คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27

  • หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์

  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Challenges and Critical Success Factors for Digital Transformation โดย คุณปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Driving Growth and Innovation through Human Capital Strategy โดย คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอินทัช

  • Presentation สัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 หัวข้อ Future Business Landscape in a VUCA World โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  • (เลื่อน) ประกาศผลการแข่งขันโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก มารู้จักกับประกันวินาศภัย

  • โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก มารู้จักกับประกันวินาศภัย

  • หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • แบบเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • แบบเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

  • เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 : หลักการ แนวปฎิบัติและ ประเด็นทางกฎหมาย (โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์)

  • เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ Personal Data Protection, Data Security and Privacy Compliance (โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน)

  • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Machine Learning

  • การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA)

  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 1st General Insurance Academic Conference - Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (11 มีนาคม 2562)

  • เอกสารการจัดสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17 – Insurance Contracts)

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Blockchain for Insurance

  • เอกสารการจัดประชุมชี้แจง Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)

  • แบบแจ้งการแต่งตั้งหรือสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน หรือ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)

  • แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหนังสือรับรองประวัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง version 2

  • ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Future of Insurance 2020 and Beyond

  • ไฟล์สัมมนางาน Y.I.C. Forum “Insurance Bridge to 2020” โดยชมรม Y.I.C. - Insurance Law 2020 มองอดีต - ทำปัจจุบัน - เตรียมสู่อนาคต

  • ไฟล์สัมมนางาน Y.I.C. Forum “Insurance Bridge to 2020” โดยชมรม Y.I.C. - Digital Insurance Bridge to 2020 17 II 17 โดย Chuchai Vachirabanchong

  • Digital Technology and Insurance Industry

  • ตลาดประกันภัย การวิเคราะห์คู่แข่ง ตลาดแนวโน้มการแข่งขัน และแนวทางการประกอบธุรกิจประกันภัยของผู้บริหาร โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา

  • แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัย โดย ดร. โกเมน พิบูลย์โรจน์

  • รายชื่อสมาชิกชมรม Y.I.C. ประจำปี 2558-2560

  • บทความการสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 25 “Digitalization for The Thai Insurance Industry”

  • เอกสารประกอบการเสวนา Y.I.C. Forum หัวข้อ เดินหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

  • สัมมนา เรื่อง KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง