วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Media / PR

THAIGIA Channel PR Video

View All Videos

พัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เคียงคู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  • Annual Reports

  • Insurance Journals

  • IPRB Newsletters

  • PR Videos

  • Leaflets / Brochures / Posters

  • Insurance Young Ambassadors Work

  • TGIA Newsletters

  • Banner / Roll Up

  • E-Book ความรู้ประกันภัย

Annual Report 2022

Annual Report 2021

Annual Report 2020

Annual Report 2019

Annual Report 2018

View All Annual Reports

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.157

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.156

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.155

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.154

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.153

View All Insurance Journals

ฉบับที่ 26 กรกฎาคม 2556-กันยายน 2556 (ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย: บริบทของการปรับเปลี่ยน)

ฉบับที่ 25 เมษายน 2556-มิถุนายน 2556 (การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย / การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ไทย)

ฉบับที่ 24 กรกฎาคม 2554-กันยายน 2554 (การแบ่งกลุ่มรถยนต์นั่งสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

ฉบับที่ 23 เมษายน 2554-มิถุนายน 2554 (ต้นทุนค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์นั่งส่วนบุุคคล 50 โมเดลแรก)

ฉบับที่ 22 มกราคม 2554-มีนาคม 2554 (การประกันภัยน้ำท่วม)

View All IPRB Newsletters

โปสเตอร์ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

แผ่นพับ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

Major Rice Insurance 2018 Project brochure

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่สุขใจพลัส (ประกันภัย 222)

สายด่วนติดต่อบริษัทประกันภัยยามฉุกเฉิน

View All Leaflets / Brochures / Posters

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 4 ตอน “ประกันภัย มิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 3  ตอน “เด็กไทยรักความปลอดภัย”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 2 ตอน “เยาวชนไทย กับภัยที่ไม่ควรเสี่ยง”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 1 ตอน “เยาวชนไทยใส่ใจภัยใกล้ตัว”

View All Insurance Young Ambassadors Work

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

View All TGIA Newsletters

Major Rice Insurance 2018 Project Roll up

View All Banner / Roll Up

เรื่องต้องรู้ IFRS 17 มาตรฐานบัญชีใหม่ธุรกิจประกันภัย

คู่มือประกันวินาศภัยไทย

พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ปี 2560 - ส่วนที่ 1 การใช้อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ภัยพิบัติกับการบริหารความเสี่ยงภัย

5 ทศวรรษ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

View All E-Book ความรู้ประกันภัย

Bookstore

Insurance Media