วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Marine Insurance and Logistics Committee

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ ฉบับมาตรฐาน (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.016 – MC.020)) จำนวน 5 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   02/02/2024 Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความ ข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ (STANDARD SPECIAL CLAUSE (FORM MC.010 – MC.015)) 6 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   28/03/2023 Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้าย TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE, (TERRORISM) 2009 TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT และ SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน 7 แบบ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานทางทะเลฯ 10 ฉบับ

   22/09/2022 Download Documents
  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความข้อยกเว้นความคุ้มครองภัยทางไซเบอร์(MARINE CYBER EXCLUSION) และ เอกสารแนบท้ายภัยทางไซเบอร์ (MARINE CYBER ENDORSEMENT) ฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สำหรับ 9 กรมธรรม์ประกันภัย

   23/12/2021 Download Documents
  • แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endosement) และข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endosement) - แบบที่ 1- แบบที่ 5

   17/05/2021 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง ตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (Form LSP.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย (ภาษาอังกฤษ)

   22/03/2021 Download Documents
  • แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus Exclusion Endosement) และข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ (Communicable Disease Exclusion Endosement) - LMA 5391,5395

   23/11/2020 Download Documents
  • แบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ (STANDARD SPECIAL CLAUSE) 9 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   23/03/2020 Download Documents
  • แบบและข้อความข้อกำหนด MARINE CYBER EXCLUSION และ MARINE CYBER ENDORSEMENT

   23/02/2020 Download Documents
  • แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 25 แบบ

   02/11/2018 Download Documents
  • marine hull policy และ hull clause

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • แบบและข้อความ Institute Cargo Clauses 14 แบบ (File and Use)

   20/02/2018 Download Documents
  • แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 30 แบบ

   20/02/2018 Download Documents
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (แบบ ลจ.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/02/2018 Download Documents
 • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทางการทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดทำคำแปลตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ (Update 16/7/61)

   16/07/2018 Download Documents
 • สรุปสาระสำคัญ

  • 1. SUMMARY OF INSTITUTE 8 CLAUSES (1/1/09)

   08/07/2019 Download Documents
  • 2. สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มาตรฐาน จำนวน 9 แบบ

   08/07/2019 Download Documents
 • เอกสารแนบท้าย

  • 1. เอกสารแนบท้ายการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Y2K

   20/02/2018 Download Documents
  • 2. เอกสารแนบกรมธรรม์ขนส่งทางทะเล Cardo ISM (Marine Cargo)

   20/02/2018 Download Documents
  • 3. เอกสารแนบ Terrorism

   20/02/2018 Download Documents
  • 4. เอกสารแนบ sanction cargo

   20/02/2018 Download Documents
  • 5. เอกสารแนบ sanction ตัวเรือ

   20/02/2018 Download Documents
  • 6. เอกสารแนบความรับผิดผู้ขนส่ง (ขส.4)

   20/02/2018 Download Documents