วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Media / PR

THAIGIA Channel PR Video

View All Videos

พัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เคียงคู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  • Annual Reports

  • Insurance Journals

  • IPRB Newsletters

  • PR Videos

  • Leaflets / Brochures / Posters

  • Insurance Young Ambassadors Work

  • TGIA Newsletters

  • Banner / Roll Up

Annual Report 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2015

View All Annual Reports

วารสารประกันภัย ปีที่ 35 ฉ.146

วารสารประกันภัย ปีที่ 34 ฉ.145

วารสารประกันภัย ปีที่ 34 ฉ.144

วารสารประกันภัย ปีที่ 34 ฉ.143 เมษายน - มิถุนายน 2562

วารสารประกันภัย ปีที่ 34 ฉ.142 มกราคม - มีนาคม 2562

View All Insurance Journals

ฉบับที่ 26 กรกฎาคม 2556-กันยายน 2556 (ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย: บริบทของการปรับเปลี่ยน)

ฉบับที่ 25 เมษายน 2556-มิถุนายน 2556 (การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย / การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ไทย)

ฉบับที่ 24 กรกฎาคม 2554-กันยายน 2554 (การแบ่งกลุ่มรถยนต์นั่งสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

ฉบับที่ 23 เมษายน 2554-มิถุนายน 2554 (ต้นทุนค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์นั่งส่วนบุุคคล 50 โมเดลแรก)

ฉบับที่ 22 มกราคม 2554-มีนาคม 2554 (การประกันภัยน้ำท่วม)

View All IPRB Newsletters

โปสเตอร์ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

แผ่นพับ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

Major Rice Insurance 2018 Project brochure

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่สุขใจพลัส (ประกันภัย 222)

สายด่วนติดต่อบริษัทประกันภัยยามฉุกเฉิน

View All Leaflets / Brochures / Posters

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 4 ตอน “ประกันภัย มิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 3  ตอน “เด็กไทยรักความปลอดภัย”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 2 ตอน “เยาวชนไทย กับภัยที่ไม่ควรเสี่ยง”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 1 ตอน “เยาวชนไทยใส่ใจภัยใกล้ตัว”

View All Insurance Young Ambassadors Work

TGIA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

TGIA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

TGIA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

TGIA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

TGIA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

View All TGIA Newsletters

Major Rice Insurance 2018 Project Roll up

View All Banner / Roll Up

Bookstore

Insurance Media