คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Microsoft Excel Macro and VBA

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Microsoft Excel Macro and VBA

24 มีนาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Microsoft Excel Macro and VBA” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้ Microsoft Excel สำหรับการทำ Data Analytic and Visualization ในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำความสามารถของ Macro ใน Microsoft Excel มาพัฒนาระบบงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน ตลอดจนสามารถแก้ไขโค้ดด้วย Visual Basic for Application (VBA) โดยมี นายชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท 9EXPERT จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 502 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน