วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564-2566

 • นายอานนท์ วังวสุ

  นายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • นายสมพร สืบถวิลกุล

  อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • นางสาวบังอร จิระวรสุข

  อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

  เลขาธิการ

 • นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

  รองเลขาธิการ

 • นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

  เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 • นายปิยะ วราอุบล

  นายทะเบียน ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 • นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • นายอรรณพ พรธิติ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 • นายวาสิต ล่ำซำ

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์

  ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์

  ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 • นายประสิทธิ์ คำเกิด

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 • นางพรทิพย์ จุลชาต

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • นายเสรี กวินรัชตโรจน์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

  กรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 • นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

  กรรมการ

 • นายบ๊อบ เวาเทอร์ส

  กรรมการ

 • นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์

  กรรมการ

 • ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ