วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Marine Insurance and Logistics Committee

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • 11. แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 25 แบบ

   02/11/2018 Download Documents
  • 1. marine hull policy และ hull clause

   20/02/2018 Download Documents
  • 2. กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • 3. กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • 4. กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • 5. กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • 6. กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาไทย)

   20/02/2018 Download Documents
  • 7. กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาอังกฤษ)

   20/02/2018 Download Documents
  • 8. แบบและข้อความ Institute Cargo Clauses 14 แบบ (File and Use)

   20/02/2018 Download Documents
  • 9. แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 30 แบบ

   20/02/2018 Download Documents
  • 10. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (แบบ ลจ.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย

   20/02/2018 Download Documents
 • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทางการทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดทำคำแปลตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ (Update 16/7/61)

   16/07/2018 Download Documents
 • สรุปสาระสำคัญ

  • 1. SUMMARY OF INSTITUTE 8 CLAUSES (1/1/09)

   08/07/2019 Download Documents
  • 2. สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ มาตรฐาน จำนวน 9 แบบ

   08/07/2019 Download Documents
 • เอกสารแนบท้าย

  • 1. เอกสารแนบท้ายการทำงานผิดพลาดของอุปกรร์อิเล็กทรอนิกสื Y2K

   20/02/2018 Download Documents
  • 2. เอกสารแนบกรมธรรม์ขนส่งทางทะเลCardo ISM (Marine Cargo)

   20/02/2018 Download Documents
  • 3. เอกสารแนบ Terrorism

   20/02/2018 Download Documents
  • 4. เอกสารแนบ sanction cargo

   20/02/2018 Download Documents
  • 5. เอกสารแนบ sanction ตัวเรือ

   20/02/2018 Download Documents
  • 6. เอกสารแนบความรับผิดผู้ขนส่ง (ขส.4)

   20/02/2018 Download Documents