วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

การอบรม E-Learning หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย

 • หน้าหลัก
 • การอบรม E-Learning หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ปปง.

  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5)

  • รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

  • ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการจัดการให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

  • ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมฯ ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563 ของนิติบุคคล