วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

    1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับการประกันภัย
    2. แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์
    3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์
    4. ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หน่วยงานราชการ หรือสถาบันอื่น ๆ
    5. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
    6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม
    7. วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
    8. สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง
    9. สอดส่อง ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ
    10. ให้การศึกษา แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
    11. ทำสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย
    12. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกำหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิกถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยดำเนินการไปโดยเรียบร้อย
    13. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่น ๆ
    14. จัดตั้งสโมสรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะได้กำหนด
    15. เป็นศูนย์ข้อมูล ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจโดยรวม
    16. ดำเนินกิจการใด ๆ เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในกิจการของสมาคม รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน หรือการกู้ยืมเงินโดยเอาทรัพย์สินของสมาคมเป็นหลักประกัน ด้วยการจำนองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น
    17. ทำกิจการอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ

    สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจำนวน 21 คน ทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม กรรมการของสมาคม ได้แก่ ผู้แทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ประจำปีแต่ละปี และมีวาระคราวละ 2 ปี นอกจากคณะกรรมการแล้วยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ

    1. คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
    2. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
    3. คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
    4. คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
    5. คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
    6. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
    7. คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
    8. คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

    คณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 10 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละคณะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยคณะกรรมการทุกคณะได้มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยไทยและสังคมส่วนรวมเป็นอันมาก ทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ