วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2566-2568

 • ดร.สมพร สืบถวิลกุล

  นายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • นางสาวบังอร จิระวรสุข

  อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา

  อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

  เลขาธิการ

 • นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์

  รองเลขาธิการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

  เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 • นายประสิทธิ์ คำเกิด

  นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • นายวาสิต ล่ำซำ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์

  ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • นายทิวากร กาญจนกิจ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • นายยูจีน ฟง จูน เซียง

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • นายชาติชาย พานิชชีวะ

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • นายเบน อาศนะเสน

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • นายเสรี กวินรัชตโรจน์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน

 • นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน

 • นางสาวรุจา รัตนมาศมงคล

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • นายอานนท์ วังวสุ

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 • นายอรัญ ศรีว่องไทย

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 • ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ