วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 20 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์ และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5” เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 30 ต.ค. 2557
  -
  30 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “หลักเกณฑ์การประเมินและเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต” โดย คุณสมชาย สุดเสนาะ และ “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย” โดย คุณวรวุฒิ สายสุวรรณ

  เวลส 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

   

 • 28 ต.ค. 2557
  -
  28 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522” โดย
  ศ.พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย


   เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • 16 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย” โดย นายวีระวุฒน์ รัตนเนตร และ นายสุทธิชัย วัตรุจีกฤต และหัวข้อ “เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)” โดย นายประสิทธิ์ คำเกิด เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 14 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบอุบัติเหตุ” โดยนายณรงค์ สุภานุรัตน์ และหัวข้อ “เทคนิคการประเมินและการตั้งบประมาณการเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาค่าซ่อม เช่น วิธีการดูว่าแผลเบา แผลกลาง แผลหนัก เปลี่ยน รวมทั้งที่มีความเสียหายต่อเนื่อง” โดย นายสมเกียรติ วีระธนาภรณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย