วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Capital Adequacy Ratio (CAR)

  • อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)

    • อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) - ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26/12/2565