วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Motor Insurance Committee

 • 01 Oct 2019
  -
  25 Oct 2019

  โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

  ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัย และบริษัทสำรวจภัย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ แต่ทั้งนี้การที่จะพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถดำเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทน ด้านการประกันภัยรถยนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์เพื่อเป็นการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 ตุลาคม 2562

  - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • 25 Feb 2019
  -
  01 Mar 2019

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

  วัตถุประสงค์:
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  กำหนดรับสมัคร:
  วันที่ 1 -20 ก.พ. 62  รับจำนวนจำกัด เพียง 2 ท่าน/บริษัท

  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม:
  https://seminar.tgia.org/

  ระยะเวลาการอบรม:
  ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62  (5 วัน)

  หัวข้ออบรม:
  - การใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แก่ ราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) และ Data services ผ่าน WWW.GIA.NET
  - การประกันภัยเบื้องต้น
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
  - พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย
  - ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
  - การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
  - การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์
  - เทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (การคำนวณเบี้ยประกันภัย)
  - การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

  สถานที่อบรม:
  ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  0 2256 6032-8 ต่อ 515 (คุณชนาทิพย์) 517 (คุณรสริน) 522 (คุณภัทรพร)

 • 01 Feb 2019
  -
  15 Mar 2019

  โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 Best Surveyor Award 2018 (BSA)

  จัดโดย:
  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  คุณสมบัติ:
  1. ต้องเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ต้องเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ เท่านั้น
  3. ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการนำเสนอจากบริษัทประกันภัย หรือบริษัทสำรวจภัยต้นสังกัด

  รางวัล:
  รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท

  กำหนดการโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561:
  วันที่ 1-28 ก.พ. 62          รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
  วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62       สอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน) ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  วันพุธที่ 6 มี.ค. 62          ประกาศผลสอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน)
  วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62         สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62     ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัล
  วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 62       พิธีมอบรางวัล (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

  ดาวน์โหลดเอกสาร:
  https://drive.google.com/open?id=1igC6Obf6r8jc1oBOGqDsZgfsxCkqgxwm

  การสมัคร:
  ส่งใบสมัคร (ใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐาน) ได้ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ฝ่ายวิชาการ) ชั้น 3 อาคาร 1 เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกตเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย โทรศัพท์: 0 2256 6032-8 ต่อ 517 E-mail: rossarin@tgia.org

 • 19 jan 2015

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ เวลา 09.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 24 Nov 2014

  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านรับประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ