วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562-2564

 • 1. นายอานนท์ วังวสุ

  นายกสมาคมฯ และรักษาการประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • 2. นายสมพร สืบถวิลกุล

  อุปนายกสมาคมฯ

 • 3. นางสาวบังอร จิระวรสุข

  อุปนายกสมาคมฯ

 • 4. นายนพดล สันติภากรณ์

  เลขาธิการ

 • 5. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

  รองเลขาธิการ

 • 6. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

  เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน

 • 7. นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา

  นายทะเบียน

 • 8. นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • 9. นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • 10. นายวาสิต ล่ำซำ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 11. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • 12. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • 13. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ

  ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 14. นายทิวากร กาญจนกิจ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • 15. นายชาติชาย พานิชชีวะ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • 16. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 17. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • 18. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • 19. นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • 20. นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 21. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน