วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 15 พ.ค. 2562
  -
  15 พ.ค. 2562

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึก พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในเรื่อง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญา หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธยา) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร โดยกำหนดจัดสัมมนา ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม Salon A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • 07 มี.ค. 2562
  -
  04 เม.ย. 2562

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดทำหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทในการรับมือกับความเสี่ยงด้านดิจิทัล และเตรียมตัวให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้กำหนดขึ้น ตลอดจนเป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยทันกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจประกันภัยไทยที่เปลี่ยนไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

  โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมอบรมกลับมายังสมาคมฯ ที่นายทศพล ศรีสังข์ E-mail: tosapon@tgia.org หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม E-mail: sorada@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

  - หนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age
  - หนังสือถึงผู้อำนวยการฝ่าย-ผู้จัดการฝ่าย เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร NIST Cybersecurity Framwork for Insurance Business: Protecting Insurance Consumers in a Digital Age

 • 30 พ.ย. 2561
  -
  02 ธ.ค. 2561

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2018) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านสารสนเทศได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิด และประสบการณ์ระหว่างองค์กร และช่วยให้ผู้บริหารสารสนเทศได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำไปวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 20 บริษัท

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (กรณีพักห้องคู่) หรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 5,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว) และหากบริษัทมีความประสงค์จะส่งบุคลากรเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
  - สำหรับคนที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) หรือ 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว) (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ทั้งนี้ กรุณาตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนากลับมายังนายทศพล ศรีสังข์ หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม ทางโทรสารหมายเลข 0-2256-6040 โทรศัพท์หมายเลข 0-2256-6032-8 ต่อ 615 หรือ616 หรือทาง E-mail: tosapon@tgia.org หรือ sorada@tgia.org ภายในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ แบบฟอร์มใบตอบรับ และแผนที่การเดินทาง

 • 20 มิ.ย. 2559
  -
  20 มิ.ย. 2559

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 3 S Manager: The Lego Learning Game © ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้น ถึง ระดับกลาง อีกทั้งได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้บริหาร ผ่าน Lego Game โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งบุคลากรในระดับผู้บริหารขั้นต้นถึงระดับกลางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเสียค่าใช้จ่ายดังนี้ สมาชิกชมรมฯ ได้รับสิทธิเข้าร่วมฟรี บริษัทละ 1 คน และหากบริษัทจะส่งเพิ่มในกรณีที่เป็นสมาชิกชมรมฯ คนละ 500 บาท และกรณีไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ คนละ 800 บาท (ทั้งนี้ ชมรมฯ ขอจำกัดผู้เข้าอบรมเพียง 40 คน และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้) ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร: 0-2256-6040 หรือ E-mail: preeyaphan@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

  ทำเนียบรายชื่อสมาชิก ชมรม YIC คลิกที่นี่

 • 25 เม.ย. 2559
  -
  25 เม.ย. 2559

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) ขอเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Executive EQ for Excellence วิทยากรโดย รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียาพรรณ ศรีชาย โทร. 0-2256-6032-8 ต่อ 612 ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด