Insurance Premium Rating Bureau: IPRB

News & Events

  • Home
  • News & Events

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) เผยแพร่ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) เผยแพร่ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

31 July 2019 Insurance Premium Rating Bureau: IPRB

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) จัดสัมมนาเผยแพร่ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ให้กับบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ส่งข้อมูล Insurance Bureau System (IBS) มาให้กับ IPRB ซึ่งบริษัทจะได้ทั้งผลลัพธ์และโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายรับประกันภัย และฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 60 คน โดยที่ IPRB ได้รับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และจะนำไปปรับปรุงและเผยแพร่ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของการประกันภัย IARs สำหรับทรัพย์สินประเภทอื่นต่อไปในปีนี้ด้วย