วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 24 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การนำเสนอแผนงาน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 22 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)   
  รุ่น ที่ 20 หัวข้อ “การวางกลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CRM)” โดย คุณฉัททวุฒิ พีชผล  และ “การสร้างและบริหารทีมงานขายของการประกันวินาศภัย” โดย ดร.สุรชาติ กิ่มมณี เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   

 • 21 พ.ย. 2557
  -
  22 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดสัมมนา เรื่อง “มองทะลุความคิด พิชิตลูกค้าประกันภัย” ณ โรงแรม เดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 • 21 พ.ย. 2557
  -
  22 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการ “ทัศนศึกษา กิจกรรมสาธารณประโยชน์และประชุมสังสรรค์ชาว HRI Club” ณ จังหวัดเพชรบุรี

 • 19 พ.ย. 2557

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค” โดย อาจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย