วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 20 Jun 2016
  -
  20 Jun 2016

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 3 S Manager: The Lego Learning Game © ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น ถึง ระดับกลาง อีกทั้งได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้บริหาร ผ่าน Lego Game โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรในระดับผู้บริหารขั้นต้นถึงระดับกลางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ สมาชิกชมรมฯ ได้รับสิทธิเข้าร่วมฟรี บริษัทละ 1 คน และหากบริษัทจะส่งเพิ่มในกรณีที่เป็นสมาชิกชมรมฯ คนละ 500 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ คนละ 800 บาท (ทั้งนี้ ชมรมฯ ขอจำกัดผู้เข้าอบรมเพียง 40 คน และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้) ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร: 0-2256-6040 หรือ E-mail: preeyaphan@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

  ทำเนียบรายชื่อสมาชิก ชมรม YIC คลิกที่นี่

 • 25 Apr 2016
  -
  25 Apr 2016

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Executive EQ for Excellence วิทยากรโดย รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียาพรรณ ศรีชาย โทร. 0-2256-6032-8 ต่อ 612 ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

 • 10 Feb 2016
  -
  10 Feb 2016

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “แนวโน้ม ทิศทางเศรษฐกิจไทยและ Digital Marketing 2016” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ได้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันวินาศภัยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนดำเนินธุรกิจในปี 2559 รวมไปถึงการนำเอา Digital Marketing มาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย โดยมี ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ และ คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

  การสัมมนากำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดาภิเษก ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโดยเสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกชมรมฯ คนละ 1,200 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ คนละ 1,500 บาท (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของชมรมฯ ได้ที่ http://www.tgia.org/upload/file_group/30/download_704.pdf และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทางโทรสาร: 0-2256-6040 หรือ E-mail: rutchai@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

 • 22 Dec 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือของธุรกิจประกันภัย กับการฝึกงานและสหกิจศึกษา” เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

   

 • 28 Nov 2014
  -
  29 Nov 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนา ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)รุ่นที่ 20 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และอบรมหัวข้อ “เกมการจัดการทางธุรกิจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  คณาวัฒนไชย และพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี