วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Training / Seminar

 • Home
 • Training / Seminar

Center

 • Insurance Member Club

  16 November 2019 - 24 November 2019

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัด การแข่งขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 10 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงาน และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) ให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยอาจจะสมัครรวมกับทีมอาวุโสของบริษัทก็ได้ (ทีมอาวุโส อายุ 40–44 ปี ส่งนักกีฬาได้ จำนวน 2 คน อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน รวมนักกีฬา จำนวน 15 คน) โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00–17.00 น. ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ
  - วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
  - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
  - วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
  - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้

  ประเภททีมชาย
  - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ประเภททีมผู้บริหารระดับสูง/ทีมอาวุโส
  - รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก ประธานคณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย

  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมชาย 1 ทีม (ทีมละ 15 คน ตัวจริง 7 คน สำรอง 8 คน) และทีมผู้บริหารระดับสูง/ทีมอาวุโส 1 ทีม (ทีมละ 15 คน ตัวจริง 7 คน สำรอง 8 คน) ไม่สามารถส่งเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันครั้งนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม และได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนัดหมายหัวหน้าทีมของแต่ละบริษัทมาประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายการแข่งขันและรับทราบโปรแกรมการแข่งขันต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นายก้อง คณะสุข และนางสาวปัทม์พร ผันผาย ทาง E-mail: kong@tgia.org, pattaporn@tgia.org หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2108 8398 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1402, 1405 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน และแผนที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

  19 October 2019 - 20 October 2019

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

  จึงเรียนมาเพื่อบริษัทสมาชิกโปรดพิจารณาส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ได้ประเภทละ 1 ทีม ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 6 คน สำรอง 6 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันใช้กติกาสากล แต่อาจจะมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวปัทม์พร ผันผาย ทาง E-mail: pattaporn@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2108 8398 ภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1405 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิงได้ที่นี่

 • Center Activities

  10 September 2019 - 11 September 2019

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  Re: Invitation to the Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) Overseas Seminar

  Theme: “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner”

  In collaboration with the General Insurance Association of Japan (GIAJ) and the General Insurance Institute of Japan (GIIJ), TGIA will kick off intensive seminar on the Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) Overseas Seminar, under the main theme of “Providing Better Services in a Reliable and Sustainable Manner” on 10th-11th September, 2019 at Ballroom 2-3, Sofitel Bangkok Sukhumvit. 

  This seminar will cover managerial topics concerning what kind of measures need to be taken to promote reform and growth, including ORSA and ERM which are being introduced in Thailand market. Please find our seminar brochure and agenda as attached.

  With this auspicious occasion, We would like to extend our cordial invitation to you or your representative to attend this special event. To facilitate our seating arrangements which is provided a seat per each TGIA Member Company (per day), kindly register at https://seminar.tgia.org by 1st September, 2019 to confirm your attendance. If you require any additional information, feel free to contact Ms. Narumol Dokpikul or Ms. Sorada Nooyam Tel: 02 108 8399 ext. 1101, 1105 or E-mail: narumol@tgia.org, sorada@tgia.org

  download invitation letter and seminar program

  15 August 2019 - 15 August 2019

  Dear Chief Executive Officer/Managing Director,

  Re: Invitation to the seminar
  “Cyberspace Challenges and Opportunities”

  Cyber risks constitute one of the greatest threats we are facing today, with global cost of Cyber-Crime estimated to reach USD 6,000 billion by 2021. Existing insurance covers across various lines of business, including property and casualty, are already incurring losses due to Cyber events. So how do we deal with (silent) Cyber exposure in traditional LoBs-via exclusions, sublimits, or affirmative clauses? And beyond insurance products, as we also need to build up capacity and experience in risk assessment (U/W, accumulation control), pre/post incident services, etc. The demand for Cyber coverage is there and growing fast. As (re-)insurers, our biggest risk is the “strategic risk not to find any insurance solution for cyber”. So join this event where we will share our views and our Integrated Cyber Service Model, in order to help turn the Cyber threat and challenge into a great opportunity for the Thai insurance sector.

  In collaboration with Munich Re, TGIA will kick off our seminar on “Cyberspace Challenges and Opportunities” on Thursday, 15th August, 2019 from 09.00-12.00 hours at TGIA Building, Conference Room 501, 5th Floor, Thai General Insurance Association, Soi Sukhumvit 64/1, Bangkok. Please find our seminar agenda and speaker profile as attached.

  With this auspicious occasion, We would like to extend my cordial invitation to you and your colleague to attend this special event.

  To facilitate our seating arrangements which is provided for 2 seats per each TGIA Member Company, kindly register at https://seminar.tgia.org before 7th August, 2019 to confirm your attendance. If you require any additional information, feel free to contact Ms. Narumol Dokpikul or Ms. Sorada Nooyam Tel: 02 108 8399 ext. 1101, 1105 or E-mail: narumol@tgia.org, sorada@tgia.org

  download invitation letter and seminar agenda

 • Insurance Public Relations Club

  11 March 2016 - 12 March 2016

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,800 บาท (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว) และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร: 0 2256 6039 หรือ E-mail: nualprang@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ