คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การพิจารณารับประกันภัย กับ NHS

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ปรับพื้น ฟื้นฟู ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ มุ่งสู่ Future Normal

  • เอกสารประกอบการสัมมนา รู้ทัน เข้าใจ ปรับใช้ กฎหมาย PDPA

  • เอกสารประกอบการสัมมนา ประโยชน์ของ DRG กับธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Diagnostic related group (DRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)

  • เอกสารประกอบและแนบหนังสือ อส.36/2562

  • Presentation ประกอบโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรุ่นที่ 2 เรื่อง ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทย แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจ โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา (12 ธันวาคม 2562)

  • Presentation ประกอบการสัมมนา การพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพไทยและเทศ (17 ตุลาคม 2562)

  • ทำความรู้จักการประกันภัยสุขภาพ โดยนายแพทย์ธรธเนศ อายานะ

  • สูงวัย ห่างไกลโรค

  • โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

  • Common Diseases in Health Underwriting

  • เอกสารการประชุมชี้แจงวิธีการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • เอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ

  • เอกสารดาวน์โหลดเรื่อง การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยสุขภาพ

  • เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti aging)

  • โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ การพิจารณารับประกันภัย และการคำนวณเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (File and Use)

  • โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ การประกันอุบัติเหตุ

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารสรุปสาระสำคัญ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)

  • การนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • ใบรับรองการประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)

  • Aging Society สังคมผู้สูงอายุ

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ หัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน สำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

  • AHIC Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557

  • สช.62/2557 เตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอรับประกันภัยอุบัติเหตุโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

  • สรุป คำถาม - คำตอบ การสัมมนาเรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (8/11/56)

  • เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง หลักการและวิธีการจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance)

  • แจ้งผลการพิจารณากรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) (เพิ่มเติม)

  • เอกสารประกอบการสัมมนาชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เรื่องศาสตร์และศิลป์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (8/11/56)

  • ประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติเเละภาวะวิกฤต

  • แจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • เเจ้งความจำนงยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกและเอกสารเเนบท้ายฯ

 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม