วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 19 ม.ค. 2558

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 24 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านรับประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 • 20 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์ และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5” เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 30 ต.ค. 2557
  -
  30 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “หลักเกณฑ์การประเมินและเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต” โดย คุณสมชาย สุดเสนาะ และ “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย” โดย คุณวรวุฒิ สายสุวรรณ

  เวลส 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

   

 • 28 ต.ค. 2557
  -
  28 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522” โดย
  ศ.พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย


   เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2