วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Capital Adequacy Ratio (CAR)

  • อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR)