คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 2

23 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

      คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 2 สำหรับนักบัญชีประกันภัย โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด นำโดย นายสุทีม ภัทรมาลัย กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นวิทยากรการอบรมตลอดหลักสูตร จัดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 16, 21 และ 23 สิงหาคม 2566 อบรมวันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยสามารถนำมานับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ได้ มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก จำนวน 60 คน ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

      สำหรับพิธีเปิดการอบรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมี คุณสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ รองประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน กล่าวเปิดการอบรม และจัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบวุฒิบัตร