สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

SELECT * FROM content WHERE contentStatus=1 AND categoryID='4' AND contentID='117'

ประวัติ

 ประวัติสำนักงานอนุญาโตตุลาการ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเป็นอย่างมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย สามารถพิจารณาปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม รักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยให้ดูดีในสายตาประชาชน เป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วและเป็นธรรม ดังนั้นในปี 2537 นายประสาน นิลมานัตต์ นายกสมาคมประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้ นายศราวุธ ภาสุวณิชย์พงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย และประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ และนายอานนท์ วังวสุ (ประธานชมรมนักกฎหมาย) ดำเนินการเพื่อเตรียมการก่อตั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการขึ้น โดยสมาคมประกันวินาศภัยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ในการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การจัดตั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกรมการประกันภัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น โดยนายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537 ซึ่งปรากฏว่าได้มีบริษัทสมาชิกร่วมลงนามในสัญญา จำนวน 60 บริษัท สัญญาระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการฉบับนี้มีผลผูกพันบริษัทที่ร่วมลงนามในภายหลังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2537 เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้

ในการสรรหาตัวอนุญาโตตุลาการเพื่อมาปฏิบัติงานให้กับสมาคมฯ นี้ สมาคมฯ ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมากจากอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายเธียร เจริญวัฒนา) ในการแนะนำและติดต่อบุคคลที่จะมาเป็นอนุญาโตตุลาการจากข้าราชการตุลาการบำนาญ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินชี้ขาดคดีในศาลมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจประกันภัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยก็ได้รับเชิญและขึ้นทะเบียนเป็นอนุญาโตตุลาการด้วย โดยเมื่อครั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการเริ่มก่อตั้งมีท่านอนุญาโตตุลาการที่เชิญมาขึ้นทะเบียนและตอบรับเชิญมา มีจำนวน 5 ท่าน มีข้าราชการตุลาการบำนาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ บุญภินันท์ อดีตรองประธานศาลฎีกา นายประทีป ชุ่มวัฒนะ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี นายสกล เหมือนพะวงศ์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และข้าราชการจากกรมการประกันภัยอีก 2 ท่าน คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช รองอธิบดีกรมการประกันภัย และนายองอาจ เหล่าพานิช รองอธิบดีกรมการประกันภัย

ปัจจุบันสำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย มีอนุญาโตตุลาการ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ อนุญาโตตุลาการ (อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา)
2. นายจุมพล ณ สงขลา อนุญาโตตุลาการ (อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเเละตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
3. นายพิชิต คำแฝง อนุญาโตตุลาการ (อดีตรองประธานศาลฎีกา)
4. นายเกรียงชัย จึงจตุรพิธ อนุญาโตตุลาการ (อดีตประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา)
 
สำนักงานอนุญาโตตุลาการมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานสำนักงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เลขาธิการคนแรก คือ นายนิพนธ์ สุวบุญประภัทร์ เลขาธิการคนที่สอง คือ นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์ และเลขาธิการคนปัจจุบัน คือ นายอภิสิทธิ์ มีโชค