คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา "ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)"

การสัมมนา "ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)"

12 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาเรื่อง “ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่บริษัทสมาชิก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการสัมมนาเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของการคิดค่ารักษาพยาบาลตามระบบ Diagnostic related group (DRG) ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การลงรหัสโรค (ICD10) และรหัสหัตถการ (ICD9) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สมาคมฯ จำนวน 25 คน และผ่านทางออนไลน์ จำนวน 149 คน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Google Meet) 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา