วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 27 Nov 2019
  -
  27 Nov 2019

  ด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด

  สำนักงาน คปภ. จึงได้มีการจัดทำร่างประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 25… และจัดให้มีการประชาพิจารณ์สำหรับร่างประกาศฯ ดังกล่าว โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

  ด้วยเหตุนี้ ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้กำหนดจัดการประชาพิจารณ์ภายใน (Internal Public Hearing) สำหรับร่างประกาศฯ ดังกล่าวให้กับบริษัทสมาชิก โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน คปภ. มาร่วมในการประชาพิจารณ์ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่ชมรมฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคธุรกิจ เสนอต่อ สำนักงาน คปภ. ตามกำหนดเวลาต่อไป

  ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 3 ท่าน เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ภายในดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการการประชาพิจารณ์ภายใน

 • 25 Oct 2019
  -
  27 Oct 2019

  งานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ Thailand Insurance CIO Forum 2019 “Insurance IT Readiness Checkpoint for Personal Data Protection Act and Cybersecurity Laws”

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2019) - “Insurance IT Readiness Checkpoint for Personal Data Protection Act and Cybersecurity Laws” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านสารสนเทศได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม CAPE DARA Pattay จังหวัดชลบุรี จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยที่สนใจหรือรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (พักห้องคู่)

  ทั้งนี้ กรุณาตอบรับการเข้าร่วมสัมมนามายัง นายทศพล ศรีสังข์ หรือ นางสาวโศรดา หนูแย้ม ทาง E-mail: tosapon@tgia.org หรือ sorada@tgia.org ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1104, 1105

  - ดาวน์โหลดหนังสือเชิญบริษัทสมาชิกร่วมงาน Thailand Insurance CIO Forum 2019
  - ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Insurance CIO Forum 2019

 • 30 Aug 2019
  -
  30 Aug 2019

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Machine Learning for Data Analytics" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาแยกประเภท และนำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดสัมมนาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาทโดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการอบรม

 • 06 Jun 2019
  -
  06 Jun 2019

  ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินกองทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยประกาศฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น

  ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงให้กับบริษัทสมาชิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ณ วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้

  ชมรมฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Salon B โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมงานเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการจัดประชุมชี้แจง

 • 15 May 2019
  -
  15 May 2019

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดสัมมนา ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม Salon A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา