วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 29 ต.ค. 2557
  -
  29 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ “กรณีศึกษาธุรกิจประกันภัย”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี   ชัยวัฒน์
   
  เวลา 17.30-20.30 น.ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • 27 ต.ค. 2557
  -
  27 ต.ค. 2557


  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)  
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การจัดทำแผนทางธุรกิจ (Workshop Group)” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

  เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • 22 ต.ค. 2557
  -
  22 ต.ค. 2557

  17.30 – 20.30 น. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การกำกับดูแลที่ดีในธุรกิจประกันวินาศภัย”  โดย อาจารย์จงจิตต์  หลีกภัย
   ณ ห้องประชุม 221ชั้น 2 อาคาร 2

   

 • 18 ต.ค. 2557
  -
  18 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ  “การบริหารสภาพคล่องและตลาดเงิน” และหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเงิน” โดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดา พัฒนกิจการุณ ณ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน   ตึกมหิตลาธิเบศร ชั้น 11 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  เวลา 09.00-16.00 น.

 • 15 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม นักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนา เรื่อง “บริการได้ใจ สไตล์คน HR ประกันภัยยุคใหม่” เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย