วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

  • 11 ต.ค. 2557

    คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “ความเข้าใจงบการเงินสำหรับผู้บริหาร” และหัวข้อ “การวิเคราะห์งบการเงินและสัญญาณเตือน” โดย อาจารย์นวพร บุษยสุนทร เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • 08 ต.ค. 2557

    คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “รายงานทางการเงินและการกำกับความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย” โดย ดร.ชญานิน เกิดผลงาม เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • 06 ต.ค. 2557

    คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ: การนำไปปฏิบัติและติดตามผล” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย