎาคม 2565

            ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
            1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักพื้นฐานของการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง การประกันภัยตัวเรือ ทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (เบื้องต้น) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ของบริษัทประกันวินาศภัย
            2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ 
            3. เพื่อสร้างเครือข่ายการพบปะระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน

            กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันเสาร์) ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1208 E-mail: nongrat@tgia.org

            >> ดาวน์โหลดโครงการและตารางอบรมฯ <<

  22 ตุลาคม 2557

  09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557)” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

  28 ตุลาคม 2557

  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2

   

  17 ตุลาคม 2557

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ประชุมเรื่อง “การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)” เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด