สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตามมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาติ” ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านหนึ่งของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในการเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัยและการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์:
สร้างรากฐานธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยบริการด้านข้อมูลและการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงที่เหมาะสมและเป็นธรรม

พันธกิจ: 
จัดทำต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และให้บริการข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน การกำกับดูแล และสนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจประกันวินาศภัย