วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 07 Mar 2019
  -
  04 Apr 2019

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดทำหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทในการรับมือกับความเสี่ยงด้านดิจิทัล และเตรียมตัวให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้กำหนดขึ้น ตลอดจนเป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยทันกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจประกันภัยไทยที่เปลี่ยนไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

  โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมอบรมกลับมายังสมาคมฯ ที่นายทศพล ศรีสังข์ E-mail: tosapon@tgia.org หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม E-mail: sorada@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  - หนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age
  - หนังสือถึงผู้อำนวยการฝ่าย-ผู้จัดการฝ่าย เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age

 • 30 Nov 2018
  -
  02 Dec 2018

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2018) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านสารสนเทศได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 20 บริษัท

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (กรณีพักห้องคู่) หรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 5,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว) และหากบริษัทมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
  - สำหรับคนที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) หรือ 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว) (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ทั้งนี้ กรุณาตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนากลับมายังนายทศพล ศรีสังข์ หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม ทางโทรสารหมายเลข 0-2256-6040 โทรศัพท์หมายเลข 0-2256-6032-8 ต่อ 615 หรือ616 หรือทาง E-mail: tosapon@tgia.org หรือ sorada@tgia.org ภายในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ แบบฟอร์มใบตอบรับ และแผนที่การเดินทาง

 • 20 Jun 2016
  -
  20 Jun 2016

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 3 S Manager: The Lego Learning Game © ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น ถึง ระดับกลาง อีกทั้งได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้บริหาร ผ่าน Lego Game โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรในระดับผู้บริหารขั้นต้นถึงระดับกลางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ สมาชิกชมรมฯ ได้รับสิทธิเข้าร่วมฟรี บริษัทละ 1 คน และหากบริษัทจะส่งเพิ่มในกรณีที่เป็นสมาชิกชมรมฯ คนละ 500 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ คนละ 800 บาท (ทั้งนี้ ชมรมฯ ขอจำกัดผู้เข้าอบรมเพียง 40 คน และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้) ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร: 0-2256-6040 หรือ E-mail: preeyaphan@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

  ทำเนียบรายชื่อสมาชิก ชมรม YIC คลิกที่นี่

 • 25 Apr 2016
  -
  25 Apr 2016

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Executive EQ for Excellence วิทยากรโดย รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียาพรรณ ศรีชาย โทร. 0-2256-6032-8 ต่อ 612 ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

 • 10 Feb 2016
  -
  10 Feb 2016

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “แนวโน้ม ทิศทางเศรษฐกิจไทยและ Digital Marketing 2016” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ได้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันวินาศภัยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนดำเนินธุรกิจในปี 2559 รวมไปถึงการนำเอา Digital Marketing มาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย โดยมี ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ และ คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

  การสัมมนากำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดาภิเษก ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโดยเสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกชมรมฯ คนละ 1,200 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ คนละ 1,500 บาท (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของชมรมฯ ได้ที่ http://www.tgia.org/upload/file_group/30/download_704.pdf และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทางโทรสาร: 0-2256-6040 หรือ E-mail: rutchai@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา