วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Motor Insurance Committee

  • 09 Oct 2014

    คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการประกันภัยเบื้องต้น” และหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์” โดย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • 07 Oct 2014

    คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “ความสำคัญในวิชาชีพของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ” โดยนายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ และหัวข้อ “บทบาท สิทธิและหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย และการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ประกาศและคำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน หลักเกณฑ์การประวิง คำสั่งนายทะเบียนที่สำคัญ เช่น คำสั่งที่ 27/2554” โดย นายนุกูล สวนขวัญ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย