คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24 - Insurance Management Development Program (IMDP 24)

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24
Insurance Management Development Program (IMDP 24)

18 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24
Insurance Management Development Program (IMDP 24)

download เอกสาร:
- รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตร IMDP 24
- ใบสมัครโครงการอบรมหลักสูตร IMDP 24