สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์:
สร้างรากฐานธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยบริการด้านข้อมูลและการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงที่เหมาะสมและเป็นธรรม

พันธกิจ: 
จัดทำต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และให้บริการข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน การกำกับดูแล และสนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจประกันวินาศภัย