วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564-2566

 • 1. นายอานนท์ วังวสุ

  นายกสมาคมฯ

 • 2. นายสมพร สืบถวิลกุล

  อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • 3. นางสาวบังอร จิระวรสุข

  อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • 4. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

  เลขาธิการ

 • 5. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

  รองเลขาธิการ

 • 6. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

  เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 • 7. นายอรัญ ศรีว่องไทย

  นายทะเบียน ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 8. นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • 9. นายอรรณพ พรธิติ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • 10. นายวาสิต ล่ำซำ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 11. นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • 12. นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • 13. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์

  ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี – การเงิน และการลงทุน

 • 14. นายนพดล สันติภากรณ์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 15. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • 16. นายปิยะ วราอุบล

  กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • 17. นางพรทิพย์ จุลชาต

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • 18. นายเสรี กวินรัชตโรจน์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 19. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 20. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 • 21. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ

  กรรมการ

 • 22. ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ