วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Capital Adequacy Ratio (CAR)

  • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (CAR)

    • อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (CAR) - ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22/01/2562