วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 01 พ.ย. 2557
  -
  01 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)   
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ  “การวิเคราะห์โครงการและความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน” โดย คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

   

 • 31 ต.ค. 2557
  -
  31 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดกิจกรรม “IPR สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สมาชิกประกันภัย”

  เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)จังหวัดนครนายก

 • 31 ต.ค. 2557
  -
  02 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม IT ประกันภัย จัดสัมมนา  Thailand Insurance CIO Forum 2014  หัวข้อ “Service Innovation: The Concept of Value creation in the 21st  Century”

  ณ โรงแรม โบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

   

 • 29 ต.ค. 2557
  -
  29 ต.ค. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ “กรณีศึกษาธุรกิจประกันภัย”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี   ชัยวัฒน์
   
  เวลา 17.30-20.30 น.ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2

 • 27 ต.ค. 2557
  -
  27 ต.ค. 2557


  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)  
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การจัดทำแผนทางธุรกิจ (Workshop Group)” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

  เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2