วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560-2562

 • นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

  นายกสมาคมฯ

 • นายนพดล สันติภากรณ์

  อุปนายกสมาคมฯ

 • นายสมพจน์ เจียมพานทอง

  อุปนายกสมาคมฯ

 • นายอานนท์ วังวสุ

  เลขาธิการ

 • นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

  รองเลขาธิการ

 • นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์

  เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน

 • นายอรัญ ศรีว่องไทย

  นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • นายอรรณพ พรธิติ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • นายวาสิต ล่ำซำ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

  ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

   

 • นายสมพร สืบถวิลกุล

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • นายธกร เลาหพงศ์ชนะ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • นายวัลลภ จิตต์สนอง

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 • นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย