วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับการประกันภัย
2. แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์
3. ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์
4. ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หน่วยงานราชการ หรือสถาบันอื่น ๆ
5. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม
7. วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง
9. สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ
10. ให้การศึกษา แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย
11. ทำสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย
12. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกำหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิกถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยดำเนินการไปโดยเรียบร้อย
13. เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอื่น ๆ
14. จัดตั้งสโมสรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะได้กำหนด
15. เป็นศูนย์ข้อมูลส่งเสริม แลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจโดยรวม
16. ดำเนินกิจการใด ๆ เป็นการหาเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายตามวัตถุ ประสงค์ในกิจการของสมาคม รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน หรือการกู้ยืมเงินโดยเอาทรัพย์สินของสมาคมเป็นหลักประกันด้วยการจำนองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น
17. ทำกิจการอื่น ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ

สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจำนวน 21 คน ทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม กรรมการของสมาคม ได้แก่ ผู้แทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ประจำปีแต่ละปี และมีวาระคราวละ 2 ปี นอกจากคณะกรรมการแล้วยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ

1. คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
2. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
3. คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
4. คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
5. คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
6. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
7. คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
8. คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 10 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละคณะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยคณะกรรมการทุกคณะได้มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยไทยและสังคมส่วนรวมเป็นอันมาก ทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ