วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Training / Seminar

 • Home
 • Training / Seminar

Arbitration Office

Center

 • Insurance Member Club

  16 November 2019 - 24 November 2019

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัด การแข่งขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 10 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงาน และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) ให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยอาจจะสมัครรวมกับทีมอาวุโสของบริษัทก็ได้ (ทีมอาวุโส อายุ 40–44 ปี ส่งนักกีฬาได้ จำนวน 2 คน อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน รวมนักกีฬา จำนวน 15 คน) โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00–17.00 น. ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ
  - วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
  - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
  - วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
  - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้

  ประเภททีมชาย
  - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ประเภททีมผู้บริหารระดับสูง/ทีมอาวุโส
  - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก ประธานคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย

  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมชาย 1 ทีม (ทีมละ 15 คน ตัวจริง 7 คน สำรอง 8 คน) และทีมผู้บริหารระดับสูง/ทีมอาวุโส 1 ทีม (ทีมละ 15 คน ตัวจริง 7 คน สำรอง 8 คน) ไม่สามารถส่งเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันครั้งนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม และได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนัดหมายหัวหน้าทีมของแต่ละบริษัทมาประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขันและรับทราบโปรแกรมการแข่งขันต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นายก้อง คณะสุข และนางสาวปัทม์พร ผันผาย ทาง E-mail: kong@tgia.org, pattaporn@tgia.org หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2108 8398 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1402, 1405 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน และแผนที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

  19 October 2019 - 20 October 2019

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

  จึงเรียนมาเพื่อบริษัทสมาชิกโปรดพิจารณาส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 6 คน สำรอง 6 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันใช้กติกาสากล แต่อาจจะมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวปัทม์พร ผันผาย ทาง E-mail: pattaporn@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2108 8398 ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1405 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิงได้ที่นี่

 • Center Activities

  10 September 2019 - 11 September 2019

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  Re: Invitation to the Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) Overseas Seminar

  Theme: “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner”

  In collaboration with the General Insurance Association of Japan (GIAJ) and the General Insurance Institute of Japan (GIIJ), TGIA will kick off intensive seminar on the Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) Overseas Seminar, under the main theme of “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner” on 10th-11th September, 2019 at Ballroom 2-3, Sofitel Bangkok Sukhumvit. 

  This seminar will cover managerial topics concerning what kind of measures need to be taken to promote reform and growth, including ORSA and ERM which are being introduced in Thailand market. Please find our seminar brochure and agenda as attached.

  With this auspicious occasion, We would like to extend our cordial invitation to you or your representative to attend this special event. To facilitate our seating arrangements which is provided a seat per each TGIA Member Company (per day), kindly register at https://seminar.tgia.org by 1st September, 2019 to confirm your attendance. If you require any additional information, feel free to contact Ms. Narumol Dokpikul or Ms. Sorada Nooyam Tel: 02 108 8399 ext. 1101, 1105 or E-mail: narumol@tgia.org, sorada@tgia.org

  download invitation letter and seminar program

  15 August 2019 - 15 August 2019

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  Re: Invitation to the seminar
  “Cyberspace Challenges and Opportunities”

  Cyber risks constitute one of the greatest threats we are facing today, with global cost of Cyber-Crime estimated to reach USD 6,000 billion by 2021. Existing insurance covers across various lines of business, including property and casualty, are already incurring losses due to Cyber events. So how do we deal with (silent) Cyber exposure in traditional LoBs-via exclusions, sublimits, or affirmative clauses? And beyond insurance products, as we also need to build up capacity and experience in risk assessment (U/W, accumulation control), pre/post incident services, etc. The demand for Cyber coverage is there and growing fast. As (re-)insurers, our biggest risk is the “strategic risk not to find any insurance solution for cyber”. So join this event where we will share our views and our Integrated Cyber Service Model, in order to help turn the Cyber threat and challenge into a great opportunity for the Thai insurance sector.

  In collaboration with Munich Re, TGIA will kick off our seminar on “Cyberspace Challenges and Opportunities” on Thursday, 15th August, 2019 from 09.00-12.00 hours at TGIA Building, Conference Room 501, 5th Floor, Thai General Insurance Association, Soi Sukhumvit 64/1, Bangkok. Please find our seminar agenda and speaker profile as attached.

  With this auspicious occasion, We would like to extend my cordial invitation to you and your colleague to attend this special event.

  To facilitate our seating arrangements which is provided for 2 seats per each TGIA Member Company, kindly register at https://seminar.tgia.org before 7th August, 2019 to confirm your attendance. If you require any additional information, feel free to contact Ms. Narumol Dokpikul or Ms. Sorada Nooyam Tel: 02 108 8399 ext. 1101, 1105 or E-mail: narumol@tgia.org, sorada@tgia.org

  download invitation letter and seminar agenda

 • Insurance Public Relations Club

  11 March 2016 - 12 March 2016

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,800 บาท (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว) และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร: 0 2256 6039 หรือ E-mail: nualprang@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ

Insurance Committees

 • Development and Insurance Technical Committee

  30 August 2019 - 30 August 2019

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Machine Learning for Data Analytics" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาแยกประเภท และนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดสัมมนาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาทโดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการอบรม

  06 June 2019 - 06 June 2019

  ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินกองทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยประกาศฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น

  ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงให้กับบริษัทสมาชิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ณ วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้

  ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Salon B โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมงานเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการจัดประชุมชี้แจง

 • Motor Insurance Committee

  25 February 2019 - 01 March 2019

  โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

  วัตถุประสงค์:
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

  กำหนดรับสมัคร:
  วันที่ 1 -20 ก.พ. 62  รับจำนวนจำกัด เพียง 2 ท่าน/บริษัท

  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม:
  https://seminar.tgia.org/

  ระยะเวลาการอบรม:
  ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62  (5 วัน)

  หัวข้ออบรม:
  - การใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แก่ ราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) และ Data services ผ่าน WWW.GIA.NET
  - การประกันภัยเบื้องต้น
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
  - พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
  - เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย
  - ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
  - การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
  - การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์
  - เทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (การคำนวณเบี้ยประกันภัย)
  - การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

  สถานที่อบรม:
  ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  0 2256 6032-8 ต่อ 515 (คุณชนาทิพย์) 517 (คุณรสริน) 522 (คุณภัทรพร)

  01 February 2019 - 15 March 2019

  โครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561 Best Surveyor Award 2018 (BSA)

  จัดโดย:
  คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  คุณสมบัติ:
  1. ต้องเป็นพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ต้องเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ เท่านั้น
  3. ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการนำเสนอจากบริษัทประกันภัย หรือบริษัทสำรวจภัยต้นสังกัด

  รางวัล:
  รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท

  กำหนดการโครงการรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำปี 2561:
  วันที่ 1-28 ก.พ. 62          รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
  วันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 62       สอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน) ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  วันพุธที่ 6 มี.ค. 62          ประกาศผลสอบประเมินความรู้ (สอบข้อเขียน)
  วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 62         สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 62     ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัล
  วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 62       พิธีมอบรางวัล (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

  ดาวน์โหลดเอกสาร:
  https://drive.google.com/open?id=1igC6Obf6r8jc1oBOGqDsZgfsxCkqgxwm

  การสมัคร:
  ส่งใบสมัคร (ใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐาน) ได้ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ฝ่ายวิชาการ) ชั้น 3 อาคาร 1 เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
  นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกตเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย โทรศัพท์: 0 2256 6032-8 ต่อ 517 E-mail: rossarin@tgia.org

 • Legal and Compliance Committee

  13 February 2019 - 13 February 2019

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ผลกระทบและการรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยมีความเข้าใจในหลักการดังกล่าวอย่างถูกต้อง และดําเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้อย่างครบถ้วน หากกฎหมายดังกล่าวประกาศและมีผลบังคับใช้ โดยกําหนดการจัดสัมมนาขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ลงทะเบียน/รับประทานอาหาร กลางวัน เวลา 12.00 -13.00 น.) รายละเอียดตามกําหนดการที่ส่งมาด้วย

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) หรือผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวบริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

  15 November 2018 - 17 November 2018

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา และแผนที่โรงแรม

 • Account, Finance and Investment Committee

  08 March 2019 - 08 March 2019

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบัญชีประกันภัย ได้กำหนดจัด การสัมมนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็นวิทยากร (อยู่ระหว่างการขอนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

  สมาคมฯ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ท่าน หากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติม เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  นอกจากนี้ บริษัทสมาชิกสามารถเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2562-64 โดยสามารถส่งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาและสมัครรับเลือกตั้งได้ที่ น.ส.ณิปุณ ทองยอดแก้ว ทาง E-mail : nipoon@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา และใบเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรมนักบัญชีประกันภัย

  26 November 2018 - 26 November 2018

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “Overview IFRS 17: Insurance Contracts (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย)” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พอยท์ โดยวิทยากรจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
   
  สมาคมฯ จึงขอเชิญผู้แทนบริษัทสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้แทนบริษัทตั้งแต่ท่านที่สามเป็นต้นไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/forms/ILoLvEwwdt5zMSzn1 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • Property Insurance Committee

  05 October 2018 - 05 October 2018

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) เพื่อรองรับสถานการณ์อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทสมาชิกแจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านสมาคมฯ จำนวน 39 บริษัท และคณะกรรมการฯ ได้จัดชี้แจงให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิกกับนายหน้าประกันวินาศภัย ที่จะต้องมีการประสานงานและดำเนินการร่วมกันในอนาคตต่อไป คณะกรรมการฯ จึงกำหนดจัดชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับฟัง 100 ท่าน) โดยกรุณากรอกรายละเอียดผู้เข้ารับฟังการชี้แจงลงในระบบลงทะเบียนออนไลน์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินท่านละ 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ธนาคารธนชาต กระแสรายวัน สาขาออลซีซั่นเพลส เลขที่บัญชี 152-3-00010-3 พร้อมทั้งนำส่งสลิปหรือสำเนาการโอนเงินค่าใช้จ่าย และแจ้งชื่อ-ที่อยู่บริษัทสำหรับออกใบเสร็จรับเงินมายังสมาคมฯ ทาง E-mail: nipoon@tgia.org จักขอบคุณยิ่ง

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในการสนับสนุนล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ และแผนที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  31 October 2014

  คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน โดยชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก” เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • Marine Insurance and Logistics Committee

  22 October 2014

  09.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557)” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

 • Accident and Health Insurance Committee

  28 October 2014

  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2

   

  17 October 2014

  คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ประชุมเรื่อง “การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)” เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • Miscellaneous Insurance Committee

The Insurance Premium Rating Bureau: IPRB