สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

ประวัติ

 ประวัติสำนักงานอนุญาโตตุลาการ 

           สมาคมประกันวินาศภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเป็นอย่างมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย สามารถพิจารณาปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม รักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยให้ดูดีในสายตาประชาชน เป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วและเป็นธรรม ดังนั้น ในปี 2537 นายประสาน นิลมานัตต์ นายกสมาคมประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้ นายศราวุธ ภาสุวณิชย์พงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย และประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ และนายอานนท์ วังวสุ (ประธานชมรมนักกฎหมาย) ดำเนินการเพื่อเตรียมการก่อตั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการขึ้น โดยสมาคมประกันวินาศภัยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ในการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

          การจัดตั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกันวินาศภัย ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกรมการประกันภัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น โดยนายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537 ซึ่งปรากฏว่าได้มีบริษัทสมาชิกร่วมลงนามในสัญญา จำนวน 60 บริษัท สัญญาระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการฉบับนี้มีผลผูกพันบริษัทที่ร่วมลงนามในภายหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2537 เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้

          ในการสรรหาตัวอนุญาโตตุลาการเพื่อมาปฏิบัติงานให้กับสมาคมฯ นี้ สมาคมฯ ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมากจากอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายเธียร เจริญวัฒนา) ในการแนะนำและติดต่อบุคคลที่จะมาเป็นอนุญาโตตุลาการจากข้าราชการตุลาการบำนาญ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินชี้ขาดคดีในศาลมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจประกันภัย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยก็ได้รับเชิญและขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการด้วย โดยเมื่อครั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการเริ่มก่อตั้งมีท่านอนุญาโตตุลาการที่เชิญมาขึ้นทะเบียนและตอบรับเชิญมามีจำนวน 5 ท่าน มีข้าราชการตุลาการบำนาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ บุญภินันท์ อดีตรองประธานศาลฎีกา นายประทีป ชุ่มวัฒนะ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี นายสกล เหมือนพะวงศ์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และข้าราชการจากกรมการประกันภัยอีก 2 ท่าน คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช รองอธิบดีกรมการประกันภัย และนายองอาจ เหล่าพานิช รองอธิบดีกรมการประกันภัย

            ปัจจุบันสำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย มีอนุญาโตตุลาการ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ อนุญาโตตุลาการ (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา)
2. นายโยธิน ฉวาง อนุญาโตตุลาการ (อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา)
3. นายจุมพล ณ สงขลา อนุญาโตตุลาการ (อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเเละตุลาการศาลรัฐธธรมนูญ)

           สำนักงานอนุญาโตตุลาการมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานสำนักงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เลขาธิการคนแรก คือ นายนิพนธ์ สุวบุญประภัทร์ และเลขาธิการคนปัจจุบัน คือ นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์ ซึ่งเคยมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งจ่าศาลในหลายจังหวัด และเคยเป็นผู้อำนวยการกองกลาง กระทรวงยุติธรรม