วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 21 พ.ย. 2557
  -
  22 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการ “ทัศนศึกษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์และประชุมสังสรรค์ชาว HRI Club” ณ จังหวัดเพชรบุรี

 • 19 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค” โดย อาจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 17 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” โดย คุณแสงอุษา โรจนานนท์ 

  ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 17.30 - 20.30 น.

 • 17 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “White Ocean Strategy for HR”  


  ณ ห้อง Renoir  ชั้น  4  โรงแรมโนโวเทลสยาม สยามสแควร์ ซอย 6 กรุงเทพฯ เวลา 13.00 - 16.00 น.

 • 01 พ.ย. 2557
  -
  01 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)   
  รุ่นที่ 20 หัวข้อ  “การวิเคราะห์โครงการและความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน” โดย คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2