วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Accident and Health Insurance Committee

 • การประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

  • กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) และกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศกลุ่ม แบบอัตโนมัติ (File and Use)

   16/08/2019 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ฉบับภาษาอังกฤษ)

   18/11/2013 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองชาวต่างชาติจากการจลาจล

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 200 สำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์)

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร

  • กรมธรรม์ประกันภัยดูแลระยะยาว

  • กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางอุ่นใจ

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ (Unnamed Passenger)

  • กรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร (ใหม่)

  • กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล File and Use

  • กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม File and Use

 • เอกสารเเนบท้าย

  • เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือโดยสาร (รส.04) และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

   31/05/2016 Download Documents
  • เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (Day Case)

   06/10/2014 Download Documents
  • ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

  • กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง (Guideline)