วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 30 Aug 2019
  -
  30 Aug 2019

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Machine Learning for Data Analytics" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาแยกประเภท และนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดสัมมนาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาทโดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการอบรม

 • 06 Jun 2019
  -
  06 Jun 2019

  ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินกองทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยประกาศฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น

  ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงให้กับบริษัทสมาชิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ณ วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้

  ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Salon B โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมงานเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการจัดประชุมชี้แจง

 • 15 May 2019
  -
  15 May 2019

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดสัมมนา ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม Salon A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • 07 Mar 2019
  -
  04 Apr 2019

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดทำหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทในการรับมือกับความเสี่ยงด้านดิจิทัล และเตรียมตัวให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้กำหนดขึ้น ตลอดจนเป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยทันกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจประกันภัยไทยที่เปลี่ยนไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

  โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมอบรมกลับมายังสมาคมฯ ที่นายทศพล ศรีสังข์ E-mail: tosapon@tgia.org หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม E-mail: sorada@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  - หนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age
  - หนังสือถึงผู้อำนวยการฝ่าย-ผู้จัดการฝ่าย เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age

 • 30 Nov 2018
  -
  02 Dec 2018

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2018) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านสารสนเทศได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 20 บริษัท

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (กรณีพักห้องคู่) หรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 5,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว) และหากบริษัทมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
  - สำหรับคนที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) หรือ 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว) (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ทั้งนี้ กรุณาตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนากลับมายังนายทศพล ศรีสังข์ หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม ทางโทรสารหมายเลข 0-2256-6040 โทรศัพท์หมายเลข 0-2256-6032-8 ต่อ 615 หรือ616 หรือทาง E-mail: tosapon@tgia.org หรือ sorada@tgia.org ภายในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ แบบฟอร์มใบตอบรับ และแผนที่การเดินทาง