สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

SELECT * FROM content WHERE contentStatus=1 AND categoryID='3' AND contentID='101'

ประวัติ

ความเป็นมา:
 
สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตามมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาติ” ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านหนึ่งของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในการเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัยและการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต โดยเป็นกลไกซึ่งทำหน้าที่ดูแลประโยชน์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผ่านภารกิจสำคัญ 2 ด้าน คือ รวบรวมข้อมูลสถิติของการประกันวินาศภัย (Data Bank) และนำเสนอต้นทุนความเสียหายอ้างอิง (Reference Loss Cost) ของการประกันวินาศภัยแต่ละประเภท เพื่ออำนวยให้การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 
ประวัติโดยย่อของการจัดตั้งสำนักงานฯ:
 
  • 12 มีนาคม 2546 ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาติ มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาทำหน้าที่เสนอแนะอัตราเบี้ยประกันภัย
  • 11 ธันวาคม 2546 กรมการประกันภัย เห็นชอบในหลักการที่จะจัดตั้งสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยขึ้น
  • 20 เมษายน 2547 คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
  • 2 กันยายน 2547 คณะกรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย มีมติแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
  • 4 เมษายน 2548 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ