วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 10 ก.พ. 2559
  -
  10 ก.พ. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “แนวโน้ม ทิศทางเศรษฐกิจไทยและ Digital Marketing 2016” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ได้ทราบถึงทิศทาง แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจประกันวินาศภัยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนดำเนินธุรกิจในปี 2559 รวมไปถึงการนำเอา Digital Marketing มาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย โดยมี ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ และ คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

  การสัมมนากำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดาภิเษก ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโดยเสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกชมรมฯ คนละ 1,200 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ คนละ 1,500 บาท (รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้) ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของชมรมฯ ได้ที่ http://www.tgia.org/upload/file_group/30/download_704.pdf และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทางโทรสาร: 0-2256-6040 หรือ E-mail: rutchai@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

 • 22 ธ.ค. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือของธุรกิจประกันภัย กับการฝึกงานและสหกิจศึกษา” เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 • 28 พ.ย. 2557
  -
  29 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนา ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)รุ่นที่ 20 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และอบรมหัวข้อ “เกมการจัดการทางธุรกิจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  คณาวัฒนไชย และพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

 • 24 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การนำเสนอแผนงาน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 22 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)   
  รุ่น ที่ 20 หัวข้อ “การวางกลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CRM)” โดย คุณฉัททวุฒิ พีชผล  และ “การสร้างและบริหารทีมงานขายของการประกันวินาศภัย” โดย ดร.สุรชาติ กิ่มมณี เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย